Structuurvisie door raad

Al onze moties en amdementen op de structuurvisie zijn aanvaard! Hieronder mijn verhaal in de raad:

Uitzending van salto (het agendapunt begint na enkele minuten)

Mijn verhaal in beknopte versie:

Hoe ziet onze stad er in 2040 uit?

Die vraag staat vandaag centraal in de structuurvisie: de visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland in de toekomst.

Toch laat deze vraag zich moeilijk beantwoorden op papier. Het echte antwoord is dat de praktijk dit zal uitwijzen, dat mensen de komende jaren en decennia keuzes maken wat ze willen, hoe ze willen wonen hoe ze zich willen vervoeren.

Wij vinden dat wij optimaal moeten inspelen op deze wensen van mensen die ook in de tijd kunnen veranderen. Dat dit door de tijd veranderd blijkt uit onderstaand kaartje.

Dit is het groene hart. In het boek ‘Nederland wordt groter’ in 1960 uitgegeven bij De Bezige Bij gaat het over de toekomst van ons land. In 1960 maakte men zich erg zorgen over de toename van recreatiebehoefte. Daarom kwam het plan zoals vervat in dit kaartje om het hele groene hart vol te zetten met kampeerterreinen (de driehoekjes). Maar deze kampeerterreinen moesten wel bereikbaar zijn. Daarom werd er een snelweg gepland dwars door het groene hart van Amsterdam naar Rotterdam (de rooie lijn). Ik denk dat er nu veel mensen zijn die blij zijn dat dat plan niet is doorgegaan.

Men maakte zich indertijd ook druk om de volheid van ons strand. Men had berekend dat bij badplaatsen mensen momenteel gemiddeld 3 m2 strand tot hun beschikking hadden op hoogtijdagen. Met het aantal van ‘thans’ (=1960) 1 miljoen strandbezoekers konden we dan nog doorgroeien naar 2 en een kwart miljoen strandrecreanten. Dat inmiddels een reis naar een Zuid-europese badplaats goedkopers is dan een retourtje Groningen-Maastricht had men niet bij deze analyse betrokken.

Toch is het goed een toekomstvisie te maken. Maar het blauwdruk denken mag niet ten kostte gaan van wat mensen willen.

Er vindt een wisselwerking plaats tussen economie, demografie en de woningbehoefte. Dit zijn niet drie op zichzelf staande vaste gegevens maar deze kennen onderlinge dynamiek. Een economisch succesvolle stad, zal een aantrekkende werking op de bevolkingsgroei hebben waardoor we meer woningen kunnen bouwen in de stad. Tegelijkertijd kent verdichting binnen de stad haar grenzen op het moment dat dit leidt tot woonmilieus waar mensen echt niet willen wonen, bijvoorbeeld appartementen zonder goede buitenruimte en in een weinig kindvriendelijke omgeving.

Daarom hebben wij enkele amendementen en moties op de volgende punten:

De gewenste stad
De gezinnen ontbreken nu als doelgroep in de structuurvisie, die voegen wij bij deze toe met voorwaarden voor een kindvriendelijke stad.
Verdichting en aantallen mogen nooit verworden tot een dogma maar zullen altijd getoetst moeten worden op wat dit betekent voor hoe mensen wonen.
– Wij formuleren enkele uitgangspunten o.a. over voldoende onderwijs en sportvoorzieningen maar ook over hoe wij omgaan met initiatieven van burgers en particulieren. Wij vinden namelijk dat raad altijd open moet staan voor projectspecifieke vrijstellingen.

De vergeten stad
In de structuurvisie zijn een aantal gebieden vergeten:
– Water als woonplaats en verbindingsweg
– Amstel III gebied dat een transformatiegebied moet zijn in de structuurvisie
– De oostwaartse richting in de regio: Muiden, Weesp, Ouder-amstel
– De woningbehoefte van ouderen die wij gunnen uit te worden in hun eigen buurt, door uitrol van rivierenbuurt tot over de Utrechtse brug, optoppen in Buitenveldert en huisvesting in het marine etablissement.
– Snelwegen: belangrijk obstakel in de stad, wij stellen voor tot een visie te komen inhoudende ofwel overkluizing, verdieping, afwaarderen tot stadstraat of boulevard.

De verbonden stad
Verdichting binnen de stad moet hand in hand gaan met verbeteren verbindingen:
– Beter navervoer v.a. stations, oa. door een netwerk van kleine electrisch aangedreven auto’s.
– Vervoer over water
– Sluiten metroring

De groene stad
– Ecologische hoofdstuctuur ook borgen in juridisch kader
– Oranjebos en Riethoek bij Gaasperplas niet bebouwen
– Ecologische knelpunten oplossen en groene daken mogelijk maken (met GroenLinks en Partij voor de Dieren)

De werkende stad
– Tov eerdere versies ‘stadsverzorgende’ bedrijven veel beter gewaarborgd, heeft de PvdA bij eerdere versies op aangedrongen – dank daarvoor
– Grootst zorgpunt is de geplande woningbouw in de haven. De werkgelegenheid in de haven is voor ons erg belangrijk. Daar werken veel mensen met een lagere opleiding maar het logistiek systeem waar onze haven onderdeel van is is juist ook van belang voor de kenniseconomie. Een bedrijf als Cisco zit hier vanwege transport logistiek cluster. De PvdA wil deze werkgelegenheid graag behouden voor onze regio en wil de zekerheid voor de bedrijven vergroten door in 2014 meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid en alternatieve locaties.

Daarnaast hebben wij enkele voorstellen om de monumentale stad beter te waarborgen oa. door ook voor middelhoogbouw de hoogbouw effect rapportage te vragen.

Dit zijn onze voorstellen voor de gewenste, verbonden, vergeten, groene, werkende en monumentale stad.

Moties:

Onderwerp
 
Amendement van het raadslid Bergervoet, Van der Ree en Van Drooge sluiten kleine ring (Structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

– De metroring nu niet gesloten is

– Dit niet leidt tot optimaal gebruik van de metroverbindingen

 

 
Besluit:

– Als vergezicht sluiting van het metronet in de ‘grote’ ring na te streven via Noord

– Zolang hier geen sprake van is prioriteit te geven aan het sluiten van de ring tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal, als aanvulling op het metronet van Amsterdam.

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Bergervoet

Van der Ree

Van Drooge

 

Onderwerp
 
Motie van de raadsleden Mulder en Van Drooge regio oostwaarts (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

 

Overwegende dat:

–        De schaal van de woningmarkt groter is dan de gemeentegrens

–        Dat de richting Muiden/Weesp/Ouder-Amstel momenteel onderbelicht is in de structuurvisie.

–        Dat er voor de kust van Muiden de mogelijkheid is een langgerekt eiland met een breed strand aan te leggen, waarbij de natuurwaarde en diversiteit van de flora en fauna toeneemt verbeterd door afgraving van de ondiepe wateren

–        Een invulling van de Bloemendalerpolder mogelijk is die beter aansluit bij de Amsterdamse woningbehoefte voor gezinnen met lage en middeninkomens

–        Een invulling mogelijk is van het gebied van Duivendrecht tussen Amstel III en het gebied rond de Joan Muyskenweg, waaronder het Amstel III gebied, die transformatie naar woningbouw en voorzieningen mogelijk maakt, waaronder het op termijn doortrekken van tram 25.

 

 

 
 

Verzoekt het college:

–        In contact te treden met de buurgemeenten Weesp, Ouder-Amstel, Muiden en de provincie over de mogelijkheden te voorzien in de Amsterdamse woningbehoefte in oostwaartse richting

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

 

Onderwerp
 
Amendement van de raadsleden Mulder, Van Doorninck, Van Lammeren en Van der Ree  inzake Ecologische Hoofdstructuur juridisch borgen (Structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

–       het Rijk in het Natuurbeleidsplan de ecologische hoofdstructuur heeft ingesteld om de biodiversiteit te bevorderen;

–       Dat betekent dat door de verbindingen tussen de grote groengebieden kunnen planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden en zij daardoor hun leefgebied vergroten en beter bestand zijn tegen negatieve milieu-invloeden;

–       Er is Amsterdam nog veel knelpunten zijn in de EHS die op een kaart inzichtelijk zijn gemaakt (pagina 136) ;

–       Die knelpunten moeten worden opgelost.

–       Voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen eventueel nieuwe knelpunten in de ecologische hoofdstructuur kunnen veroorzaken

–       Er voor de ecologische hoofdstructuur nog geen toetsingskader bestaat om dit te voorkomen.

 

Voorts overwegende dat:

– De indicatieve lijnen op de kaart van de ecologische structuur onvoldoende duidelijkheid geven over de exacte locatie van deze verbindingen.

– Om bij ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen toetsen of er sprake is van aantasting van de ecologische structuur, de indicatieve lijnen vertaald moeten worden naar concrete kaartvlakken.

 

 
 

Besluit:

– in te voegen in hoofstuk 2 (uitvoeringsprogramma):

‘De ecologische hoofdstructuur wordt gerespecteerd, knelpunten worden aangepakt en voor wijzigingen is, vergelijkbaar met de hoofdgroenstructuur, een besluit van de gemeenteraad nodig.’

– Hiertoe een toetsingskader voor de ecologische hoofdstructuur op te nemen analoog aan de Hoofdgroenstructuur en het TAC aan te wijzen als technisch adviesorgaan

 

– De indicatieve lijnen van de ecologische hoofdstructuur te vertalen naar concrete kaartvlakken

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

G.A. Van Doorninck

J. van Lammeren

D.A. van der Ree

Onderwerp
 
Amendement van de raadsleden  Bergervoet, Schimmelpennink,  Mulder, Van Drooge en Van Lammeren inzake navervoer openbaar vervoer.

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

–     De vervoersdruk binnen de stad toe zal nemen met verdergaande binnenstedelijke verdichting

–     Een overgang naar andere modaliteiten hiervoor noodzakelijk is.

–     Dat het openbaar ervoer verbeterd moet worden, onder andere door nieuwe OV-verbindingen en meer fijnmazig OV

–     Dat ook het navervoer vanaf de stations  en P+R locaties verbeterd moet worden          Dat individueel openbaar vervoer in de vorm van kleine electrisch aangedreven auto’s hier in de toekomst mogelijk een belangrijke rol in gaat spelen;

 

 

 

 
 

Besluit in te voegen (p…):

–     Waar mogelijk ruimte te reserveren bij metro- en treinstations en bij P+R locaties voor stallingsplaatsen voor goed navervoer zoals fietsen, scooters, en kleine electrisch aangedreven auto’s.

 

De leden van de Gemeenteraad,

M. Bergervoet

L. Schimmelpenninck

M. Mulder

A.H. van Drooge

J. van Lammeren

Onderwerp
 
Amendement van de raadsleden Mulder en van Doorninck Noordelijke IJ-oevers (Structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

–  Kansen om te komen tot woningbouw indien dit niet ten kostte gaat van bedrijfsruimte die in gebruik is benut moeten worden

 

 
Besluit:

– In hoofdstuk 5: herontdekking van het waterfront, het IJ-Centraal, overal in de tekst en in de legenda van het kaartmateriaal daar waar het gaat om het gebied Buiksloterham/Metaalbewerkerweg niet de definitie “stedelijk werkenwonen”, maar stedelijk wonenwerken” te hanteren.

 

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

G.A. van Doorninck

 

Onderwerp
 
Amendement van het raadslid Mulder Amstel III (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

 

Overwegende dat:

–       In het Amstel III gebied veel kantoren leegstaan

–       Dit gebied de komende jaren langzaam getransformeerd moet worden naar een gemengd woon- en werkgebied met veel voorzieningen

–       Dit gebied momenteel een slecht toegankelijke openbare ruimte kent voor fietser en voetganger en slecht ontsloten is met het openbaar vervoer

 

 
 

Besluit

 

–       In te voegen:

–       In de kaart op p. 220 voor het gebied 28 de A en B strook de aanduiding ‘grootschalig bedrijventerrein’ te wijzigen in ‘transformatiegebied’ met als aanduiding ‘wonen-werken’ en de relevante passages in de tekst hierop aan te passen

–       Toe te voegen aan de omschrijving van dit gebied: ‘De gemeente zal hier snel meewerken aan transformatie naar andere functies en door volumewijzigingen mogelijk te maken door middel van postzegelbestemmingsplannen, toepassing van de coördinatieregeling, en toepassing van het besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid aanhef en onder a sub 3 Wabo (‘Wabo-projectbesluit’)

 

–       ‘Bij het doortrekken van tram 25 over de Utrechtsebrug, de afslag van de A10 in overleg met het rijk in te korten en af te waarderen tot stadsstraat en hier woningbouw te realiseren rond de Joan Muyskenweg als verlengstuk van de Rivierenbuurt. Om de meer lange termijn is het gewenst dat tram 25 in overleg met de gemeente Ouder-Amstel doorgetrokken wordt naar het Amstel III-gebied.

 

 

Toe te voegen op p. 83 onder paragraaf 6.5.6:

–       ‘Op de meer lange termijn gaat de transformatie samen met een herinrichting van de openbare ruimte, waardoor deze beter toegankelijk gemaakt voor langzaam verkeer en een aanpassing van de stedebouwkundige structuur, waardoor het gebied minder anoniem en afstandelijk aandoet. Voor de semi-openbare ruimte op kantoorkavels wordt bebouwing mogelijk gemaakt in de vorm van eenvoudig te realiseren en te verplaatsen tijdelijk woonunits, met name voor studenten en jongeren.

–       Hierin past tevens het streven het gebied beter toegankelijk te maken met het openbaar vervoer door te zorgen voor goed navervoer vanaf de metro- en treinhaltes in de vorm buurtbusjes, de OV-fiets en individueel openbaar vervoer door middel van kleine elektrisch aangedreven auto’s. Deze verbindingen kunnen op de meer lange termijn tot over of onder de A2 worden doorgetrokken zodat aansluiting wordt gezocht op de Amstelscheg.’

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

 

Onderwerp
 
Amendement van de raadsleden Burke, Benjamin en Van Drooge inzake sportvoorzieningen (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

–       Er in Amsterdam de afgelopen decennia steeds meer sportvelden “naar buiten” zijn geplaatst;

–       Dit niet ten goede komt aan het gebruikersgemak van de velden, maar ook niet aan het groene karakter van Amsterdam.

 
Besluit

–       Op pagina 141 de zin:”Bij noodzakelijke uitplaatsing van sportparken dient bekeken te worden of op die locatie binnen de stedelijke ontwikkeling een kleinschalige sportvoorziening behouden kan blijven” te vervangen door “Bij noodzakelijke uitplaatsing van sportparken is het uitgangspunt dat de die voor de wijk behouden blijft en, wanneer er geen oplossing in de eigen wijk gevonden wordt, dat in een aangrenzende wijk gebeurt”.

–       Toe te voegen: “Bij voorstellen rond functieverandering of sluiting van sportaccomodaties zal altijd een afweging plaatsvinden op basis van een vraag- en aanbodanalyse van benodigde sportvoorzieningen in de stad teneinde tot een noodzakelijke waarborging van een afgestemd sportvoorzieningenniveau te komen dat voldoet aan de sportvraag in de stad.”

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
P. Burke

B. Benjamin

 

Onderwerp
 
Motie van de raadsleden Mulder, Van Doorninck en Van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (Riethoek)

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De raad.

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

 

Overwegende dat

– Er een verkenning Gaasperdam zal worden opgesteld waarin ondermeer wordt onderzocht of aan de oost-en zuidzijde van het Centraal Park Gaasperdam en de noordzijde van de wijk Gein woningen gebouwd kunnen worden welke gericht zijn naar het park/plas

– Het van belang is zuinig te zijn op de groene omgeving

– Er enige onduidelijkheid kan ontstaan tussen het kaartmateriaal en de Riethoek m.b.t. de verkenning voor woningbouwlocaties

– De riethoek een mooi en bijzonder natuurgebied is

 

Besluit:

 

– In te voegen op p. 84 onder paragraaf 6.5.3

 

‘Het onderzoek naar bebouwing strekt zich niet uit tot de Riethoek. Realisatie van de doorgaande fietsroute vindt bij voorkeur niet door de Riethoek plaats.

 

 

 

Het lid van de gemeenteraad,
 
M. Mulder

G.A. van Doorninck

J. van Lammeren

 

Onderwerp
 
Amendement van het raadslid Mulder en Van Lammeren inzake marine etablissement (Structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

 

Overwegende dat:

– binnenstedelijke herontwikkelingslocaties schaars zijn en dat die goed benut moeten worden;

– In de Structuurvisie 2040 definitieve besluitvorming over het marine etablissement weliswaar officieel niet aan de er orde is, maar de kaart op pagina 38 en 39 (ontwerp Structuurvisie) toch een bepaalde richting uitwijst.

 
 

Besluit:

de kaart ‘uitrol centrumgebied Amsterdam 2040’op pagina 38 en 39 (ontwerp Structuurvisie) zo te wijzigen, dat er het marine etablissement weliswaar een  ‘metropolitane plek’ (evenementen, stadspark etc) blijft, maar ook de functie wonen (voor ouderen) en werken krijgt.

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

J. van Lammeren

 

Onderwerp
 
Motie van het raadslid Mulder, Van der Ree en Van Doorninck snelwegen (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

 

Overwegende dat:

–       De snelwegen door en rond de stad veel ruimtebeslag innemen

–       De snelwegen zorgen voor aantasting van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast aan weerszijde hiervan, zodat dure ingrepen nodig zijn om toch woningbouw te plegen

–       De snelwegen op veel plekken gelegen zijn op locaties die zich goed lenen voor woningbouw, zoals de uitrol van het centrummilieu richting West (ring A10) en de A2 langs de Amstelscheg

 

 
 

Verzoekt het college:

–       Een toekomstvisie te ontwikkelen voor de snelwegen binnen de stad, waaronder de ring A10 en de A2, deze laatste tussen de A10 en A9

–       Hierbij de volgende opties te betrekken:

–       Het verdiepen en overkluizen van een aanmerkelijk deel van de weg.

–       Het volledig onder de grond brengen van de weg, zoals dit ook voor de Zuidas voorzien wordt.

–       Het afwaarderen tot stadstraat of boulevard

 

–       Hierover te rapporteren aan de raad

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

D.A. van der Ree

G.A. van Doorninck

 

Onderwerp
 
amendement van de raadsleden Mulder, Van Drooge, Capel, Van der Ree, Van Doorninck Poorter, Moorman over gezinnen en de kindvriendelijke stad (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

 

Overwegende dat:

– Hoofdstuk 7 “Wonen en werken in Amsterdam” op pagina 96 omschrijft hoe een aanzienlijke groep hoog opgeleide creatieve kenniswerkers zich vestigen in Amsterdam en dat het aanbod op de woningmarkt moet zijn toegesneden op deze groep;

– de tekst daarna overgaat op studenten als doelgroep en de laatste alinea als kop heeft 70.000 woningen;

– er in dit hoofdstuk te weinig aandacht is voor gezinnen behouden voor de stad en voor ouderen die oud willen worden in hun buurt.

 

 
 

Besluit:

–        Binnen hoofdstuk 7 tussen de tekst over creatieve hoogopgeleiden (pagina 96) en studenten (pagina 97) de volgende tekst toe te voegen:

 

‘Veel gezinnen kiezen bewust voor de stad. Voor de specifieke woonwenen van deze stadsgezinnen moet voldoende tegemoet gekomen worden. Zoals bijvoorbeeld ruimere woningen, een goede keuken en in appartementen een groot balkon of andere buitenruimte, een praktische ontsluiting met een lift, gesitueerd rond en met zicht op groene ruimte met speelvoorzieningen.

De stad moet kindvriendelijk zijn, waar je op de stoep kunt spelen, waar genoeg veilige speelvoorzieningen zijn, waar de verkeersveiligheid gewaarborgd is met veel vrijliggende fietspaden. Bij het ‘plannen’ van de stad moeten we goed rekening houden met deze behoefte: een school in de buurt, kinderopvang, groene ruime om in te spelen, sportfaciliteiten, et cetera. Een brede school, slim gepositioneerd in de buurt, zodat mensen van allerlei achtergrond elkaar kunnen ontmoeten.

Om meer centrale gedeelten van de stad toegankelijk te houden voor gezinnen kunnen worden marktcontraire woonvormen ingezet, zoals combinaties van koop en huur van dezelfde woning.

Om gezinnen te behouden voor de stad is het belangrijk in grote delen van de stad ook meer ontspannen woonmilieus te creëren. Waar dat kan, zoals op delen van IJburg 2, Noord en Zuidoost en de westelijke tuinsteden moeten wij die ruimte benutten en meer ‘met tuin’ moeten bouwen dan in de centraal gelegen delen.

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

A. van Drooge

S. Capel

D. A. van der Ree

G.A. van Doorninck

M. Poorter

M. Moorman

 

Onderwerp
 
Motie van het raadsleden Mulder, Van der Ree en Van Doorninck uitgangspunten (structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

 

Overwegende dat:

–       Het van belang is enkele uitgangspunten te formuleren van de wijze waarop de structuurvisie in de praktijk gebruikt kan worden in de procesgang

–       Het hierbij tevens van belang is enige uitgangspunten te formuleren met betrekking tot het opnemen van sport en onderwijs in nieuwbouwplannen

 
 

Besluit:

– Op te nemen als nieuwe paragraaf met het kopje ‘inspelen op particulier initiatief’ in hoofdstuk 1:

 

‘Voor particulier initiatief wordt ruim baan geboden. Dit betekent dat indien er initiatieven zijn waarvoor aanpassing van de structuurvisie nodig is, de gemeenteraad per geval zal afwegen of zij projectspecifieke vrijstellingen verleend waar dit initiatief kan botsen met de vastgestelde structuurvisie. Tevens zal zij over vier jaar een algemene update vaststellen.’

 

– Op te nemen als nieuwe paragraaf met het kopje ‘uitgangspunten’ in hoofdstuk 1:

 

‘De binnenstedelijke verdichting noopt tot extra investeringen in openbaar vervoer en in de fijnmazigheid en capaciteit van het openbaar vervoer en een wijziging in de modal split, die op allerlei manieren gefaciliteerd zal worden.

De uiteindelijke opgave waar we voorstaan is direct gekoppeld aan ons economisch succes. Daarom ook is het van belang voldoende ruimte voor economische functies in onze stad te houden, naar diverse aard. De kracht van de Amsterdamse economie is haar diversiteit. Deze moeten wij koesteren en verder versterken.’

– ‘Voor nieuwbouw is het essentieel dat buurtvoorzieningen integraal onderdeel uitmaken van een woningbouwproject. Uitgangspunt hierbij is dat er voldoende sportvoorzieningen in nieuwbouwplannen worden opgenomen en dat de ontwikkeling van sportvoorzieningen en bijvoorbeeld onderwijsfuncties tegelijkertijd met de woningbouw worden gerealiseerd’

 

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

D.A. van der Ree

G.A. van Doorninck

 

Onderwerp
 
Motie van de leden Mulder, Van Doorninck, Van der Ree en Van Lammeren inzake ‘ondergronds bestemmingsplan’ (Structuurvisie)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

 

Overwegende dat:

 

– Amsterdam geschikt is voor drie duurzame warmte- en koude technieken, namelijk stadswarmte, stadskoude, en warmte koude opslag;

– raad en college in verschillende documenten een “warmte, tenzij… ” beleid hebben vastgesteld, met als belangrijkste ingredienten: een aansluitplicht onder voorwaarden, uitbreiding naar 100.000 aansluitingen in 2020, en doorgroei naar 200.000 in de jaren daarna, aanleg van een ringnet;

– de raad en het college nog geen beleid heeft vastgesteld voor stadskoude en/of warmtekoude opslag;

– het college heeft aangeven zich te bezinnen op een rol bij de levering van stadskoude;

– de technieken toepasbaarbaar zijn ten behoeve van klimaatneutrale nieuwbouw en de bestaande bouw;

– de drie technieken deels aanvullend, deels concurrend zijn.

– afstemming van de drie technieken gewenst is. Hiervoor kunnen “warmte/koude kaarten” worden opgesteld , zoals bijvoorbeeld stadsdeel Zuidoost al succesvol heeft aangegeven.

– Gemeente Amsterdam zich ten doel gesteld heeft CO2 uitstoot met 40 procent te verlagen

– Amsterdam vanaf 2015 klimaat neutraal wil bouwen

– stadskoude/warmte een duurzame vorm van energie is die een belangrijke bijdrage kan leveren aan klimaat neutraal bouwen en CO2 reductie

– stadskoude een hoge energetische efficiency kent: een CO2 reductie van 75% tov van conventionele koeling

– het Amsterdamse warmtenet het snelst groeinede is van Nederland (bijna 5000 woningen per jaar) en CO2 reductie van 50-80 procent kent tov HR ketel

 

 

 
Verzoekt het college:

 

– stadsbreed warmte/koude kaarten op te stellen, waarin aangegeven wordt welke techniek op welke locatie (bestaande bouw en nieuwbouw) de voorkeur heeft.

– mogelijkheden te beschrijven die de gemeente heeft om op invoering van deze technieken te beinvloeden (bijvoorbeeld opname in bestemmingsplan en/of structuurplan; uitbreiding van de aansluitplicht naar koude; uitbreiding takenpakket van de joint venture WPW);

– hierover te rapporteren aan de raad.

 

 

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

G. A. Van Doorninck

D. van der Ree

J. van Lammeren

 

2 reacties

Opgeslagen onder Politiek

2 Reacties op “Structuurvisie door raad

  1. Hetty

    Beste Michiel,
    Heb je ook een lijst van moties/amendementen met lettercodes zoals genoemd tijdens de stemming, met vermelding van het onderwerp waar ze op slaan?
    Voor kijkers/luisteraars van de vergadering was het zeer lastig om de codes aan bepaalde moties te verbinden.
    Vriendelijke groet.

  2. Pingback: MulderMail! | Website van Michiel Mulder!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s