Motie lege kantoren aanvaard door raad

Onze motie over lege kantoren is aanvaard door de raad met slechts 1 stem tegen!

Zie hier de motie

Zie hier video van raadsdebat

Zie hier het bericht op NAP.

Berichtgeving in dagblad Metro.

Berichtgeving in de Telegraaf.

Berichtgeving in woonmagazine 020.

Zie hier het hele initiatiefvoorstel.

Speech lege kantoren in de raad

1,3 miljoen vierkante meter kantoren staat leeg. Dat is 17% van alle kantoren in Amsterdam. Het is een vijfde van alle leegstaande kantoren in heel Nederland.Dit is niet acceptabel zolang zoveel Amsterdammers op zoek zijn naar een woning, voor grote huwelijken in Zuidoost geen geschikte feestruimte is, zolang kunstenaars nog op zoek zijn naar een goede atelierruimte en zolang de hotelcapaciteit onvoldoende is voor de voorziene groei van toeristen.

Terwijl er vraag voor andere functies, is er dus een overschot aan kantoren. Ook in het meest gunstige economische groei scenario is de zal er slechts een vraag naar kantoorruimte zijn van 1,2 miljoen vierkante meter. Dat is dus minder dan de totale leegstand op dit moment.

In gelul kun je niet wonen, zei Jan Schaefer. In een leeg kantoor   gelukkig wel.

Althans dat zou je denken. Maar de praktijk is vaak anders. De panden zijn soms in handen van vastgoedbeleggers die het kantoor ooit voor een te hoge prijs hebben aangekocht, zodat het in de boeken staan voor een illusionaire prijs. Men hoopt toch nog een huurder te krijgen die de hoofdprijs betaald. Maar voor de meesten zal dat niet gebeuren.

Daarnaast is er de gemeente die regels stelt. Niet altijd werkt de gemeente mee aan aanpassing van het bestemmingsplan, er zijn welstandseisen en geluidsnormen.

Volgens ons moeten wij als gemeente alles in het werk stellen om ombouw mogelijk te maken.

Amsterdam is een succesvolle stad en dat leidt ertoe dat de druk op de ruimte groot is. Dat schept een verantwoordelijkheid: we moeten alle vierkante meters goed benutten.

Vandaar dat wij in maart 2010 het initiatiefvoorstel ‘bestrijding leegstand kantoren’ hebben ingediend, waar wij vandaag over spreken. De nieuwe leegstandswet was toen nog niet door de eerste kamer aanvaard: wij riepen het college in ons initiatiefvoorstel op snel met een leegstandsverordening te komen, waarin opgenomen een meldingsplicht voor leegstaande kantoren, het leegstandsgesprek en het aanleggen van een lijst met potentiële huurders en alles wat daarbij mogelijk is. Wij danken de wethouders van Poelgeest en Ossel voor het opstellen van deze leegstandsverordening die wij volgende week in de commissie bespreken.

Ook een heel aantal andere punten uit het iniatiefvoorstel worden goed door de heer Van Poelgeest opgepikt en door ik zou bijna willen zeggen onze favoriete ambtenaar de kantorenloods.

Zo komt er een open kantorendag, een pilotproject samen met het ministerie met onorthodoxe maatregelen en de wethouder gaat zelf gesprekken voeren met de eigenaren van de tien kantoren met de grootste aantal leegstaande vierkante meters. Wij zijn er blij mee dat de wethouder op die manier zelf de schouders eronder zet en zijn gewicht in de strijd gooit. Eerder zagen wij, bij ons initiatiefvoorstel particuliere erfpacht, dat hij op deze wijze resultaat kan boeken.

Dan zijn er nog een aantal punten waarvan wij vinden dat er echt een expliciet besluit over genomen moet worden door de raad. Deze hebben wij verwoord in bijgaande motie.

Samengevat:

–         Schrappen van regels: voor welstand, milieu en geluid, bouwbesluit (beoordeling als bestaande bouw ipv nieuwbouw), en bestemmingswijzigingen mogelijk maken door middel van postzegelbestemmingsplannen en wabo-anticipaties

–         Dit moet de norm worden: we werken mee aan transformatie. Ja ten zij dus. Dit geldt voor alle gemeentelijke onderdelen en ook de stadsdelen, die wij desnoods met een ‘aanwijzing’ hiertoe aanzetten, maar dat zal in de praktijk wel niet nodig zijn.

–         Oud voor nieuw: bij uitgifte nieuwe kantoorruimte stellen wij eisen aan de inspanning die geleverd wordt in de bestaande of veroorzaakte leegstand.

–         Wij willen ook in regionaal verband afspraken, niet alleen over schrappen in de planvoorraad, maar ook over de leegstaande kantoren

Dan zijn er nog een heel aantal voorstellen in de motie verwoord.

Motie lege kantoren:

Jaar 2011
Afdeling
Nummer *
Publicatiedatum *
Ingekomen op *
Te behandelen op 26 januari 2011
Onderwerp
Motie van de raadsleden Mulder, Van Dalen, Combrink, Sahin, Alberts, van Drooge, Frijda, Van der Velden inzake extra voorstellen bij initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren.
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie aangaande het initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren en het actieplan terugdringen leegstand kantoren, In aanvulling op de voorstellen uit het initiatiefvoorstel en het actieplan,Besluit: 

1. Voor initiatieven van eigenaren om lege kantoren om te bouwen zo spoedig mogelijk de juridische voorwaarden te scheppen waaronder dit mogelijk is, onder andere door inzet van postzegelbestemmingsplannen en wabo-anticipaties, teneinde deze ombouw te faciliteren;

2. Bij ombouwen van kantoren alleen de minimaal wettelijk verplichte eisen te stellen aangaande geluid en milieu;

3. Als beleidsregel vast te stellen dat bij ombouw van een kantoor deze door bouw- en woningtoezicht beoordeeld wordt als bestaande bouw en niet als nieuwbouw;

4. De besluiten 1-3 op te nemen in het handboek transformatie en als kader aan de stadsdelen mee te geven;
verzoekt het college wanneer transformatie van een leeg kantoor dreigt te stranden op een van de onder besluit 1-3 genoemde belemmeringen dit zo spoedig mogelijk te melden aan de raad;
spreekt als haar mening uit dat zij de bereidheid heeft in voorkomende gevallen indien noodzakelijk het middel van de aanwijzing in te zetten;

5. Indien toevoeging van extra vierkante meters woonoppervlak (‘optoppen’) transformatie van een leegstaand kantoorpand mogelijk maakt, niet de volledige erfpachtcanon in rekening te brengen voor het aantal vierkante meter GBO van nieuwe functies (niet zijnde kantoorfuncties);

6. Bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en de uitgifte van grond waarin het aantal vierkante meters voor kantoorruimte wordt uitgebreid, eisen te stellen aan wat de beoogde afnemer van de grond voor inspanning levert met betrekking tot het ombouwen van bestaande leegstaande kantoorruimte naar andere functies;
verzoekt het college hiertoe per geval een voorstel te doen aan de gemeenteraad;

7. In leegstaande kantoorpanden bewoning mogelijk te maken volgens hotelconcept, waarbij de totale geraamde benodigde hotelcapaciteit stadsbreed met het aantal verblijfsunits (hotelkamers) die toegevoegd worden aan wonen volgens hotelconcept uitgebreid worden (‘microliving’);

8. In gebieden met veel leegstaande kantoorruimte, zoals Amstel III en Sloterdijk, de eisen voor welstand buiten werking te verklaren en verzoekt het college een in dier voege gewijzigd welstandskader aan de gemeenteraad voor te leggen;

Verzoekt het college van B&W:

1. Een keurmerk te ontwikkelen met professionele beheersorganisaties die, anders dan de huidige antikraakbureaus, zorgen dat 70% of meer van een kantoorpand zinvol gebruikt wordt;

2. Op het niveau van de regio, naast de afspraken over de planvoorraad in het kader van Plabeka, afspraken te maken over het ombouwen van de incourante leegstaande voorraad en hierin het koppelen van uitgifte van nieuwe kantoorruimte aan ombouw van leegstaande kantoorruimte nader uit te werken;

3. Op 1 of 2 kantoorlocaties met veel leegstaande voorraad actief een meer thematische benadering na te streven waarbij zij zich inzet voor het vestigen van een publiekstrekker;

4. Indien het bestemmingsplan of de parkeernorm de ombouw van kantoorruimtenaar andere functies belemmert, de raad zo spoedig mogelijk een voorstel ofmeerdere voorstellen voor te leggen hoe die belemmeringen op te lossen;

5. Indien het in gebruik nemen van een leegstaand kantoorpand door eengebruiker wordt belemmerd door het niet mee kunnen nemen van de parkeernormvan de huidige locatie van gebruiker, een voorstel te doen aan degemeenteraad voor maatwerk in het locatiebeleid;

6. Te waarborgen dat nieuwe kantoorruimte zodanig wordt gerealiseerd dat ombouw naar andere functies in de toekomst zo eenvoudig mogelijk plaats kan vinden;

7. Op een website leegstand van kantoren en tot ombouw bereidwillige eigenaren weergeven met hun telefoonnummer, zodat potentiële gebruikers hen weten te vinden;

8. De realisatie van een applicatie voor o.a. smartphones te faciliteren en aan te moedigen, waarbij leegstaande kantoren gelabled zijn met een nummer waarlangs vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en mensen ideeën kunnen achterlaten wat te doen met het leegstaande kantoor;

9. De realisatie van een televisieprogramma of project  ‘So you think you can develop’ te faciliteren en aan te moedigen waarmee de ombouw van leegstaande kantoren op de kaart wordt gezet;

10. Periodiek te rapporteren aan de raad hoe deze voorstellen in de praktijk uitwerken en wat de mogelijke bij-effecten zijn;

11. Deze voorstellen duidelijk te communiceren naar de buitenwereld, onder andere via het handboek transformatie en de website.

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA) Frank van Dalen (VVD)Tamira Combrink (GroenLinks) 

Ahu Sahin (D66)

Remine Alberts (SP)

Lex van Drooge (CDA)

Nelly Frijda (RED Amsterdam)

Ans van der Velden (Trots)

2 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

2 Reacties op “Motie lege kantoren aanvaard door raad

  1. Geweldig hoor! Eerst lekker veel geld verdienen via het grondbedrijf aan lucuratieve kantoren terwijl NL zogenaamd zo dicht bevolkt is dat er voor fatsoenlijke woningen geen ruimte is (varkensflats voor mensen en vinexhuisjes is het hoogst haalbare) Vervolgens staan die kantoren niet leeg omdat de eigenaren dit leuk vinden maar ivm een recessie. Ze worden via die boetes dus dubbel gepakt.. In de hoogtij van de economie was er een tekort aan kantoren. Door die woningen om te zetten in goedkope woningen voor het eigen kievolk creeert Amsterdam weer extra goedkope huizen waardoor de PvdA meer kiezers krijgt. Slim bedacht, maar het is pure oplichting.
    Bouw eens nieuwe huizen op Yburg en ga die 600 sociale huurwoningen van NV Stadsherstel en NV Zeedijk gebruiken voor studenten en arme inwoners, daar zijn ze tenslotte voor bedoeld, en niet om aan toeristen voor E 200 per nacht te verhuren. Al 6 jaar lang liegt en bedriegt Amsterdam over dit illegale gebruik. Zelfs een expat loket en http://www.rooftrack.nl heeft Amsterdam commercieel opgezet om haar eigen pandjes zo duur mogelijk op de markt te brengen.

  2. Pingback: MulderMail! | Website van Michiel Mulder!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s