Maandelijks archief: november 2013

Wonen!

De afgelopen jaren heb ik mij keihard ingezet voor de ongedeelde stad. Juist op de woningmarkt is het risico dat de tweedeling verder toeneemt: tussen rijk en arm, tussen buurten, tussen het gebied binnen en buiten de ring. Door het Haagse beleid, door de marktdruk, de rechtse krachten in de politiek. Met enkele voorstellen heb ik de randen van de mogelijkheden die de lokale politiek heeft getracht op te zoeken.

Kluskantoor!

Wat is het idee? Er staan veel kantoren leeg. Koop met een groepje zo’n kantoor, verbouw het zelf naar eigen inzicht en ga er wonen!

Eenvoudig is het niet, maar het kan een goede oplossing bieden voor Amsterdammers die nu niet aan de bak komen op de woningmarkt. Omdat ze weinig te besteden hebben, of speciale wensen.

We hebben diverse avonden georganiseerd in een leeg kantoor. De eerste avond hadden we 40 stoeltjes neergezet, er kwamen 200 mensen. Inmiddels hebben zich concrete groepen gemeld die wel in een leeg kantoor willen wonen, en ook concrete pandeigenaren die hun kantoor op deze wijze willen verkopen. We hebben een afstudeeronderzoek laten doen om de mogelijkheden en knelpunten beter in kaart te krijgen.

Ook in de raad hebben we niet stil gezeten. Raadsbreed zijn twee moties aanvaard. De eerste vraagt om haalbaarheidsonderzoeken. De tweede vraagt om kluskantoren in gemeentelijk panden. Ambtenaren eruit? Bewoners erin!

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuwe Kluskantorentour, die in januari zal starten.

Artikel in woonmagazine Telegraaf
Artikel in woonmagazine Metro
Ons plan in nieuwsuur
Mijn startartikel in Parool
Hier vind je de aangenomen moties
Onze onderzoeker
Eerste nieuwsbrief
Tweede nieuwsbrief
Derde nieuwsbrief
Het artikel dat ik schreef met kamerlid Mei Li Vos over wat het Rijk kan doen
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Verslag van de eerste bijeenkomst
www.kluskantoor.com.
Mijn presentatie bij een congres van Rooilijn.

Amsterdamse hypotheken!

Een betere hypotheekverstrekking is van essentieel belang om de woningmarkt weer aan te gang te krijgen. Daarom hebben wij voorgesteld de starterslening weer opnieuw in te voeren in Amsterdam en te komen tot een Amsterdams hypotheekfonds. De banken houden namelijk de hand op de knip, zodat Amsterdammers die gewoon een normale hypotheek willen en kunnen betalen deze toch niet krijgen. Met een fonds, buiten de banken om, kan dit wel.
Het eerste is alvast gelukt!
Voor het Amsterdamse hypotheekfonds hebben wij bij de afgelopen begrotingsbehandeling een motie ingediend die raadsbreed is aanvaard, die het college nu aan het uitvoeren is, zodat dit fonds binnen een paar maanden daadwerkelijk opgericht kan worden.

Mijn optreden bij Pauw en Witteman over de Amsterdamhypotheek.
Ons concept initiatiefvoorstel.
Mijn artikel in Parool.
De makelaarsvereniging plaatste een paginagrote advertentie om ons plan te steunen.
Diverse kranten schreven over onze plannen.

Bewonersparticipatie en hoge huren

Ik maak mij vreselijk zorgen over de bewonersparticipatie in de stad: hebben huurders wel voldoende zeggenschap over hun woning? De afgelopen jaren ben ik teveel voorbeelden tegengekomen, waarbij de renovatie van een woning door de corporatie werd gebruikt om mensen hun woning uit te krijgen zodat die verkocht kon worden, en de huurders naar Almere vertrekken. Dit is niet hoe het moet!
Ik stelde eerder schriftelijke vragen om dit aan de kaart te stellen.
Zie hier Parool over mijn schriftelijke vragen.
Zie hier mijn schriftelijke vragen.
Na mijn schriftelijke vragen kreeg ik aanvankelijk positieve signalen van de bewoners dat het weer beter ging met de contacten met de corporatie. Recent heb ik echter ondervonden dat de problemen hardnekkig zijn. Daarom heb ik samen met de deelraad centrum enkele voorstellen gedaan ter verbetering van de participatie.
Ik ben nu opnieuw een aantal cases in kaart aan het brengen om te zien wat er verbeterd is sindsdien en om tot nieuwe voorstellen te komen, die ik spoedig in zal dienen in de raad.
Voor de kamerverkiezingen deden wij onderzoek naar verhuurgedrag van woningcorporaties. Wij schrokken van de soms hoge huren die zij vragen in de vrije sector.
Zie hier ons onderzoek en het Paroolartikel.
Hier vind je mijn artikel waar enkele enkele mythes over de sociale huursector aan de kaak stel en enkele oplossingen voor een beter functionerende woningmarkt.

Meer woningen!

Wij deden diverse voorstellen ter verbetering van de woningbouw. Het daar namelijk dramatisch mee gesteld. Vorig jaar werden er maar 1.100 bouwvergunningen aangevraagd, terwijl er voor het opvangen voor de demografische groei het viervoudige nodig is.
Zie hier bijvoorbeeld ons gehele actieprogramma woningbouw.
Stuk op de PvdA site.
Woonmagazine nul20 schreef erover en ook de Telegraaf.
Recent deed ik het voorstel voor woningen voor zorgbehoevenden in leegkomende zorggebouwen, zie hier.
Hier vindt je onze voorstellen voor meer middeldure huurwoningen.
Op de dag van de volkshuisvesting van de PvdA hield ik een lezing voor diverse lokale politici uit het hele land over onze oplossingen die ik in Amsterdam heb ontwikkeld voor de aanpak van de woningbouwcrisis.
Ziehier mijn presentatie.

Overig

In het nieuwe jaar zijn wij weer op markten te zien met onze tentoonstelling over betaalbaar wonen in Amsterdam, een nieuwe manier om met Amsterdammers in gesprek te komen over oplossingen zie ook de digitale tentoonstelling die ik samen met marktpartijen maakte.

Ik zette me in voor het schrappen van regels om organische bouw op Zeeburgereiland mogelijk te maken. Zie hier.

Samen met een vijfkoppige werkgroep uit de fractie zetten wij ons in voor het behoud van tram 5 naar Amstelveen en het doortrekken van de Noordzuidlijn. Er komt nu een onderzoek naar het doortrekken van de NoordZuidlijn richting West en lijn 5 blijft inderdaad behouden in de vorige week gepresenteerde plannen van de stadsregio! Zie hier onze moties.

Bij de begroting werden mijn moties die vragen om snellere controle op gerealiseerde grondprijzen en het doorgaan van elementen uit de plannen voor de Floriade aanvaard. Zie hier.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel te doen is rond erfpacht. Recent hebben we voorstellen in de raad goedgekeurd ter verbetering van het stelsel, dat goed tegemoet komt aan eerdere voorstellen die ik deed.
Zie hier het interview met mij in Telegraaf en eerder raadsdebat.
Intussen zijn deze moties aangenomen.
Intussen zitten de tegenstanders niet stil: er is een initiatief voor een referendum over deze kwestie. De tegenstanders spelen het hard en hebben een goed gevulde beurs. Wordt vervolgd…

Momenteel ben ik tevens vervangend financieel woordvoerder. Ik schreef de financiële paragraaf van ons verkiezingsprogramma.
Zie hier mijn speech in de raad over hoe je tegen schulden aan moet kijken.
Tijdens het begrotingsdebat heb ik de wankele financiele onderbouwing van het verkiezingsprogramma van D66 aangekaart, zie hier.

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

De financiële paragraaf van D66

De afgelopen weken werkte ik met veel enthousiasme aan de financiële paragraaf van ons verkiezingsprogramma. Er ligt een fantastisch programma waar Amsterdammers echt iets aan hebben als het uitgevoerd wordt met vijf speerpunten: zorg, onderwijs, bouwen, bestrijding jeugdwerkloosheid en de aanpak van jeugdige daders.
Afgelopen weken waren we in de raad daarnaast druk aan het praten over de begroting voor volgend jaar, waar vanmiddag het afrondende debat was in de raad. Wij hebben geld vrijgemaakt voor bestrijding van scooteroverlast, omscholing voor zzp’ers en beleidsmoties in gediend om kinderen in armoede te helpen en de huurdersondersteuning te verbeteren.
Opvallend was dat D66, zoals wel eerder, hoog van de toren blies aangaande de gemeentebegroting en wat daar allemaal niet aan deugde. Daarom heb ik eens gekeken hoe het eigenlijk zit met de financiele onderbouwing van de ambities die de partij zelf in haar verkiezingsprogramma benoemd. Vorige verkiezingen was de financiele onderbouwing van hun programma namelijk nogal eeeh… apart (zie hier).
Ook deze keer leidde lezing van het verkiezingsprogramma van D66 vooral tot verbazing.

De eerste verbazing is dat een financiële paragraaf ontbreekt.

Lezen wij voorts wat er wel staat in het program, dan zien wij dat er heel veel heel grote uitgeven worden beloofd. Corrigeren van bezuinigingen op onderwijs, kunst en zorg. Nieuwe metrolijnen, nieuwe ondergrondse parkeergarages. Iedereen weet: allemaal heel duur. (verbazing 2)

De derde verbazing is het getal dat we wel tegenkomen als aangemerkte bezuiniging: 140 miljoen euro. Hoe wordt dit verdiend?

A. Huisvesting van de gemeente. Is een dubbeltelling, want is al onderdeel van het lopende bezuinigingsprogramma ‘1 stad 1 opgave’ dat reeds opgenomen is in de financiële ruimte de komende jaren in de lopende begroting.

B. ICT. Hoe? ‘geen kostenoverschrijdingen’ schrijft de partij. Maar dat levert natuurlijk geen geld op!

C. Uitbesteden parkeerbeheer. Parkeerbeheer is al uitbesteed.

D. Deelnemingen afstoten. Maar veel deelnemingen leveren juist financieel rendement op. Dit voorstel leidt dus tot minder structurele begrotingsruimte.

De vierde verbazing betreft de voorgenomen vervanging van ambtenaren door zzp’ers.

A. Er is slechts een natuurlijk verloop de komende jaren van zo’n 600 ambtenaren, die ruimte wordt reeds benut met de lopende bezuinigingsronde.

B. In het eigen D66-plan ‘in vijf stappen’ stelt de partij dat ontslag van ambtenaren 100.000 euro per ambtenaar kost. Aangezien D66 10% van de ambtenaren wil ontslaan kost dit plan vooralsnog 150 miljoen euro.

C. Tevens zegt lijsttrekker Paternotte in een interview in ‘binnenlands bestuur’ van 8 mei 2012 dat zzp’ers duurder zijn dan ambtenaren. Dit plan kost dus meer geld dan het bespaard, ofwel, is geen dekking van de genoemde uitgaven.

Verbazing 5 is de aflossing van de schulden, die de partij bij presentatie van haar programma zegt te willen doorvoeren. Echter, daar is minstens 1,2 miljard voor nodig aangezien dit de investeringen zijn die de komende jaren nog op de rol staan, met name de verplichtingen voor de noordzuidlijn. D66 zal dus eigenhandig die bouwput dicht moeten scheppen, en de nieuwe metrolijnen die de partij beloofd zullen er al helemaal niet komen.

De zesde verbazing is de recente begrotingsmoties, waarvan er twee voorstellen geld uit de toekomst naar voren te halen en in 2014 te besteden.

Ambities zijn niet gedekt, gesuggereerde dekkingen bestaan niet.

Ik zie erg uit naar de komende begrotingsdebatten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek