Maandelijks archief: januari 2011

Motie lege kantoren aanvaard door raad

Onze motie over lege kantoren is aanvaard door de raad met slechts 1 stem tegen!

Zie hier de motie

Zie hier video van raadsdebat

Zie hier het bericht op NAP.

Berichtgeving in dagblad Metro.

Berichtgeving in de Telegraaf.

Berichtgeving in woonmagazine 020.

Zie hier het hele initiatiefvoorstel.

Speech lege kantoren in de raad

1,3 miljoen vierkante meter kantoren staat leeg. Dat is 17% van alle kantoren in Amsterdam. Het is een vijfde van alle leegstaande kantoren in heel Nederland.Dit is niet acceptabel zolang zoveel Amsterdammers op zoek zijn naar een woning, voor grote huwelijken in Zuidoost geen geschikte feestruimte is, zolang kunstenaars nog op zoek zijn naar een goede atelierruimte en zolang de hotelcapaciteit onvoldoende is voor de voorziene groei van toeristen.

Terwijl er vraag voor andere functies, is er dus een overschot aan kantoren. Ook in het meest gunstige economische groei scenario is de zal er slechts een vraag naar kantoorruimte zijn van 1,2 miljoen vierkante meter. Dat is dus minder dan de totale leegstand op dit moment.

In gelul kun je niet wonen, zei Jan Schaefer. In een leeg kantoor   gelukkig wel.

Althans dat zou je denken. Maar de praktijk is vaak anders. De panden zijn soms in handen van vastgoedbeleggers die het kantoor ooit voor een te hoge prijs hebben aangekocht, zodat het in de boeken staan voor een illusionaire prijs. Men hoopt toch nog een huurder te krijgen die de hoofdprijs betaald. Maar voor de meesten zal dat niet gebeuren.

Daarnaast is er de gemeente die regels stelt. Niet altijd werkt de gemeente mee aan aanpassing van het bestemmingsplan, er zijn welstandseisen en geluidsnormen.

Volgens ons moeten wij als gemeente alles in het werk stellen om ombouw mogelijk te maken.

Amsterdam is een succesvolle stad en dat leidt ertoe dat de druk op de ruimte groot is. Dat schept een verantwoordelijkheid: we moeten alle vierkante meters goed benutten.

Vandaar dat wij in maart 2010 het initiatiefvoorstel ‘bestrijding leegstand kantoren’ hebben ingediend, waar wij vandaag over spreken. De nieuwe leegstandswet was toen nog niet door de eerste kamer aanvaard: wij riepen het college in ons initiatiefvoorstel op snel met een leegstandsverordening te komen, waarin opgenomen een meldingsplicht voor leegstaande kantoren, het leegstandsgesprek en het aanleggen van een lijst met potentiële huurders en alles wat daarbij mogelijk is. Wij danken de wethouders van Poelgeest en Ossel voor het opstellen van deze leegstandsverordening die wij volgende week in de commissie bespreken.

Ook een heel aantal andere punten uit het iniatiefvoorstel worden goed door de heer Van Poelgeest opgepikt en door ik zou bijna willen zeggen onze favoriete ambtenaar de kantorenloods.

Zo komt er een open kantorendag, een pilotproject samen met het ministerie met onorthodoxe maatregelen en de wethouder gaat zelf gesprekken voeren met de eigenaren van de tien kantoren met de grootste aantal leegstaande vierkante meters. Wij zijn er blij mee dat de wethouder op die manier zelf de schouders eronder zet en zijn gewicht in de strijd gooit. Eerder zagen wij, bij ons initiatiefvoorstel particuliere erfpacht, dat hij op deze wijze resultaat kan boeken.

Dan zijn er nog een aantal punten waarvan wij vinden dat er echt een expliciet besluit over genomen moet worden door de raad. Deze hebben wij verwoord in bijgaande motie.

Samengevat:

–         Schrappen van regels: voor welstand, milieu en geluid, bouwbesluit (beoordeling als bestaande bouw ipv nieuwbouw), en bestemmingswijzigingen mogelijk maken door middel van postzegelbestemmingsplannen en wabo-anticipaties

–         Dit moet de norm worden: we werken mee aan transformatie. Ja ten zij dus. Dit geldt voor alle gemeentelijke onderdelen en ook de stadsdelen, die wij desnoods met een ‘aanwijzing’ hiertoe aanzetten, maar dat zal in de praktijk wel niet nodig zijn.

–         Oud voor nieuw: bij uitgifte nieuwe kantoorruimte stellen wij eisen aan de inspanning die geleverd wordt in de bestaande of veroorzaakte leegstand.

–         Wij willen ook in regionaal verband afspraken, niet alleen over schrappen in de planvoorraad, maar ook over de leegstaande kantoren

Dan zijn er nog een heel aantal voorstellen in de motie verwoord.

Motie lege kantoren:

Jaar 2011
Afdeling
Nummer *
Publicatiedatum *
Ingekomen op *
Te behandelen op 26 januari 2011
Onderwerp
Motie van de raadsleden Mulder, Van Dalen, Combrink, Sahin, Alberts, van Drooge, Frijda, Van der Velden inzake extra voorstellen bij initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren.
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie aangaande het initiatiefvoorstel bestrijding leegstand kantoren en het actieplan terugdringen leegstand kantoren, In aanvulling op de voorstellen uit het initiatiefvoorstel en het actieplan,Besluit: 

1. Voor initiatieven van eigenaren om lege kantoren om te bouwen zo spoedig mogelijk de juridische voorwaarden te scheppen waaronder dit mogelijk is, onder andere door inzet van postzegelbestemmingsplannen en wabo-anticipaties, teneinde deze ombouw te faciliteren;

2. Bij ombouwen van kantoren alleen de minimaal wettelijk verplichte eisen te stellen aangaande geluid en milieu;

3. Als beleidsregel vast te stellen dat bij ombouw van een kantoor deze door bouw- en woningtoezicht beoordeeld wordt als bestaande bouw en niet als nieuwbouw;

4. De besluiten 1-3 op te nemen in het handboek transformatie en als kader aan de stadsdelen mee te geven;
verzoekt het college wanneer transformatie van een leeg kantoor dreigt te stranden op een van de onder besluit 1-3 genoemde belemmeringen dit zo spoedig mogelijk te melden aan de raad;
spreekt als haar mening uit dat zij de bereidheid heeft in voorkomende gevallen indien noodzakelijk het middel van de aanwijzing in te zetten;

5. Indien toevoeging van extra vierkante meters woonoppervlak (‘optoppen’) transformatie van een leegstaand kantoorpand mogelijk maakt, niet de volledige erfpachtcanon in rekening te brengen voor het aantal vierkante meter GBO van nieuwe functies (niet zijnde kantoorfuncties);

6. Bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en de uitgifte van grond waarin het aantal vierkante meters voor kantoorruimte wordt uitgebreid, eisen te stellen aan wat de beoogde afnemer van de grond voor inspanning levert met betrekking tot het ombouwen van bestaande leegstaande kantoorruimte naar andere functies;
verzoekt het college hiertoe per geval een voorstel te doen aan de gemeenteraad;

7. In leegstaande kantoorpanden bewoning mogelijk te maken volgens hotelconcept, waarbij de totale geraamde benodigde hotelcapaciteit stadsbreed met het aantal verblijfsunits (hotelkamers) die toegevoegd worden aan wonen volgens hotelconcept uitgebreid worden (‘microliving’);

8. In gebieden met veel leegstaande kantoorruimte, zoals Amstel III en Sloterdijk, de eisen voor welstand buiten werking te verklaren en verzoekt het college een in dier voege gewijzigd welstandskader aan de gemeenteraad voor te leggen;

Verzoekt het college van B&W:

1. Een keurmerk te ontwikkelen met professionele beheersorganisaties die, anders dan de huidige antikraakbureaus, zorgen dat 70% of meer van een kantoorpand zinvol gebruikt wordt;

2. Op het niveau van de regio, naast de afspraken over de planvoorraad in het kader van Plabeka, afspraken te maken over het ombouwen van de incourante leegstaande voorraad en hierin het koppelen van uitgifte van nieuwe kantoorruimte aan ombouw van leegstaande kantoorruimte nader uit te werken;

3. Op 1 of 2 kantoorlocaties met veel leegstaande voorraad actief een meer thematische benadering na te streven waarbij zij zich inzet voor het vestigen van een publiekstrekker;

4. Indien het bestemmingsplan of de parkeernorm de ombouw van kantoorruimtenaar andere functies belemmert, de raad zo spoedig mogelijk een voorstel ofmeerdere voorstellen voor te leggen hoe die belemmeringen op te lossen;

5. Indien het in gebruik nemen van een leegstaand kantoorpand door eengebruiker wordt belemmerd door het niet mee kunnen nemen van de parkeernormvan de huidige locatie van gebruiker, een voorstel te doen aan degemeenteraad voor maatwerk in het locatiebeleid;

6. Te waarborgen dat nieuwe kantoorruimte zodanig wordt gerealiseerd dat ombouw naar andere functies in de toekomst zo eenvoudig mogelijk plaats kan vinden;

7. Op een website leegstand van kantoren en tot ombouw bereidwillige eigenaren weergeven met hun telefoonnummer, zodat potentiële gebruikers hen weten te vinden;

8. De realisatie van een applicatie voor o.a. smartphones te faciliteren en aan te moedigen, waarbij leegstaande kantoren gelabled zijn met een nummer waarlangs vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en mensen ideeën kunnen achterlaten wat te doen met het leegstaande kantoor;

9. De realisatie van een televisieprogramma of project  ‘So you think you can develop’ te faciliteren en aan te moedigen waarmee de ombouw van leegstaande kantoren op de kaart wordt gezet;

10. Periodiek te rapporteren aan de raad hoe deze voorstellen in de praktijk uitwerken en wat de mogelijke bij-effecten zijn;

11. Deze voorstellen duidelijk te communiceren naar de buitenwereld, onder andere via het handboek transformatie en de website.

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA) Frank van Dalen (VVD)Tamira Combrink (GroenLinks) 

Ahu Sahin (D66)

Remine Alberts (SP)

Lex van Drooge (CDA)

Nelly Frijda (RED Amsterdam)

Ans van der Velden (Trots)

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Lege kantoren in Vragenvuur

Mijn oud-collega’s Anne Graumans en Hans Bakker hebben een mooi programma op Salto: Vragenvuur. Vragen van Amsterdammers worden beantwoord en opgepakt door politici uit de gemeenteraad. Deze keer ging de uitzending over lege kantoren, en onze voorstellen die woensdag op de raadsagenda staan.

Ik heb trouwens van de lege kantoren een aparte categorie gemaakt op dit weblog, reuze handig dus voor de thematisch geinteresseerden:

https://michielmulder.wordpress.com/category/lege-kantoren/

Datzelfde geldt voor de particuliere erfpacht:

https://michielmulder.wordpress.com/category/particuliere-erfpacht/

(rechtsonderin kunt u zelf een categorie selecteren)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Aanpak leegstand

(Klik om te vergroten)

Inmiddels hebben we in de raadscommissie gisteren het punt geagendeerd en te horen gekregen dat het de bedoeling is dat de leegstandsverordening voor de zomer wordt vastgesteld.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

De gewenste en verbonden stad

Onze volledige voorstellen voor de ruimtelijke inrichting van Amsterdam en de regio vind je hier:
http://www.michielmulder.nl/stad.pdf

De stad van de toekomst, hoe willen we dat die eruit ziet?

De stad van de toekomst is een stad zoals die gewenst wordt door mensen, waarin woningen gebouwd worden die nauw aansluiten bij consumentenwensen, ingebed in een groene omgeving en met kindvriendelijke buurten. Dit zou de norm moeten zijn, en niet de
absolute aantallen. Alleen zo kunnen we een succesvolle stad blijven met aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Met een sterke economie, waarbij de havenfunctie behouden blijft in de regio als onderdeel van ons transport & logistiek systeem en als een van de belangrijke dragers van onze economie. Gezinnen blijven voor de stad behouden door hen het gewenste
woonmilieu te bieden. Dus ook woningen met een tuintje. Combinaties van koop en huur worden aangeboden, zodat de woonlasten voor iedereen betaalbaar blijven. Ouderen kunnen in hun eigen buurt oud worden door het optoppen van woningen en het ‘aanplakken’ van een lift. Sportvelden worden niet uitgeplaatst.

De stad van de toekomst is verbonden met de regio en de verschillende delen onderling. Investeringen in het openbaar vervoer zijn nodig, zoals het individueel openbaar vervoer in de vorm van een nieuw netwerk van kleine elektrische auto’s die zorgen voor goed navervoer vanaf de zware stamlijnen. Er komen nieuwe verbindingen over het water over de
Amstel en van de Zuidas naar Noord via de Sloterplas en verder naar IJburg. We bouwen waterwoningen in de NoorderIJplas en richting Diemen. Binnen de buurten brengen we verbinding tussen mensen tot stand door alle buurten toegankelijk te houden voor alle inkomens: de ongedeelde stad.

Deze stad bouwen we door flexibel in te spelen op de kansen en de woonwensen, met veel ruimte voor particulier initiatief en opdrachtgeverschap en met onze partners in de regio en
het Rijk. Snelwegen zoals de ring A10 in het westen van de stad en de A2 bij Zuidoost brengen we onder de grond of worden overkluisd, zodat ruimte ontstaat voor verdichting en verbinding. Aan de Amstelscheg creëren we hierboven aantrekkelijke woonmilieus: het Amstel III gebied wordt hiermee een aantrekkelijker gebied, zeker als we het met de bestaande stad verbinden door tram 25 door te trekken vanaf de Rivierenbuurt. Samen met
de regio werken wij aan IJburg 3 als een Lido aan het IJmeer met een langgerekt strand en een andere invulling van de geplande Bloemendalerpolder die meer tegemoet komt aan de woonwensen van Amsterdammers in plaats van bewoners van Het Gooi.

Verder groei van woningen binnen de stad kan niet zonder het Rijk: de
rijksbezuinigingen op openbaar vervoer leiden ertoe dat openbaar
vervoer slechter kan worden in plaats van beter. Dit laatste is nodig,
om binnen de stad meer mensen te kunnen huisvesten waardoor meer
vervoersbewegingen ontstaan. De huidige regering heeft dus te weinig
oog voor de stad. Naast de bezuiniginge op openbaar vervoer, gaat het
dan om het schrappen van projecten die luchtkwaliteit moesten
verbeteren (zoals rekeningrijden) of maatregelen nemen die de
luchtkwaliteit verslechteren (harder rijden op de snelweg). Deze
maatregelen waren namelijk nodig om aan de normen voor luchtkwaliteit
te voldoen die Europa stelt. Als we daar niet aan voldoen, wordt
bouwen binnen de steden vrijwel onmogelijk. We hebben het Rijk op meer punten nodig, bijvoorbeeld bij het bebouwen met woningen van delen van de A2 en de A10.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Opiniestuk ombouwen lege kantoren, Parool

Bestrijd leegstand kantoren met daadkracht en onorthodoxe maatregelen

In Parool van dinsdag jl. vraagt Norbert ter Mors terecht aandacht voor het probleem van leegstaande kantoorpanden en de gevolgen van nieuwbouw van kantoren voor verergering van die leegstand. In Amsterdam staat zo’n 1,2 m2 kantoorruimte leeg, waarvan vermoedelijk de helft structureel. Op sommige bedrijventerreinen bedraagt de leegstand 30% zodat verdere achteruitgang en verloedering van hele delen van de stad dreigt. Dit terwijl er zijn genoeg vraag is naar andere functies voor deze schaarse ruimte. Wonen, waaronder huisvesting voor jongeren en studenten. Voorzieningen, zoals kinderopvang. In Zuidoost is er behoefte aan meer feestruimte voor groots gevierde huwelijken. Startende ondernemers zoeken betaalbare bedrijfsruimte.

Om ombouw van leegstaande kantoorpanden daadkrachtig te realiseren zijn de volgende onorthodoxe maatregelen noodzakelijk:

  • Als een vastgoedinvesteerder een nieuw kantoor wil (laten) bouwen, moeten er eisen gesteld worden aan wat deze commerciële partij doet aan de transformatie van leegstaande kantoren in de eigen portefeuille. Werken zij niet mee aan transformatie van de bestaande voorraad naar andere functies, dan geen nieuw kantoor.
  • Een opkoopfonds van oude kantoren waar ontwikkelaars van nieuwbouw aan bijdragen kan helpen het probleem dat Ter Mors signaleert van nieuwbouw als veroorzaker van leegstand te bestrijden. Dit kan het beste in regionaal verband, omdat gemeenten anders met elkaar concurreren om bedrijvigheid en de buurgemeente met de leegstand laten zitten.
  • Ditzelfde geldt voor het schrappen van het aanbod van kantoorruimte in ruimtelijke plannen. De gemeente Amsterdam heeft onder leiding van wethouder van Poelgeest reeds daadkrachtig geschrapt in het planaanbod. De regionale afspraken hierover zijn helaas uitgesteld bij de laatste zitting van de stadsregioraad.
  • Bij ombouw van kantoren moeten we alleen de minimale, wettelijk verplichte, eisen stellen met betrekking tot geluid- en geurhinder. Dit als algemene beleidsregel en niet per pand ad hoc bekeken, zodat alle marktpartijen hierop kunnen rekenen. Dit geldt ook voor de beoordeling van de bouwaanvraag van bouw- en woningtoezicht. Zij moeten de aanvraag van transformatie beoordelen als een aanvraag in de bestaande bouw en niet als nieuwbouw. Dit scheelt aanmerkelijk in de gestelde eisen.
  • Alternatieve bouwprocessen zoals Stichting Tijdelijk Wonen hanteert, waarbij jongeren hun eigen huis in elkaar klussen in lege kantoorpanden, worden wel toegepast in andere steden als Utrecht, maar gek genoeg nog niet in Amsterdam.
  • Soms helpt het ‘optoppen’ (toevoegen van een extra woonlaag) om transformatie rendabel te maken. In deze gevallen moeten alle gemeentelijk onderdelen, dus ook stadsdelen, meewerken aan transformatie door bijvoorbeeld het bestemmingsplan te wijzigen. Bij woningen is deze extra bebouwinglaag vrijgesteld van extra erfpachtbetaling, bij kantoren gek genoeg niet. De erfpachtcanon moet eerlijk vastgesteld worden.
  • Per gebied met veel leegstaande kantoorruimte moeten we toe naar een themabenadering, waarbij een specifieke doelgroep wordt aangesproken die een gebied als pionier kan revitaliseren.
  • Hoewel wij tegen de nieuwe kraakwet waren, moeten we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die deze biedt, zoals het verplichtend aanbieden van potentiële huurders als gemeente. Met de ‘antikraak’-organisaties moeten afspraken worden gemaakt over tijdelijk beheer. Vaak wordt nu door deze organisaties slechts 20% van de ruimte gebruikt, te weinig om te spreken over leegstandsbestrijding.

Deze voorstellen brengen wij in stemming in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar.

Michiel Mulder

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening PvdA-gemeenteraadsfractie Amsterdam

2 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek