Schriftelijke vragen renovatie- en sloopactiviteiten Ymere

Inleiding
De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere op diverse plekken in de stad. Via diverse contacten met bewoners en via huurdersorganisaties bereiken ons berichten over de aanpak van Ymere langs telkens hetzelfde patroon:
– Ymere stelt voor een blok woningen ingrijpend te renoveren of te slopen, met een beroep op de staat van de fundering.
– Bewoners wordt geen duidelijkheid geboden over of zij terug kunnen keren na renovatie of sloop-nieuwbouw.
– De vermeende slechte staat van de fundering is twijfelachtig en counter-expertise geeft dikwijls aan dat de fundering er minder slecht aan toe is dan Ymere voorstelt.

Wij denken dat dit bezwaarlijk is, omdat wij hechten aan goede bewonersparticipatie, hierover afspraken zijn gemaakt met het stadsbestuur, aangezien wij vinden dat huurders terug moeten kunnen keren in geval van ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw en dat dergelijke ingrepen een grote impact op het leven van huurders hebben en optimale informatievoorziening en transparantie daarbij essentieel is.

Hieronder volgen een aantal cases waar zich dit patroon voordoet.

Case 1: Haarlemmerpoort
Het betreft een Rijksmonument uit 1840. De bewoners die functioneren als een woongroep kregen op een bewonersavond te horen dat de fundering zo slecht was dat ze moesten vertrekken en niet konden terugkeren. Het kostte heel veel moeite om kopieën van de funderingsrapporten te bemachtigen voor de bewoners. Na een second opinion van een onafhankelijk deskundige bleek dat de fundering toch niet zo slecht was en de geconstateerde aantasting niet zorgwekkend was. Als de bewoners niet om deze second opinion hadden gevraagd, was de zaak nu al ontruimd. Nu is een besluit door Ymere voorzien voor eind 2011. (bron: o.a. ‘Living in a’, 2010 nr. 2, Huurdersvereniging Almere).

Case 2: Palmstraat.
Aan de Palmstraat in de Jordaan wil Ymere de panden op nrs. 78-96 m.u.v. nr. 94 slopen, zo heeft de directie besloten op 3 mei jl. Het betreft woningen waarvan het grootste gedeelte eind 19e eeuw zijn gebouwd en tot de ‘bufferzone’ van het Unesco-gebied behoren. (bron: Ton Damen/Hanneloes Pen, Parool 11 juni 2011, p. 24/25). De urgentie rond de problemen met de fundering worden betwist door de door de bewoners in de arm genomen externe deskundige Andre van der Stigt (architect).

Case 3: Marnixkade
Aan de Marnixkade werd aan 17 huishoudens vertelt dat ingrijpende renovatie nodig was wegens funderingsproblemen. Er werd verwarrende informatie verstrekt aan bewoners over de mogelijkheid terug te keren. Er werd hierbij in strijd gehandeld met de Amsterdamse leidraad participatie (bron: Advies op maat, Woonbond). Ingrijpen van de Woonbond was zelfs nodig om het gezamenlijk overleg te hervatten. Pas na ingrijpen door de woonbond lukte het om afspraken te maken over terugkeer. De woningen aan de Marnixkade staan nu te koop voor prijzen tussen 220.000 en 600.000 euro (bron: website ‘Een blok stad’). Totaal staan 17 woningen aangeboden, zodat het erop lijkt dat alle huurwoningen plaats maken voor koopwoningen. Dit werpt de vraag op of er überhaupt bewoners terugkeren, aangezien in de afspraken die met de Woonbond zijn gemaakt gesproken wordt over huurverhogingen bij terugkeer. De vraag is hoe deze afspraken geëffectueerd kunnen worden als er überhaupt geen huren meer gevraagd worden in de nieuwe situatie.

Case 4: Oudezijds Voorburgwal
Op de Oudezijds Voorburgwal 268 doet zich momenteel een situatie voor die vrijwel identiek is aan de situatie in de Haarlemmerpoort. Ook hier maakt volgens Ymere de staat van de fundering uithuisplaatsing noodzakelijk en doet Ymere geen uitspraak over terugkeer: zij kunnen dit niet garanderen. Tegenover bewoners is aangegeven dat uithuisplaatsing bij dergelijke ingrepen het beleid is van Ymere. Terugkeer wordt echter niet gegarandeerd, met als reden dat Ymere nog niet weet wat de exacte plannen met het pand zijn. Echter, bewoners wordt wel vast gevraagd akkoord te gaan met een draagvlakonderzoek. Als bewoners toelichtende vragen stellen wordt o.a. gesteld dat de corporatie niet al te lang bezig wil zijn ‘met al jullie vragen’ en: ‘Ik wil echter niet verzanden in een eindeloze discussie en al deze details met jullie delen’. Ymere wil een renovatie uitvoeren op een zeer hoog kwaliteitsniveau, terwijl bewoners genoegen willen nemen met wegwerken van achterstallig onderhoud. De positie van terugkeer door bewoners is vermoedelijk bij een rechter beter stand te houden als de kosten van renovatie relatief laag zijn t.o.v. de huur die bewoners betalen. Het opvoeren van de kosten voor renovatie lijkt er dus aan bij te kunnen dragen dat de kans op terugkeer minder groot is en Ymere de woningen (duur) kan verkopen. De vraag is dus wat de precieze doelstelling is van Ymere met deze verbouwing: gereedmaken voor verkoop of opknappen voor bestaande bewoners.

Case 5: Jacob Catskade
Een wat oudere kwestie is die rond een aantal panden aan de Jacobs Catskade in Westerpark (bron: Nieuwsbrief huurdersverening Westerpark). Anticiperend op de beoogde sloop door Ymere waren de panden enkel nog bewoond door tijdelijke bewoners, terwijl het stadsdeel nog helemaal geen toestemming voor sloop had gegeven.

Mening
De PvdA hecht zeer sterk aan zorgvuldige omgang met huurders, zeker bij sloop/nieuwbouw en renovatie. Dit zijn grote ingrepen in het leven van mensen die alleen plaats moeten vinden als er veel draagvlak is onder bewoners. Niet voor niets zegt de jurisprudentie dat ingrijpende renovatie alleen mag als minimaal 70% van de bewoners voor is en hebben wij in het programakkoord afgesproken dat bij sloop/nieuwbouw projecten minimaal 70% van de bewoners voor moet zijn wil men overgaan tot deze ingreep. In de Amsterdamse leidraad participatie zijn afspraken gemaakt met het stadsbestuur hoe om te gaan met bewonersparticipatie. De PvdA hecht zeer aan deze afspraken en aan bewonersparticipatie in het algemeen.

Soms kan een grote ingreep zoals renovatie of sloop/nieuwbouw onvermijdelijk zijn, maar dan is het aan de verhuurder om klip en klaar aan te tonen dat sloop/nieuwbouw of renovatie inderdaad onvermijdelijk is in verband met de staat van het pand. In ieder geval moet bewoners de mogelijkheid geboden worden terug te keren na de ingreep: deze wordt inmiddels gedaan voor de bewoners. In de hierboven beschreven gevallen lijkt aan bovenstaande voorwaarden niet altijd voldaan of is dit met zekerheid niet het geval.

Daarnaast hecht de PvdA erg aan behoud van authentieke panden en samenhang in de buurt, waar een gemengde wijk met zowel huurders als kopers aan bijdraagt en koestert daarom de sociale huurwoningen juist op plekken waar de marktdruk (want de verkoopprijzen) hoog zijn.

Vragen
De PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over de aanpak van de hierboven beschreven panden door woningcorporatie Ymere en heeft op grond van art. 45 van het Reglement van orde van de raad van Amsterdam het college van B&W de eer de volgende vragen te stellen:

1. Is het college bekend met de 5 casussen zoals hierboven beschreven?

2. Acht het college de handelwijze van Ymere in cases 1-4 gevallen in lijn met:
– De afspraken met het stadsbestuur over bewonersparticipatie.
– Het streven respectievelijk de juridische eis enkel over te gaan tot ingrijpende renovatie respectievelijk sloop/nieuwbouw indien 70% van de bewoners akkoord is.
– Het streven bewoners de mogelijkheid te geven terug te keren in eigen buurt.

3. Indien niet, is het college bereid Ymere indringend aan te spreken op haar handelswijze in de gevallen 1-4 en de raad verslag te doen van dit gesprek?

4. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer op Ymere aan te spreken op het niet nakomen van afspraken of handelswijze die niet ligt in de geest van de bedoelingen van het stadsbestuur?

5. Is naar de mening van het college in de eerste 4 cases inderdaad sprake van een urgente funderingskwestie die uithuisplaatsing noodzakelijk maakt?

6. Klopt het dat op de Marnixkade uiteindelijk inderdaad geen van de oude bewoners terugkeert in weerwil van de afspraken die onder begeleiding van de woonbond zijn gemaakt? Wat is hiervan de reden?

7. Is het college bereid Ymere aan te spreken op de aanpak van Oudezijds Voorburgwal 268 en te bevragen over de precieze plannen met dit pand?

8. Kent het college nog meer van soortgelijke situatie bij Ymere of bij andere corporaties, zo ja, is het college bereid eenzelfde gesprek te voeren de raad hierover te rapporteren?

9. Wat is de stand van zaken m.b.t. de panden aan de Jacob Catskade en doet zich of deed zich daar naar de mening van het college eenzelfde patroon voor als in de cases 1 t/m 4?

Michiel Mulder

Links:
– Living in a: http://www.hva-ymere.nl/living%20in%20A%20nov%202010.pdf

– Woonbond kennis en adviescentrum, advies op maat:

Klik om toegang te krijgen tot AdviesopmaatWoonbondig2010-09.pdf

– Website ‘Een blok stad’:
http://amsterdammarnixkade.eenblokstad.nl/woningen/verkoopprijzen.html

– Nieuwsbrief huurdersvereniging Westerpark:

Klik om toegang te krijgen tot hvwpdec08.pdf

6 reacties

Opgeslagen onder Politiek

6 Reacties op “Schriftelijke vragen renovatie- en sloopactiviteiten Ymere

 1. stern

  bijzonder goede vragen! de Palmstraat is er blij mee.

 2. TDRRE

  Waarom krijgt Ymere niet gewoon de ruimte van jullie om dit te doen.
  Zogenaamde gebrek aan informatie verstrekking naar bewoners is subjectief.
  Veranderingen zijn voor de meeste mensen altijd eng.

  Wat is erger, een jaar of langer in een ingrijpende verbouwing leven of direct naar een andere woning vertrekken?

  Stel je zou er op staan om iedereen te laten blijven zitten. Bouwkosten zijn dan +/- 40% hoger om tot een deugdelijk resultaat te komen. Is dat het echt waard? kan Ymere die gelden niet beter gebruiken om elders meer te bouwen, te verdichten althans. ( moeten jullie daar wel meer mogelijkheden voor geven en niet gaan spreken over bufferzones van Unesco, want dan kan er straks in de stad echt helemaal niets meer gebouwd worden )

  Welk belang is groter? Dat van kwalitatief zeer goede huizen met hun oorsprong in 1900( dus kwalitatief behoud van de stad in een hoog vaandel-met hogere huur en koopprijzen tot gevolg) of bewoners die per se voor 200 euro per maand in de Jordaan moeten blijven wonen in een slechtere staat van onderhoud of onevenredig meer kosten voor de staat als gevolg.

 3. michielmulder

  Ik vind dat het belang van zittende bewoners zeer zwaar moet wegen. Een huis is niet zomaar iets het is bijna het belangrijkste wat mensen hebben als het gaat om materiele kwesties. In de top 2 van heftige emotionele gebeurtenissen staan kwesties rond leven/ziekte en verhuizing. Daaar moet dus zeer serieus mee omgegaan worden en activiteiten rond sloop en ingrijpende renovatie moeten vanuit menselijk perspectief gepleegd worden en niet vanuit materiele abstracties.
  Overigens vind ik ook dat scheefwonen aangepakt moet worden (wordt nu ook aangepakt) en ik vind het geen taboe iets meer huur te vragen voor een duidelijk kwalitatief beter huis dat bv beter geisoleerd is zodat mensen weer besparen op de energierekening.
  De vraag die je stelt is dus alleen op individueel niveau te beantwoorden en daarom moet bewonersparticipatie ook serieus worden genomen.

 4. beste mensen,
  ik reageer na enige tijd ook om te zien wat de reacties zijn op de acties van oa. Michiel. Over de ‘Innovatieve participatie processen’ ….
  Ik ben bewoner van een grote wijk die ook moet worden aangepakt.
  De meeste buren/bewoners willen ook verbetering omdat er al zeker 25 jaar niets is gedaan. De manier waarop Ymere dit al zes jaar doet, bevestigd heel erg het beeld wat ik kreeg van het stuk van Michiel. De Van der Pekbuurt in Noord, staat niet eens in zijn rijtje maar is ook zo’n case. Het is een echte vogelaarwijk en met haar 5000 bewoners op steenworp afstand van het centrum ook een locatie die HOT is.

  maar luisteren naar bewoners is er niet bij….
  Dus ik vind het echt een erg flauw verweer van de heer de Jong die beweert dat Ymere een gids corporatie is… ‘Wij doen alles goed, zelfs beter dan verplicht door de wet’. Hij stelt kortom dat er niets aan de hand is. Als hij dat eerlijk meent dan nodig ik hem graag eens bij mij thuis uit om te praten.
  Dan nodig ik een paar buurtbewoners uit om eens van gedachte te wisselen wat participatie nu eigenlijk is….
  groet
  Bart Stuart

 5. Tamar Stern

  Michiel, ik hoop dat je de inspraak in stadsdeel c. (9-04-13) omtrent afgeven Peildatum en houding van Ymere gevolgd hebt. Een grote groep Bewonerscommissies van stadsdeel C, niet alleen die met Projecten, werken nu samen. Na een heftige samenkomst op 18-03-13 met Dir. Breebaart en twee consulentes is er een vervolg op a.s. maandag, 15-4-13 Misschien kunnen jij of Winnie Terra vragen of jullie aanwezig kunnen zijn evt alleen als toehoorder. Vragen aan SBO.
  Wij zijn heel blij met jullie onderzoeken en vasthoudend corporaties wijzen op hun opdracht en het gebrek aan het vervullen ervan.
  Tamar, BC Palmstraat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s