Categorie archief: Particuliere erfpacht

Particuliere erfpacht – Aangenomen moties Amsterdamse gemeenteraad

Hieronder vindt u de drie moties van mijn hand die gisteren in de Amsterdamse gemeenteraad zijn aangenomen over particuliere erfpacht. Doordat banken hebben besloten geen hypotheek te verstrekken voor huizen op grond in particuliere erfpacht zijn meer dan 100.000 woningen in Nederland onverkoopbaar geworden. In Amsterdam heeft de gemeente op initiatief van de PvdA afspraken gemaakt met banken die inhouden dat de gemeente probeert de grond te verwerven (over gemeentelijke erfpacht doen banken niet moeilijk) en als dat niet lukt hebben de banken beloofd een hypotheek te verstrekken. Met de volgende moties voegen we daar een hoofdstuk aan toe:

– Er komt een meldpunt geweigerde hypotheken. Heeft u dus gemerkt dat banken zich niet aan de afspraken houden, dan kunt u dit melden, hierdoor is de gemeente in staat de banken te houden aan de afspraken.

– De Amsterdamse gemeenteraad verzoekt met de tweede motie de AFM actie te ondernemen in de markt voor particuliere erfpacht, door meer transparantie aan te brengen in de markt, bijvoorbeeld door een onderzoek naar aard en omvang van de door de banken vermeende problemen met particuliere erfpacht, een openbare lijst met erfverpachters van goede naam en faam of het instellen van een keurmerk.

– De derde motie moet een oplossing bieden voor de situatie dat de bestemming in het erfpachtcontract afwijkt van het bestemmingsplan. In dit geval kan aankoop door de gemeente toch mogelijk gemaakt worden door de procedure van bestemmingswijziging gelijk op te laten lopen met de procedure van aankoop van de grond.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Particuliere erfpacht – persbericht banken

SBS6 besteedde aandacht aan particulier erfpacht met een bijdrage van ondergetekende.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/woning-al-jaar-onverkoopbaar/

Voorts deden de banken vandaag het volgende persbericht eruit:

Nederlandse Vereniging van Banken

Problemen die huiseigenaren ondervinden bij de financierbaarheid van particuliere erfpacht vragen om een snelle en brede oplossing waarbij diverse partijen betrokken zijn. Banken willen hieraan graag bijdragen maar kunnen deze problemen niet alleen oplossen. Een oplossing is slechts mogelijk als alle betrokken partijen met elkaar rond de tafel gaan. Hierbij valt te denken aan overheden, toezichthouders, erfverpachters en consumentenorganisaties.

Banken willen huizen op particulier erfpacht financieren, mits een en ander goed is geregeld. Standaardisering van erfpachtcontracten is een mogelijke oplossing. Daarbij kan gedacht worden aan een keurmerk. Wanneer erfpachtvoorwaarden goed zijn, krijgen zij een keurmerk. Daarnaast letten banken uiteraard ook op een verantwoorde hoogte van de woonlasten en de betrouwbaarheid van de erfverpachter.

Een andere mogelijke oplossing is het instellen van een marktmeester, een autoriteit die boven de partijen staat en goede en slechte erfpachtvoorwaarden van elkaar weet te scheiden.

Huiseigenaren met een woning op particulier erfpacht mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Als huizen onverkoopbaar zijn, is dat schadelijk voor huiseigenaren die willen verkopen, maar ook voor (aspirant-)kopers. Ook voor banken is onverkoopbaarheid van woningen slecht.

Momenteel komt het voor dat banken woningen op particulier erfpacht niet financieren omdat de erfpachtovereenkomst niet duidelijk is of ongunstig voor de klant. Belangrijk is dat het hierbij slechts gaat om een klein gedeelte van de erfpachtovereenkomsten. Als er problemen rondom particulier erfpacht bestaan, willen banken dat niet doorschuiven naar de (aspirant-)koper; dat lost niets op. Deze nieuwe koper loopt immers het risico dat hij of zij in de toekomst te maken krijgt met een sterke stijging van de erfpachtcanon of met andere onduidelijkheden in het erfpachtcontract.

De echte oplossing voor de nijpende problemen van huiseigenaren op particulier erfpacht ligt daarmee volgens de Nederlandse Vereniging van Banken niet in het zonder meer financieren van de panden. De onderliggende erfpachtovereenkomst zal voor een ieder solide moeten zijn, zonder ongunstige clausules voor de klant. Daar waar dit niet geval is, vraagt dit om andere erfpachtvoorwaarden.

Dat neemt niet weg dat banken daar waar ze kunnen, bijdragen aan een oplossing voor onverkoopbare woningen. In geval de koper op moeilijkheden stuit bij het verkopen van de woning kan hij altijd terecht bij de bank die woning nu ook financiert; voorop staat dat een eventuele koper, wanneer de erfpachtvoorwaarden solide zijn, in beginsel een financiering kan krijgen.

Vorig jaar maakten de banken hierover al afspraken met de gemeente Amsterdam. Daarbij ging het niet alleen om de financiering, maar ook om de vraag of huiseigenaren dan wel de gemeente het eigendom van de grond kunnen verwerven.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht

Particuliere erfpacht

De kwestie van particuliere erfpacht staat hernieuwd in de belangstelling, nu blijkt dat het om veel meer gevallen gaat dan aanvankelijk werd aangenomen. Naar schatting 120.000 ipv 40.000 (ook al erg…) Morgen praat ik samen met enkele gedupeerden, vereniging eigen huis en een opgerichte vereniging van gedupeerden met de AFM daarover, n.a.v. een brief die ik ze met een erfpachter en erfverpachter had gestuurd over de kwestie.

Op deze site wordt ook nog steeds gereageerd. Daartoe heb ik een categorie aangemaakt, zodat u alle particuliere erfpachtberichten onder elkaar kan zien: zie hier.

Ook op iets oudere berichten wordt nog steeds gereageerd, zie bv. recente oproep Piet van Buren: u kunt zich aansluiten bij zijn vereniging. Zie bericht ‘college neemt voorstel particuliere erfpacht over enz.’

Ook de telegraaf schreef er vandaag een artikel over met een reactie van mij: zie hier

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Particulier erfpacht voorstel aanvaard door raad

6 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Pariculier erfpacht – discussie raadscommissie en reactie op reacties

De kwestie van de particuliere erfpacht is in de raadscommissie besproken. Er blijkt veel draagvlak voor de door de wethouder uitonderhandelde aanpak:

1. Eerst wordt getracht of de huizenbezitter de grond kan aankopen
2. Als dat niet lukt probeert de gemeente de grond aan te kopen. De gemeente geeft deze vervolgens weer uit in gemeentelijke erfpacht. Verwerving door gemeente is vaak meer kansrijk dan verwerving door particulier, want de grond in particuliere erfpacht hoort vaak bij meer dan 1 woningen erboven: men moet dan met de buren samen de grond kopen – lastig.
3. Lukt het de gemeente niet de grond te verwerven, dan zegt de bank toe een hypothecaire lening te verstrekking aan degene die het vastgoed op de grond wil kopen van de huidige eigenaar. Bestaande gevallen worden geholpen. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, bv dat de identiteit van de verpachter bekend is en nog wat zaken, bv van goede naam en faam moet zijn. Maar de wethouder gaf in de commissie aan dat de sfeer waarin de gesprekken met de banken werden gevoerd niet 1 was dat men eropuit was deze voorwaarden te misbruiken: zij waren echt oprecht van plan dit pakket aan oplossingen serieus uit te voeren.

Hoewel hierdoor een woning op particuliere erfpacht nog vermoedelijk lastiger te verkopen blijft dan op gemeentelijke erfpacht, is hiermee wel een belangrijke stap gezet die in elk geval een einde maakt aan de onverkoopbaarheid van deze woningen. Wethouder Van Poelgeest verdient hiervoor veel lof: immers wij gaan niet over banken en hij heeft toch bereikt dat zij zich in gaan zetten vóór de verkoopbaarheid van deze huizen.

Mbt de financiering van gemeentewege van aankoop gronden komt 15 september een voorstel in de commissie en besluit valt 29 september in de gemeenteraad. Maar gezien de positieve reacties in de commissie zal dat er wel doorkomen.

zijn we dan klaar? Zelf heb ik het gevoel dat de gemeente Amsterdam nu alles heeft gedaan wat in haar macht ligt. Wat mij betreft is men nu aan zet op rijksniveau.

Bijvoorbeeld de AFM, autoriteit financiele markten. Het is hun taak te zorgen voor transparantie in markten met financiele producten en zij moeten ook inspringen op nieuwe marktontwikkelingen, zoals de particuliere erfpacht. Dit zal helpen het kaf van het koren te scheiden. Hierover zal ik contact zoeken met de AFM.

Verder ben ik erg benieuwd hoe deze oplossing in de praktijk gaat werken. Houdt mij dus aub op de hoogte! Als er casuistiek is waaruit blijkt dat afspraken niet worden nagekomen of elementen niet werken, kan ik die weer inbrengen in de raadscommissie.

3 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

College neemt voorstel PvdA fractie particuliere erfpacht over

Update:
Hier vind je de hele brief van de wethouder aan de commissie met de uitleg en details van de overeengekomen regeling met de banken:

http://www.pvda-amsterdam.nl/upload/docs/particuliere_erfpacht.pdf

De Pvda stelde in maart dit jaar voor huiseigenaren te helpen die te maken hebben met particulier erfpacht. Banken willen sinds 1 januari dit jaar geen hypotheek meer verstrekken aan mensen die een huis willen kopen op grond in particulier erfpacht. Dat is voor de huizenbezitters die te maken hebben met particuliere erfpacht lastig, want die kunnen hun woning niet verkopen. De PvdA fractie vroeg het College de gedupeerden te hulpt te schieten door de grond met de erfpacht over te nemen: voor gemeentelijke erfpacht werden namelijk wel gewoon hypotheken verstrekt.
 
In reactie op het voorstel van Mulder heeft wethouder van Poelgeest gesprekken gevoerd met de banken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Vandaag heeft hij bekend gemaakt hoe deze oplossing eruit ziet. De banken hebben toegezegd voor bestaande gevallen te zorgen dat wel een hypotheek verstrekt wordt en de gemeente biedt aan de grond te kopen en de erfpacht over te nemen, indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel. Ook de particuliere erfverpachter moet beried zijn de grond te verkopen, deze kan juridisch niet gedwongen worden. Ook is het uiteraard mogelijk dat de erfverpachter de grond direct aan de huizenbezitter verkoopt.
 
Het voorstel wordt aankoopbeleid wordt in september in de raad besproken en woensdag a.s. in de commissie BWK.

Artikel in Parool:
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1003954/2010/08/23/Erfpacht-oplossing-in-Amsterdam.dhtml

Berichtgeving op officiele gemeentesite:
http://www.amsterdam.nl/?ActItmIdt=347657

17 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Particulier erfpacht – een update

Beste mensen met een woning op partriculier erfpacht,

Dank voor alle mails en reacties op deze site en terecht vraagt u hoe het er nu mee staat.

Als bekend heb ik een voorstel ingediend in de gemeenteraad én wil ik een gesprek organiseren met de banken. Het eerste beoogt dat de grond in plaats van in particuliere erfpacht uitgegeven, in gemeentelijke erfpacht wordt uitgegeven. De banken verstrekken dan nog wél een hypotheek. Het tweede beoogt de banken tot het inzicht te krijgen hun policy bij te stellen, zodat voor woningen op particuliere erfpacht gewoon een hypotheek verstrekt wordt.

Mijn voorstel met betrekking tot grondaankoop door de gemeente wacht op de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Amsterdam. Het demissionaire college van B&W wil alleen de lopende zaken afhandelen. De ambtenaren van de gemeente zijn wel reeds bezig een ‘bestuurlijke reactie’ op te stellen: deze is nodig voor een raadsbehandeling. Zodra een nieuwe college van B&W is gevormd, kunnen we dus over gaan tot raadsbehandeling van mijn voorstel.

De organisatie van het gesprek met de banken dat ik zelf ter hand wilde nemen verliep niet gunstig. Daarom heb ik de hulp ingeroepen van wethouder Van Poelgeest (woningbouw & grondzaken). Hij is nu, met zijn mensen, bezig met een gesprek in de ambtswoning van de burgermeester, een zgn. ‘ambtswoninggesprek’. De gegevens van gedupeerden die mij benaderd hebben zal ik overdragen aan degene die dat organiseerd.

Tot zover!

Met vriendelijke groet,

Michiel.

33 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek