Maandelijks archief: juni 2012

IJburg 2: bewoner bepaalt

IJburg 2 is een nieuw stuk stad dat nog een tabula rasa is, een onbeschreven blad. Dit biedt de mogelijkheid om meer vrijheden toe te staan dan elders. Hiervoor stellen wij het volgende voor.:
– Uit eerdere initiatieven m.b.t. collectief particulier opdrachtgeverschap blijkt dat de gemiddelde particulier zo’n 10.000 euro spaargeld heeft dat hij kan besteden. Mensen die een kavel afnemen, willen wij vragen een voorinvestering te doen van een dergelijke omvang, waarbij zij voorts zeggenschap krijgen over de feitelijke inrichting van het eiland. Let wel: ik heb het hier dus niet over inspraak maar over zeggenschap. Bijvoorbeeld hoe de wegen lopen. Je maakt hiermee investeringscapaciteit voor de stad los die anders niet loskomt via de traditionele methoden van financiering.
– Onderdeel van de zeggenschap is: er is een verbindingsweg die de auto leidt tot een verzamelpunt voor een aantal kavels. De langzaamverkeersverbindingen (fiets, voet) regelen mensen zelf – als er maar recht van overpad is. Dit verkleint de kosten voor bouw en woonrijpmaken, vergroot de investeringen die mensen zelf moeten doen, maar kan ook aanleiding zijn de grondprijs wat lager vast te stellen (immers, er hoeven ook minder kosten gemaakt te worden, deze verschuiven naar de particulier)
– Onderdeel hiervan: de openbare ruimte uitgeven in een VVE-constructie (een vereniging van eigenaren). Er zijn enkele plekken in Amsterdam waar in gedoogconstructie de bewoners zelf zeggenschap hebben over openbare ruimte, zowel inrichting als beheer. Dit werkt goed, vergroot enorm de betrokkenheid van de bewoners bij de omgeving, en verkleint de inspanning van de gemeente. In Westerpark is het officieel geregeld bij een locatie via een VVE. Dit biedt voor IJburg 2 een uitstekende mogelijkheid!
– Maximale vrijheid m.b.t aantallen woningen per kavel, en aantal kavels per woning. Dit klinkt logisch, maar is nu niet de praktijk. Het biedt de flexibiliteit die mensen op de bestaande woningmarkt en locaties missen. Bv als ik een enorme tuin wil maar een relatief klein huis: koop ik twee of drie kavels. Wil ik met m’n broer een twee onder eenkapper? Koop ik een enkele kavel en bouw ik daar twee huizen. Wil ik dat mijn ouders uit Groningen kunnen logeren? Bouw ik een extra huisje die ik in de tussentijd verhuur als bed en breakfast. De flexibiliteit geldt zowel voor de mate van bebouwing als de functionaliteit. Wonen op de ene kavel en een cafe met terras aan het water van het IJmeer beginnen op de aanpalende kavel – wij willen het mogelijk maken!

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Motie besteding fysieke peiler

De gemeentelijke geldpotten voor stedelijke ontwikkeling zijn leeg. Daarom moeten we de beschikbare middelen slim inzetten. Voor de fysieke peiler van het Amsterdams Investeringsfonds heeft de PvdA fractie samen met VVD en D66 daarom het voorstel om snel met goede criteria te komen. Dit voorstel is vanavond aangenomen. Investeringen die op lange termijn wel rendement opleveren voor de stedelijke ontwikkeling, maar waarvoor het cashflow sturingsysteem nu te knellend is, kunnen wat ons betreft uit deze fysieke peiler gefinancierd worden. Zo hoeven we niet nodeloos te beknibbelen op kwaliteit en kunnen we blijven investeren in woningbouwprojecten.
Daarnaast vragen wij in deze motie aandacht voor investeringen in monumenten. Deze week werd bekend dat het oudste huis van Amsterdam niet uit het houten Huys aan het Begijnhof is, maar dat het huis op de Warmoesstraat 90 maar liefst uit 1485 stamt, uit de wederopbouwperiode na de grotestadsbrand van 1452.
We mogen niet het risico lopen dat onze historische stad waar zoveel toeristen op af komen dit soort panden die reeds eeuwen lang de tand des tijds hebben doorstaan – soms onherstelbaar –  vervallen in economische crisistijd. Daarom willen wij – geheel conform de rendementsgedachte van het Amsterdams Investeringsfonds – hieruit leningen verstrekken aan particulieren, instellingen en bedrijven die willen investeren in de amsterdamse monumenten, maar hier zelf geen financiering voor kunnen krijgen bij de bank.
 
Voor de PvdA is het essentieel dat woonkansen eerlijk verdeeld worden. In goede tijden, maar juist ook in economisch slechte tijden. Nu de nieuwbouwproductie minder is, is een eerlijke verdeling van de bestaande woningen extra belangrijk. De mening van huurders moet serieus genomen worden en van doorslaggevend belang zijn bij renovatie van woningen. Te vaak laten woningcorporaties en particulieren het hier nog afweten. Zij vinden de hete adem van de PvdA in hun nek.
Bij de nieuwbouw moeten we creatief zijn. Wij hebben onlangs berekent wat een stuk kantoorruimte momenteel kost op de vastgoedmarkt. Deze prijs ligt lager dan de laagste grondprijs in Amsterdam. Dit biedt perspectieven voor mensen die nu niet aan de bak komen op de Amsterdamse woningmarkt. Jongeren kunnen tegen deze prijzen 50 m2 kopen voor 25.000 euro, een maandlast van 140 euro bruto. Dan moet je nog wel verbouwen. Wij zullen ons de komende tijd als fractie persoonlijk inzetten om vraag en aanbod hier aan elkaar te koppelen, wat wij merken dat hier nog een braakliggend (!) terrein ligt.

De motie:

Overwegende:
Dat de fysieke pijler in het AIF nog geen concrete bestedingen en bestedingscriteria kent
Dat er sinds de kasstroomsturing meer focus is op de korte termijn van ruimtelijke ontwikkelingen
Dat hierdoor projecten met een lange doorlooptijd maar positief effect op de stad en het vereveningsfonds in het gedrang kunnen komen
Dat investeringen in monumenten teruglopen

Besluit
Het college de verzoeken pijlerspecifieke criteria voor de fysieke pijler in het AIF op te stellen en hiervoor voor de begroting een voorstel te doen aan de raad
Hierbij te betrekken
– Financiering van projecten of delen van projecten met een positief effect op het vereveningsfonds, die niet gedekt kunnen worden via de kasstroomsturing
– Een revolverend fonds met laagrentende leningen voor financiering van investeringen in monumenten
– Financiering van infrastructurele projecten die de bereikbaarheid en doorstroming in de stad bevorderen en gebouwde (fiets)parkeervoorzieningen.

De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
D. van der Ree
S. Capel
M. Verbeet

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek