Raad

De voorstellen van Pvda en groenlinks voor de voorjaarsnota (over de hoofdlijnen van de begroting 2010) zijn door de raad aangenomen, waarvan een aanzienlijk deel raadsbreed.

waaronder deze motie over het compenseren van bezuinigingen op maatschappelijk doelen, daaronder vind u mijn speech:

 

Motie van de raadsleden Mulder en de Goede inzake de Voorjaarsnota, rust op het maatschappelijk front.     

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota;

 

Overwegende

 

–          Het in tijden van economische crisis belangrijk is bezuinigen met maatschappelijke effecten zo veel als mogelijk te vermijden;

–          Dat het bedrag waarvoor de gemeente Amsterdam externen inhuurt de laatste jaren flink is gestegen, in 2008 met 46%

–          Dat voor zover er efficiencywinst te behalen is in de besteding van gelden voor maatschappelijke doelen, deze binnen het maatschappelijk domein geherinvesteerd moeten worden;

–          Dat het belangrijk is dat er bij veiligheid op scholen (VIOS) ook aandacht wordt geschonken aan discriminatie.

 

 

Besluit:
 
–          De volgende voorgenomen bezuinigingen niet door te laten gaan:

–          Ketenunits jeugd en veiligheid (200.000 s);

–          Subsidie Volksuniversiteit en Mozeshuis (600.000 s.);

–          School TV (255.000 s.);

–          Sportaccomodatieplan (300.000 s);

–          Toegankelijkheid gehandicapten (200.00 i.);

–          Werk en sport (participatiebanen) (450.000 s.);

–          Veiligheid Scholen (VIOS) (400.000 s.);

–          Stadspas (300.000 s.);

–          Streetcornerwork (voor 460.000 s.);

–          St. stedelijk jongerenwerk Amsterdam (voor 700.000 van de voorgestelde 1,2 miljoen euro en de overige 500.000 te herinvesteren in de jeugd, zie motie-Mahrach/Ulrichki);

–          Dit bedrag voor 0,2 mln euro incidenteel te dekken uit de bedrijfsvoeringsreserves;

–          Voor 2,665 mln te dekken uit een verhoging van de taakstelling op inhuur externen, huisvestingslasten, inkoop en apparaat algemeen;

–          Voor zover het college er in niet in slaagt meerjarig incidentele financiering te vinden, waaronder uit cofinanciering, het bedrag van de taakstelling te verhogen;

–          Voor de volgende bedragen structurele bezuinigingen in te boeken, maar meerjarig incidenteel te compenseren, waar mogelijk via co-financiering:

–          0,4 mln euro werk en sport

–          0,2 mln ketenunits jeugd en veiligheid

–          0,2 mln euro streetcornerwork

–          0,3 mln euro st. stedelijk jongerenwerk a’dam.

–          0,15 mln euro veiligheid scholen

–          0,25 mln school tv

 

Verzoekt het college:

–          Elke kwartaal de raad op de hoogte te stellen van het verloop van de inhuur externen naar aard en diensttak

 

 

De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder

M. de Goede

 

Voorjaarsnota raad – Michiel deel

U hoorde het al van onze fractievoorzitter: de PvdA wil werk.

Daarnaast willen we:

– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

In de Voorjaarsnota doet het College financiële voorstellen ten bedrage van 167 miljoen euro incidenteel en 18 miljoen euro structureel. Een deel uit het incidentele bedrag is het fonds van 73 miljoen. Het is heel knap dat het met de tegenvallers van de Noordzuidlijn gelukt is deze bedragen vrij te maken om te investeren in de Amsterdammers, zodat zij beter de crisis doorkomen. Well done!

Wij hebben ons afgevraagd als PvdA:
a) wat moet er nou echt gebeuren om de gevolgen van de crisis op te vangen?
b) hoe zorgen we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, juist in deze tijd, dat degene die het al het moeilijkst hadden het niet moeilijker krijgen?
c) welke zaken zijn een specifiek gemeentelijke verantwoordelijkheid en kunnen we aanvullend doen op wat het rijk doet?

Het antwoord is: de gemeente moet investeren in:
1. Werk en inkomen
2. Woningbouw
3. Economische structuur
4. En zorgen voor rust op het maatschappelijk front.

Samen met de coalitiepartner komen wij dan op de volgende voorstellen.

1. Investeren in werk: naast het voorstel dat collega Van der Garde heeft ingediend willen we het vangnet voor ID-banen bij maatschappelijke instanties voor 2 miljoen overeind houden. Hiervoor is 1 miljoen extra meerjarig incidenteel nodig.

2. Woningbouw: De PvdA vindt woningbouw van groot belang en wil niet dat de woningbouw in Amsterdam compleet stagneert. Het is goed dat het college het plan van de PvdA om woningen van koop naar huur om te zetten uitvoert. Zo kunnen we volgend jaar 800 woningen extra bouwen. In het voorstel van het college wordt geld uitgetrokken binnen het fonds voor strategische aankopen en overige ruimtelijke ontwikkelingen. Wij willen dat het college deze uitgaven snel doet, zodat er gebruik gemaakt wordt van de kansen die de crisis biedt. We denken dan aan het ombouwen van leegstaande kantoren. Maar ook voor de grondprijsfaciliteit bij ombouw van koop naar huur kan nog meer geld uitgetrokken worden. Daar moet nu binnen het fonds de prioriteit liggen.

3. Voor de economische structuur is het van groot belang dat we doorgaan met de dingen die we doen. Daar moet dus niet op bezuinigd worden. En waar kan moeten we een tandje harder lopen. Wij vinden in dit verband de uitgaven die het college voor leefbaarheid doet ook heel relevant: ook dat is economische structuurversterking, zodat we sterker uit de crisis komen. Extra inzet willen we in dit verband voor onderwijskwaliteit: juist nu investeren in de scholen die het het hardste nodig hebben (zie punt 4).
Economische structuur is ook: betere luchtkwaliteit. Daarom willen we dat de post van 2,5 miljoen euro voor boodschappendienst en fijnmazig openbaar vervoer overeind blijft.
Tot slot: een goede economische structuur is ook een betalende overheid. Eerder al hebben we afgesproken dat alle facturen binnen een maand betaald worden door de gemeente. Ik ga er zonder meer vanuit dat die motie naar de letter wordt uitgevoerd op dit moment. Daarnaast willen we dat facturen, wanneer ze digitaal zijn, door de gemeente binnen vijf dagen betaald worden. Ook op dat punt komen wij samen met de coalitiepartner met een motie.

4. Rust op het maatschappelijk front. Het college betoont moed door ook de sociale sector kritisch tegen het licht te houden en te kijken naar efficiency verbetering en mogelijkheden van cofinanciering door andere overheden. Wij denken echter dat de door het college voorgestelde omvang van de bezuiniging aan de hoge kant is en niet volledig strookt met ons criterium: rust op het maatschappelijk front. Reeds vanaf de uitbraak van de kredietcrisis heb ik namens de PvdA-fractie bepleit dat de stad zoveel mogelijk door moet gaan met de lopende uitgaven en projecten en waar mogelijk bezuinigingen met maatschappelijke gevolgen vermijden. Wij prijzen overigens het college dat het hun gelukt is flinke bezuinigingen op de gemeentelijke apparaatskosten in te boeken. Het gaat om de lieve somma van 13 miljoen euro. Dat is een knappe prestatie!
Wij denken echter dat een aantal maatschappelijk kwetsbare bezuinigingen vermeden kunnen worden door nog één tandje harder te lopen. Met name op de externe inhuur is, bovenop de collegevoorstellen, nog geld te halen, is onze overtuiging.
Ik licht dat graag nader toe.
Eind 2007 dienden wij onze eerste motie in op dit punt. Het viel ons namelijk op dat de uitgaven op deze post stegen. Wij vragen om nader inzicht in de uitgaven en de stijging van de inhuur externen, alsmede een vermindering van de inhuur externen.
Juni 2008: wij dienden onze tweede motie in met concrete bedragen van te halen bezuinigingen, waaronder de externe inhuur.
Op 27 juni 2008 ging er een brief uit van de gemeentesecretaris aan de directeuren van diensten en bedrijven waarin wordt gevraagd om naar de aard en omvang van inhuur externen. Voorwaar een kordate uitvoering van de motie.

In oktober 2009 verschijnt het onderzoeksrapport “meer met minder”, door de eigen bestuursdienst en concern organisatie geschreven met de bevindingen van gesprekken met directeuren.

Een aantal bevindingen die hier uitkwamen:

–          Het is niet duidelijk of de bestaande richtlijnen (uit 2000) wel worden gebruikt.

–          Niet bekend is in hoeverre buiten de raamcontracten wordt ingehuurd.

–          Onduidelijk is of men eerst in het eigen apparaat kijkt of expertise aanwezig is.

–          Het is goed mogelijk dat de bedragen in de jaarrekening lager zijn dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.

–          Er wordt uit allerlei potjes geld gehaald, zodat een overzicht van de kosten ontbreekt. (‘de huidige kostencategorieen zijn niet toereikend’)

–          De inhuur van externen is in 2007 significant gestegen ten opzicht ven 2006.

–          De inhuur van onder andere interim-management, beleidsondersteuning, de advisering op ict en op accountancy, financiën en administratieve organisatie laat een stijgende lijn zien.

Als een van de mogelijke oplossingen is door de directeuren zelf genoemd: het maximeren van de maximale omvang.

In februari 2009 behandelen wij dit rapport “meer met minder’ in de raad en dienen onze derde motie in van het lid Sajet. Hierbij vragen wij om een begroting vooraf bij voorjaarsnota.

Inmiddels weten we sinds de jaarrekening dat in de tussentijd de inhuur externen weer fors is toegenomen. Sinds 2006 is de inhuur externen overig van 17 miljoen naar 77 miljoen gestegen. De totale inhuur steeg in 2008 met bijna 50%

Bij de jaarrekening konden we constateren dat de conclusie dat de bedragen die aan inhuur van externen worden besteed te hoog zijn raadsbreed gedeeld werden. Ook de rekeningencommissie verdiend lof voor haar onderzoekende werk op dit punt, zodat wij als raad zelfstandig een afweging kunnen maken.

Wij denken dus echt dat hier nog ruimte zit boven de reeds genoemde taakstelling. Ook zien wij bij de begroting graag een begroting van inhuur externen per dienst opgenomen, conform de motie van de leden Sajet, Van der Meer en Van Drooge.

Daarnaast hebben we bij de verbouwing van het havenbedrijf een interessante discussie gehad over de huisvestingslasten, die ons sterkt in het gevoel dat hier ook nog posten bezuinigd kunnen worden.

Ik neem aan dat de heer De Goede zodadelijk nog in zal gaan op andere posten.

Wij willen dit geld aanwenden om een aantal maatschappelijke doelen overeind te houden die in de collegevoorstellen iets te zwaar belast worden naar onze mening.

• De post voor werk en sport: ondersteuning van participatiebanen in het domein van de sport. Ongewenst nu met de economische crisis steeds meer mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering.
• Mozes huis en volksuniversiteit
• Sport akkomodatieplan: vorig jaar aangenomen en financieel opgeplust door de raad. Doorgaan met investeren in sportakkomodaties nu.
• Toegankelijkheid gehandicapten: wij hebben vorig jaar een motie op dit punt ingediend. College, gaat u aub snel over tot uitvoering zodat bruggen toegankelijker worden gemaakt voor gehandicapten.
• Veiligheid scholen (vios): voor zover er efficiency winst te behalen is, vragen wij het college deze te herinvesteren in veiligheid voor scholen. We doen dan meer voor hetzelfde geld.
• Keten units jeugd: als het rijk wil meebetalen, graag, maar we willen er wel zeker van zijn dat deze belangrijke maatschappelijke prioriteit overeind blijft.
• School tv
– Stadspas: wij zijn bang dat de voorgestelde bezuiniging tot een versobering leidt van het arrangement.
• Streetcornerwork: doorgaan met hun belangrijke werk. Een deel hiervan (50.000 euro) kan volgens ons overigens ook via een andere paraplu.
• Een bezuiniging die wij deels goedkeuren is die op stichting stedelijk jongerennetwerk. Daar wordt dan wat ons betreft wel minder op bezuinigd (0,5 miljoen in plaats van 1,2 miljoen) en ook hier willen wij dat het geld terugvloeit naar jongeren. Wij stellen dan ook voor 2,5 ton te besteden aan extra onderwijskwaliteit en 2,5 ton aan schuldhulpverlening, zodat alle kinderen goede kansen krijgen.

Met dit bedrag willen we dus de taakstelling externe inhuur en de overige genoemde posten verhogen, als het college er niet in slaagt cofinanciering te regelen voor de genoemde posten, van het rijk of van Europa of andere maatschappelijke stakeholders. Voor het bedrag dat er cofinanciering geregeld wordt, kunnen wij de taakstelling verlagen. Voor zover er efficiencyverbetering mogelijk is, zien wij graag dat het college dit herinvesteert in de maatschappelijke beleidsdoelen.
Wij stellen ook voor de automatische periodiek voor ambtenaren, met name in hogere schalen, niet meer automatisch uit te laten keren, maar afhankelijk te maken van prestatie. Mijn collega van GroenLinks zal daar nader op ingaan want wij vinden elkaar op dit punt.

U merkt: over het algemeen steunen wij de richting van het College als het gaat om de globale bestedingsrichting in de Voorjaarsnota. Het is knap dat het lukt te beginnen met fondsvorming. In de grote lijnen ziet het voorstel voor het fonds er ook goed uit. Wat ons betreft moet het college met de begroting met nadere voorstellen komen op de drie thema’s:
1 Duurzaamheid
2 Ruimtelijke ontwikkeling (incl woningbouw)
3 Economische structuur.
Waarbij de maatregelen gericht op woningbouw temporeel voorrang hebben in het fonds, zoals reeds gezegd. Bestedingen aan woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen hoeft wat ons betreft niet revolving van karakter te zijn. Het gaat ook gewoon om grondexploitaties met tekorten die we daaruit kunnen financieren. Een nieuw stukje stad: dat is een waardevolle investering die niet ook nog eens financieel hoeft te renderen.

Aan de fondsvorming voor duurzaamheid willen we graag drie randvoorwaarden koppelen in de besteding:
1. Een revolving fund
2. Marktpartijen die op deze markt opereren worden niet weggeconcurreerd
3. Stimulering van lokale initiatieven.

Dus samenvattend:
– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

Dit alles vindt u terug in de in te dienen moties.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Een Reactie op “Raad

  1. Pingback: MulderMail! « Website van Michiel Mulder!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s