Maandelijks archief: februari 2014

Afbeelding

Inspirerende avond met Pieter Hilhorst over bouwen en wonen in broedplaats de Vlucht. Amsterdam moet Amsterdam blijven en wij zijn er daarom tegen dat Amsterdammers naar Purmerend of Almere moeten omdat de woningen te duur zijn. Er waren een heel aantal jongeren die en geen werk en geen woning hadden. Fascinerend fenomeen en vicieuze cirkel. Werkgever zegt: zoekt u eerst een woning. Corporatie zegt: meld u maar aan bij daklozenopvang als hvo querido. Maar daar heeft Achmed Badoud iets op bedacht: werkpunt. Stadsdeel nieuw west zorgt op die manier voor werk en woning. Ter plekke belde hij de ambtenaar die nu morgen om elf uur een afspraak heeft met een van deze jongens.
Advertenties

Een reactie plaatsen

26 februari 2014 · 10:39 pm

Hoge huren

Interessant.

Vanuit D66 keert bij elk debat het fenomeen terug dat zij zeggen meer middeldure huurwoningen  willen voor ‘de verpleegkundige’ en ‘de onderwijzer’.

Zij lijken zich echter niet te beseffen wat de situatie van deze mensen is.

Zo verdient een beginnende leraar op een basisschool 1.700 euro netto per maand. Een verpleegkundige start op 1.600 euro.

De ‘sociale huur’ loopt momenteel tot 699 euro per maand. Middeldure huurwoningen zijn dus altijd meer dan 700 euro.

Dit is met een inkomen van 1.600 of 1.700 euro een onvoorstelbaar groot bedrag. Natuurlijk groei je ook in die functies. Maar ook na tien jaar verdient een leraar op de basisschool nog ruim 2.100 euro netto per maand, en een verpleegkundige ruim 1.900 euro netto per maand. Voor de verpleegkundige correspondeert dit met 31.000 bruto jaar, en dit is nog minder dan de toelatingsgrens voor sociale huur.

Het is dus heel nadelig, juist voor de leraar en verpleegkundige, om minder sociale huurwoningen te willen realiseren, zoals D66 beoogt. Zij hebben die sociale huurwoningen juist keihard nodig.

Daarnaast moeten we zeker meer middeldure huurwoningen bouwen. Daar hebben wij als PvdA flink ons steentje aan bijgedragen: zie hier. Hierbij moeten we er goed op letten dat die middeldure huurwoningen ook echt middeldure huurwoningen zijn en niet meteen heel duur worden. Hiervoor hebben wij de laatste raadsvergadering een motie ingedien, zie hier.

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

D66 Amsterdam: financieel gat tussen papier en werkelijkheid

Nadat D66 in Amsterdam bij de vorige verkiezingen de financiële paragraaf kopieerde (zie hier) presenteerden zij deze verkiezingen een verkiezingsprogramma dat financieel in de verste verte niet klopte (zie hier). Zo wilden zij hun uitgaven bekostigen door ‘Geen overschrijdingen op ICT’ (geen overschrijding is natuurlijk geen dekking), ‘Uitbesteden parkeerbeheer’ (is al uitbesteed) en ‘Huisvesting gemeente’ (dit betrof een dubbeltelling die al in lopende begroting is ingerekend).

D66 bracht, lang na het uitkomen van hun verkiezingsprogramma, na alle kritiek alsnog een financiële paragraaf uit onder de dubbele titel ‘Financiën onder controle. Ruimte voor de stad.’ Komen de verwachtingen uit?

Nee, zo concludeerde de redactie van Parool reeds afgelopen vrijdag. De redactie had geanalyseerd dat alleen al het bedrag dat D66 opzij zet voor afvloeiingsregelingen voor de ambtenaren die zij weg willen bezuinigen te laag zijn.

‘D66 zet hiervoor 150 miljoen opzij.’ (…) ‘Zijn dat reële bedragen?  D66 rekent met een kostenpost van 1 ton voor de ontslagvergoeding van een ambtenaar. De rekenkamer gaat uit van 122.000 euro. In dat geval slaat dat een gat van 33 miljoen in de D66-begroting.’

Aldus de Paroolredactie.

Maar er is nog wel meer af te dingen aan het bedrag dat D66 inrekent. Zij rekent namelijk het aantal ambtenaren dat zij wil ontslaan verkeerd uit. D66 wil 20 procent van de ambtenaren ontslaan en de helft van die 20 procent vervangen voor ZZP’ers. Zij gaan uit van het ontslag van 1.500 ambtenaren (voetnoot 6). De gemeentelijke organisatie telt echter 14.424 Fte (13.628 exclusief flexibele schil). 20% minder ambtenaren betekent daarmee het ontslag van 2.884 ambtenaren, niet 1.500. Dit zou betekenen dat de frictiekosten 288 miljoen in vier jaar bedragen. Dat is nog eens 138 miljoen meer dan zij begroot hebben, gerekend met 1 ton per ambtenaar.

Rekent u mee? Totaal gaat het dus om 169 miljoen euro, rekening houdend met de fout van kosten per ambtenaar.

Dan hebben we het overigens nog niet eens over de timing. D66 rekent al voor 2015 de volledige besparing op het ambtenarenapparaat door. Dat bestaat eenvoudigweg niet, 9 maanden na de verkiezingen.

D66 denkt bovendien flink veel geld te besparen door het percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten te verlagen van 30 naar 15 procent.  Een sociale huurwoning bouwen kost de gemeente en de woningbouw corporatie immers geld, aldus D66. Minder sociale woningen kost dus minder geld.

Wat is hier aan de hand?

D66 bezuinigt op niet-bestaande woningen.

D66 wil de nieuwbouw van sociale woningen terugbrengen van 30% naar 15%. Zij boeken hiervoor een besparing in van 63 miljoen euro. Namelijk, per niet gebouwde sociale huurwoning wordt 75.000 bespaard door corporaties en 30.000 euro door de gemeente op de uitgifte van de grond, zo redeneert de partij. Dit correspondeert volgens de partij met een besparing van 45 miljoen op de onrendabele top van corporaties en 18 miljoen uit uitgifte grond.

Hier gaan maar liefst drie dingen fout:

1.  D66  gaat bij haar berekening uit van 1200 te bouwen sociale huurwoningen.In de afgelopen jaren zijn echter slechts 200 a 300 sociale huurwoningen gebouwd, exclusief studentenwoningen.

2. Zoveel sociale huurwoningen staan ook niet in de boeken van de gemeente geraamd. D66 boekt dus inkomsten op basis van bedragen die er niet zijn. Immers, met de afgesproken kavelsturing o.b.v. kasstromen hebben we slechts een beperkte opbrengst ingeboekt de komende jaren op de gemeentebegroting, namelijk, die woningen die (vrijwel) zeker gebouwd worden. Dit zijn zeker niet jaarlijks 1.200 sociale huurwoningen..
3. D66 boekt de totale besparing in op gemeentebegroting – door het verminderen van bijdragen ‘STIFO’ (stimuleringsfonds) en Vereveningsfonds. In het vorige punt is al uitgelegd dat deze bedragen nu niet in het vereveningsfonds zitten. Ook uit het STIFO kan dit niet: dit is een fonds dat door gemeente en corporaties samen wordt beheerd waar alle bedragen reeds zijn in verplicht, onder andere voor renovatie van corporatiewoningen. De gemeente mag die afspraken niet opzeggen, het is niet geld waar ze alleen over kan beschikken.

Tot slot de ‘stadsschuld’ die D66 zegt af te willen lossen.

Het eerlijke verhaal is dat de partij hier niet de noodzakelijke middelen voor uittrekt. Want als je de stadsschuld wilt aflossen, kun je ook niet meer investeren. De komende jaren staat namelijk nog voor minstens 1,2 miljard euro op de rol aan investeringen.

Dan schrappen we die toch! Hoor ik de oplettende lezer denken, of de lezer die mensen van D66 net als ik erg sympathiek vind en daarom het beste gun.

Dat zal echter moeilijk gaan. Het grootste deel van deze investeringssom betreft de verplichtingen voor de Noord-Zuidlijn. D66 zal dus eigenhandig die bouwput dicht moeten scheppen.

Dat zijn dus heel wat gaten. Een gat bij de personeelsberekeningen van 169 miljoen. Een gat bij de woningbouwberekeningen van 45-63 miljoen. Een gat in de stadsschuldberekeningen van meer dan 1,2 miljard.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

We gaan bouwen!

1903999_10202947071267714_644660141_n

Zojuist zijn een aantal belangrijke voorstellen van ons aangenomen in de raad om de woningbouwproductie aan te jagen. Zelf je huis bouwen wordt nu ook mogelijk voor mensen met een gewoon modaal inkomen. Eengezinswoningen voor gezinnen met een modaal inkomen worden bereikbaar doordat we kavels met lage grondprijzen selecteren, een catalogus met goedkope aannemers gaan samenstellen en een starterslening aanbieden. Bij elkaar drukt dit de kosten enorm. Daarnaast is onze motie aangenomen dat we meer middeldure huurwoningen buiten de ring A10 gaan bouwen. Tot slot gaan we iets doen aan de -soms erg hoge- inkomenseisen die beleggers stellen voor deze woningen zodat deze meer in bereik komen van de doelgroep die we voor ogen hebben: mensen met een middeninkomen. Eerder al werd bekend dat het college een flink aantal van onze andere voorstellen gaat uitvoeren zie hier. We gaan dus echt meer bouwen!
Reken even mee hoe een en ander kan werken voor gezinnen die een betaalbare eengezinswoning zoeken. Met modaal inkomen verdien je 34.000 euro en kun je 140.000 lenen bij de bank. Maar met de starterslening is dat 170.000. Er zijn bouwers die voor 100.000 euro een huis kunnen bouwen. Zie bijvoorbeeld mijn eerdere werkbezoek aan deze woningfabriek in Twente. En er zijn plekken in amsterdam waar de grondprijs 40.000 euro bedraagt, aldus de wethouder tijdens het debat. Volgens de grondprijzenbrief komen zelfs lagere prijzen voor namelijk 250 euro per vierkante meter. Voor een woning van 100 vierkante meter is dat dus 25.000 euro. Als we dat allemaal combineren ben je voor zo’n betaalbare eengezinswoning aan maandlasten zelfs minder kwijt dan voor een sociale huurwoning. Je netto maandlast blijft dan namelijk met een annuitaire hypotheek met 10 jaar vaste rente onder de 580 euro. Ook als je dan nog wat opzij zet voor onderhoudslasten ben je minder kwijt dan in een sociale huurwoning, waarvan de huurprijs voor nieuwbouw voor dit type woningen vaak 699 euro bedraagt. Zelf bepalen hoe je huis eruit ziet, in plaats van huren bij een corporatie die alles voor jou bepaald,
Hieronder vind je al onze drie moties die aangenomen zijn vandaag. Een vierde motie regelde dat we teruggerapporteerd krijgen hoe het college de voorstellen uitvoert, zodat we hier vinger aan de pols houden.
Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Actieprogramma Bouwproductie’, betaalbare eengezinswoningen 
Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat naar aanleiding van het initiatiefvoorstel het college van B&W nu op 1 locatie in gesprek is met De Key over het vestigen van goedkope eengezinswoningen in combinatie met een starterslening

–        Dat ook mensen met een inkomen rond modaal kans zouden moeten hebben om in particulier opdrachtgeverschap hun woning te bouwen

–        Dat er woningfabrieken zijn waar voor 90.000 euro eengezinswoningen kunnen worden gebouwd en direct gelevert aan de eindgebruiker

–        Dat in Almere een catalogus is opgesteld van bouwers die tegen zeer lage kosten kunnen bouwen in opdracht van particulieren

–        Dat met een modaal inkomen van 34.000 euro een hypotheekbedrag kan worden geleend van 140.000 euro (aanvullende bestuurlijke reactie)

–        Dat er in Amsterdam grondprijzen zijn voor eengezinswoningen met een marktconforme prijs van zo’n 250 euro/m2 gbo, ofwel 25.000 voor een woning van 100 m2

–        Dat met de starterslening maximaal 30.000 euro renteloos kan worden geleend, welk bedrag in mindering gebracht kan worden op het bij de bank te lenen bedrag

–        Dat het dus financieel haalbaar zou moeten zijn voor Amsterdammers met een modaal inkomen zelf een woning te bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Besluit:
I Aanvullend op de reeds lopende projecten twee locaties aan te wijzen waar eengezinswoningen tegen zeer lage kosten kunnen worden gebouwd, zodat deze in het bereik komen van mensen met een modaal inkomen;II Hierbij te betrekken de mogelijkheid om deze woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren;

III Tegen marktconforme grondprijzen

IV Potentiele zelfbouwers actief te informeren over welke aannemers en andere partijen tegen zeer lage kosten kunnen bouwen

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat in 2014 op reeds drie locaties contractonderhandelingen lopen voor meer middeldure huurwoningen, te weten op Zeeburgereiland, Weespertrekvaart en Ijburg

–        Dat er de afgelopen jaren meer locaties binnen de ring in aanbouw zijn genomen voor middeldure huurwoningen, maar overwegens weinig locaties buiten de ring

–        Dat er wel investeerders zijn voor middeldure huurwoningen buiten de ring, mits onder de juiste condities.

 

Besluit:
I Aanvullend op de reeds toegezegde locaties, minstens 2 locaties aan te wijzen voor de bouw van middeldure huurwoningen buiten de ring A10 of Noord;II Indien het nodig is hiervoor investeringscondities aan te passen hiertoe een voorstel te doen aan de raad;

 

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder, Van der Ree en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ inkomenseisen 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat sommige beleggers en woningcorporaties soms hoge inkomenseisen stellen aan potentiële huurders van middeldure huurwoningen

–        Dat er in de huidige aanpak in de bestaande voorraad en de nieuwbouw geen directe relatie wordt gelegd tussen de huurprijs voor middeldure huurwoningen in projecten en de beoogde doelgroep

–        Dat er momenteel dus geen waarborgen zijn dat middeldure huurwoningen aan huurders met een modaal inkomen ten goede komen

 

Besluit:
I In gesprek te gaan met de aanbieders van middeldure huurwoningen in de bestaande bouw en de nieuwbouw over de inkomenseisen die zij hierbij stellen;II De raad te rapporteren over deze inkomenseisen en de mate waarin deze belemmerend werken voor het ten goede komen van middeldure huurwoningen aan de beoogde doelgroep;

III In deze rapportage opties te schetsen hoe met deze inkomenseisen omgegaan kan worden.

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)D.A. van der Ree (VVD)

A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek