Maandelijks archief: juli 2013

Presentatie debat Rooilijn

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/michielmulder/rooilijn&#8221; title=”Leegstand kantoren presentatie Rooilijn debat” target=”_blank”>Leegstand kantoren presentatie Rooilijn debat</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/michielmulder&#8221; target=”_blank”>michielmulder</a></strong> </div>

Advertenties

Een reactie plaatsen

4 juli 2013 · 3:18 pm

Speech in de raad aangaande erfpacht

Een ongedeeld Amsterdam. Dat is waar wij naar streven. Het tegengaan van tweedeling en oneerlijke woonkansen gaat niet vanzelf. Daar moeten wij elke dag met alle Amsterdammers hard aan werken en het vergt inzet en betrokkenheid van alle politieke stromingen. We hebben daar ook sociale instrumenten voor nodig, zoals sociale woningbouw, een eerlijk woonruimteverdeelsysteem, afspraken met woningcorporaties over betrokkenheid van huurders en: erfpacht.

Deze laatste helpt ons speculatie tegen te gaan, nadere regelingen te treffen rondom bestemmingen en wij laten hierdoor de waardevermeerdering van de grond ten goede komen aan de gehele gemeenschap en alle Amsterdammers. Zo stellen wij ook de Amsterdammers die na ons komen in staat de stad in de toekomst bij te houden en te investeren in de stad. Denk aan de stedelijke vernieuwing.

Ruim een jaar geleden stuurden wij de wethouder op pad, om met een plan te komen dat een antwoord biedt op de problemen in de uitvoering: hoge stijging van de canon (het te betalen bedrag per jaar) ineens, na afloop van een ‘tijdvak’. De transparantie en begrijpelijkheid laten te wensen over. En ook de voorspelbaarheid, men weet vaak pas op een vrij laat moment wat de nieuw canon gaat worden.

 

Wij vinden het heel vindingrijk waar het college van PvdA, VVD en GroenLinks mee is gekomen als antwoord. Het transactiemoment en de transactieprijs worden voortaan het moment en de referentie voor de canonverhogingen. Mensen weten hierdoor waar ze aan toe zijn, tijdens de rit stijgt de canon alleen met de inflatie, er is niet meer een canonstijging ineens. Mensen weten hierdoor waar ze aan toe zijn. Zekerheid zolang je er woont.

In het najaar komt het college met een concrete uitwerking en dan zullen wij ook erop toezien dat de zaken echt zo uitgewerkt zijn als wij verwachten. Het nieuwe stelsel moet echt transparant zijn. Op een website of een ‘erfpachtapp’ moet je altijd kunnen zien wat de vermoedelijke huidige waarde van de grond en daarmee de erfpachtcanon is.

Ook voor zaken die nu nog niet compleet uitgewerkt zijn verwachten wij een klip en klaar antwoord, zoals de erfpachtontwijking. Wij denken dat, omdat notarissen en banken ook een meldingsplicht hebben van bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties, deze mogelijke effecten goed zijn aan te pakken.

Een ander mogelijk bezwaar, het punt dat genoemd wordt in het referendumverzoek rond het voorkomen van ontmoediging van investeringen in de eigen woning, is inmiddels gedekt in de voordracht.

 

Sprekende over het referendum vind ik het gepast ook vanaf deze plek de heer De Lange te prijzen voor zijn betrokkenheid bij het onderwerp. Ik vind ook echt dat het conceptvoorstel van het college door de discussie in de inspraak verbeterd is. De inhoudelijke punten die in het referendumverzoek genoemd worden zijn wij het echter mee oneens.

Het gaat dan onder andere om de vaste verhouding tussen grond en vastgoed die wordt voorgesteld. Wij kiezen liever voor een bepaling van de grondquote op basis van de residuele waardemethode. Op termijn past dat beter bij de verhoudingen in de stad. Bedenkt u dat over 20 jaar 20% van de woningen uit nieuwbouw bestaat, waarin wij ook residueel rekenen. We in de huidige situatie ook gebruik van de residuele waardebepaling, en dat is ook niet het springende punt, daar zitten niet de problemen.

 

De verkoop van gemeentegrond die in het referendumverzoek wordt genoemd steunen wij niet, omdat dit precies raakt aan het punt waar wij nu juist zo aan hechten en waar ik mijn speech mee begon: de waardestijging van de grond moet ten goede komen aan de hele gemeenschap.

Nu een uitverkoop van de stad organiseren ontneemt onze kinderen en hun kinderen de mogelijkheid de waardestijging opnieuw in de stad te investeren.

 

Vervolgens is er, ook met de voordracht van het college, nog 1 probleem niet opgelost. Bestaande gevallen kunnen de komende jaren nog steeds forse stijgingen van de canon tegemoet zien, waar sommigen van hen zich tot op heden onvoldoende van bewust waren. Daarom willen wij dat zij deze canonstijging pas op termijn volledig hoeven te betalen. Dit betekent een betere ingroeiregeling, die momenteel 3 jaar bedraagt. Dit zou minimaal het dubbele moeten zijn. Zo krijgen zij een acceptabele gewenningsperiode en ervaren zij minder diepe ingrepen in hun financiele situatie.

 

Tot slot willen wij dat mensen die dat willen hun grond kunnen verkopen aan de gemeente. Ik heb daar mails over gekregen. Mensen met echtscheidingen. Ondernemers die failliet zijn gegaan.

 

Met deze aanvullingen denken wij dat erfpacht klaar is voor de toekomst. Zodat ook Joris, Tom, maar ook de kinderen van de heer Van Drooge en ook die van de heer De Lange in de toekomst de vruchten kunnen plukken van dit sociale instrument.

1 reactie

Opgeslagen onder Zonder categorie

Erfpacht moties

Onze moties aangaande erfpacht aanvaard!

De ene bepleit een ruimhartiger ingroeiregeling, zodat mensen niet ineens hun jaarlijkse erfpachtcanon zien stijging, maar in stapjes in een lange gewenningsperiode.

De tweede regelt dat de gemeente de grond aankoopt van de mensen die hun grond willen verkopen.

 

Onderwerp

 

Motie van de raadsleden Mulder, Van Doorninck en Alberts, inzake erfpacht

 

Aan de gemeenteraad

 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

 

De raad,

 

Gehoord de discussie over de nieuwe erfapchtsystematiek,

 

Overwegende dat

  • Het college van B&W een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe erfpachtsystematiek, die voor nieuwe gevallen voorkomt dat er sprake is van grote canonstijgingen voor zittende bewoners
  • Dat er nog steeds Amsterdammers zijn die een hoge canonstijging kunnen krijgen als hun tijdvak afloopt
  • Er nu een ingroeiregeling is waarbij mensen pas drie jaar na het ingaan van een nieuwe canon bij herziening einde tijdvak het volledige bedrag betalen.

 

Verzoekt het college van B&W:

 

  • De ingroeiregeling ruimhartiger op te stellen en te verlengen tot bij voorkeur minimaal 6 jaar
  • Dit te verwerken in de nadere uitwerking van de nieuwe erfpachtsystematiek die dit najaar ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd
  • Te onderzoeken hoe de ingroeiregeling de overstap naar AB2013 kan versnellen

 

De leden van de gemeenteraad,

 

M. Mulder

M. van Doorninck

R. Alberts

 

Onderwerp

 

Motie van de raadsleden Mulder, Van Doorninck en Alberts inzake erfpacht

 

Aan de gemeenteraad

 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

 

De raad,

 

Gehoord de discussie over de nieuwe erfapchtsystematiek,

 

Overwegende dat

  • Het college van B&W een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe erfpachtsystematiek
  • Dat nog niet alle grond in Amsterdam op erfpacht staat
  • Dat er mensen zijn die graag de grond onder hun vastgoed willen verkopen aan de gemeente

 

Verzoekt het college van B&W:

 

  • Grond aan te kopen van eigenaar-bewoners het bloot eigendom willen verkopen aan de gemeente tegen een marktconforme prijs.

 

De leden van de gemeenteraad,

 

M. Mulder

M. van Doorninck

R. Alberts

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie