Maandelijks archief: november 2009

Anyway the wind blows

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Motie externe inhuur

Zojuist onderstaande motie aangenomen met SP en GroenLinks, om te bewerkstelligen dat inhuur van dure externen niet de spuigaten uitloopt en alleen bij uitzondering plaatsvindt.

Onderwerp
Motie van de raadsleden Ivens, Mulder en De Goede inzake toepassing van de Balkenendenorm bij de gemeente Amsterdam.
Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad, Gehoord de discussie over de salariëring van (interne en externe) medewerkers van de gemeente Amsterdam;

Overwegende
dat de WOPT norm (Balkenende norm, 181.000 euro bruto in 2008) door de gemeente wordt gehanteerd als plafond voor de salariëring van functionarissen

de gemeenteraad het college een taakstellende bezuinigingsopdracht heeft gegeven met betrekking tot de post externe inhuur

Van mening dat het onwenselijk is externen langdurig tegen een hoog tarief in te huren, waardoor zij een salaris verdienen boven de Balkenendenorm

Verzoekt het college: Opdrachten om externen in te huren boven een bepaalde drempelwaarde ter kennisname naar de raad te sturen

Voor deze drempelwaarde aan te sluiten bij de systematiek zoals opgenomen in de gemeentelijke richtlijnen die per 1 januari 2009 gelden

Hiervoor nog dit jaar met een voorstel te komen

Het lid van de gemeenteraad, Laurens Ivens (SP) Michiel Mulder (PvdA) Marco de Goede (GroenLinks)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Verkiezingsprogramma

Vanavond wordt het verkiezingsprogramma officieel gepresenteerd. Het heet ‘Lef & Liefde: voor nieuwe solidariteit’. Zelf vind ik de belangrijkste twee noties uit het program: dat we mensen beoordelen op waar ze heen gaan, en niet waar ze vandaan komen. En dat we mensen in staat stellen in vrijheid de toekomst te kiezen die bij hen past: vrijheid in verbondenheid, omdat de vrijheid van de één onlosmakelijk verbonden is met de verantwoordelijkheid van een ander. Mensen daadwerkelijk boordelen op waar ze heen gaan geeft hen de vrijheid zich die hoort bij onze stad Amsterdam. Want als we mensen beoordelen op waar iemands wieg staat, iemands groep of iemands uiterlijk of religie, zal hij of zij nooit in staat zijn zijn eigen toekomst te boetseren. Mensen moeten in staat zijn hun eigen groep te kiezen en zich te ontplooien. Dit is de ware emancipatiegedachte. De verantwoordelijkheid die we daarbij hebben is net zo groot als de vrijheid die we hebben: dus mensen met meer vrijheid moeten ook meer verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid van een ander. Dat is voor mij wat nieuwe solidariteit inhoudt.

Het hele programma vind je hier

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Filmpje!

Ernst-Jan, een enthousiaste vrijwilliger, heeft zijn eigen impressie van de PvdA op You Tube gezet. Ik vind ‘m mooi!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Motie geen extra belasting Pannenkoekenboot (ea)

de motie:

Jaar 2009
Afdeling 1
Nummer *
Publicatiedatum *
Ingekomen op *
Te behandelen op 16/17 december 2009
Onderwerp
 
Motie van het raadslid dhr Mulder inzake de begroting voor 2010 vermakelijkheidsretributie voor niet-exploitatievergunningplichtige commerciële passagiersvaart (oa Pannenkoekenboot).
Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,
Gehoord de discussie over de begroting voor 2010;Overwegende dat:

  • Tot 2009 alleen rederijen met een exploitatievergunning voor schepen op de binnenwateren een aanslag kregen voor vermakelijkheidsretributie;
  • In 2009 ineens ook rederijen met schepen die alleen gebruik maken van doorgaande vaarroutes (IJ, Amstel, Kosterverlorenvaart) een aanslag krijgen;
  • Dat deze vaarroutes voor iedereen toegankelijk zijn en toegang, anders dan bij de binnenwateren, niet gekoppeld is aan een exploitatievergunningplicht;
  • Dat het heffen van vermakelijkheidsretributie een grote kostenpost betekent voor ondernemers, die op kan lopen tot meer dan 10% van de huurprijs;
  • Dat de extra opbrengst van vermakelijkheidsretributie voor de gemeente relatief klein is en bovendien niet geraamd in de begroting;
  • Dat commerciële vaart die ligplaats houdt in andere gemeenten ook gebruik kan maken van de Amsterdamse doorgaande vaarroutes en hiertoe geen vermakelijkheidsretributie hoeft te betalen.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Rederijen die alleen gebruik maken van de Amsterdamse doorgaande vaarroutes waarvoor geen vergunningsplicht geldt niet aan te slaan voor vermakelijkheidsretributie
Het lid / De leden van de gemeenteraad,
 
M. Mulder

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Belgenmop

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk