VJN

Inbreng PvdA commissie financiën (FEZ) 25 juni

De PvdA wil:

– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

In de Voorjaarsnota doet het College financiële voorstellen ten bedrage van 167 miljoen euro incidenteel en 18 miljoen euro structureel. Een deel uit het incidentele bedrag is het fonds van 73 miljoen. Het is heel knap dat het met de tegenvallers van de Noordzuidlijn gelukt is deze bedragen vrij te maken om te investeren in de Amsterdammers, zodat zij beter de crisis doorkomen. Well done!

Wij hebben ons afgevraagd als PvdA:
a) wat moet er nou echt gebeuren om de gevolgen van de crisis op te vangen?
b) hoe zorgen we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, juist in deze tijd, dat degene die het al het moeilijkst hadden het niet moeilijker krijgen?
c) welke zaken zijn een specifiek gemeentelijke verantwoordelijkheid en kunnen we aanvullend doen op wat het rijk doet?

Het antwoord is: de gemeente moet investeren in:
1. Werk en inkomen
2. Woningbouw
3. Economische structuur
4. En zorgen voor rust op het maatschappelijk front.

Samen met de coalitiepartner komen wij dan op de volgende voorstellen.

1. Investeren in werk: we willen 3 miljoen extra uittrekken voor het aan de slag houden van mensen tijdens de crisis. Dus bovenop wat het College in de VJN voorstelt. Wij komen nog met een meer concrete uitwerking op dat punt. Het college trekt in onze optiek genoeg geld uit voor het bestrijden van armoede, alleen voor schuldhulpverlening bij de jeugd willen we extra geld vrijmaken (zie punt 4). Ik kom daar zo op terug. Voor het behoud van ID-banen bij maatschappelijke instanties willen we samen met de coalitiepartner nog eens extra 1 miljoen meerjarig incidenteel uittrekken, dus bovenop de 1 miljoen structureel die het college al uittrekt. Dit kan gefinancierd worden binnen het vrijgemaakte geld voor werkgelegenheid. Zo komen we op de 2 miljoen euro waarom wij vroegen bij voorjaarsnota vorig jaar voor dit vangnet in de ID-regeling.
2. Woningbouw: De PvdA vindt woningbouw van groot belang en wil niet dat de woningbouw in Amsterdam compleet stagneert. Het is goed dat het college het plan van de PvdA om woningen van koop naar huur om te zetten uitvoert. Zo kunnen we volgend jaar 800 woningen extra bouwen. In het voorstel van het college wordt geld uitgetrokken binnen het fonds voor strategische aankopen en overige ruimtelijke ontwikkelingen. Wij willen dat het college deze uitgaven snel doet, zodat er gebruik gemaakt wordt van de kansen die de crisis biedt. We denken dan aan het ombouwen van leegstaande kantoren. Maar ook voor de grondprijsfaciliteit bij ombouw van koop naar huur kan nog meer geld uitgetrokken worden. Daar moet nu binnen het fonds de prioriteit liggen.
3. Voor de economische structuur is het van groot belang dat we doorgaan met de dingen die we doen. Daar moet dus niet op bezuinigd worden. En waar kan moeten we een tandje harder lopen. Wij vinden in dit verband de uitgaven die het college voor leefbaarheid doet ook heel relevant: ook dat is economische structuurversterking, zodat we sterker uit de crisis komen. Extra inzet willen we in dit verband voor onderwijskwaliteit: juist nu investeren in de scholen die het het hardste nodig hebben (zie punt 4). Wij zijn wel benieuwd naar een nadere toelichting op de middelen die nu worden uitgetrokken onder het kopje “economie, innovatie en ondernemerschap”, en vooral ook die binnen de pijler “kennis, innovatie, onderwijs en cultuur”. Wellicht kan de wethouder daar in eerste termijn nog op ingaan, wat precies beoogd wordt. Economische structuur is ook: betere luchtkwaliteit. Daarom willen we dat de post van 2,5 miljoen euro voor boodschappendienst en fijnmazig openbaar vervoer overeind blijft. Wij zullen volgende week samen met de coalitiepartner een voorstel indienen op dat punt. Wij accepteren dat we de P+R locatie in Oost op dit moment niet doen om voorrang te geven aan de werkzaamheden op de Wibautas die door moeten gaan. Maar van uitstel hoeft geen afstel te komen. De P+R locatie Oost kan echter slechts tegen hoge kosten worden aangelegd. We moeten ons de tijd gunnen te kijken wat de ontwikkeling van de bezettingsgraden is van de omliggende P+R locaties en of er nog andere mogelijkheden zijn. Het gaat hier overigens niet om geld uit verhoging van de parkeertarieven in het kader van Voorrang voor een gezonde stad, maar om geld uit een motie die vroeg om meer investeringen in bereikbaar, van de PvdA en GroenLinks. Die investeringen vinden dus nu plaats op het belangrijke project van de Wibautas. Tot slot: een goede economische structuur is ook een betalende overheid. Eerder al hebben we afgesproken dat alle facturen binnen een maand betaald worden door de gemeente. Ik ga er zonder meer vanuit dat die motie naar de letter wordt uitgevoerd op dit moment. Daarnaast willen we dat facturen, wanneer ze digitaal zijn, door de gemeente binnen vijf dagen betaald worden. Ook op dat punt komen wij samen met de coalitiepartner met een motie.
4. Rust op het maatschappelijk front. Het college betoont moed door ook de sociale sector kritisch tegen het licht te houden en te kijken naar efficiency verbetering en mogelijkheden van cofinanciering door andere overheden. Wij denken echter dat de door het college voorgestelde omvang van de bezuiniging aan de hoge kant is en niet volledig strookt met ons criterium: rust op het maatschappelijk front. Reeds vanaf de uitbraak van de kredietcrisis heb ik namens de PvdA-fractie bepleit dat de stad zoveel mogelijk door moet gaan met de lopende uitgaven en projecten en waar mogelijk bezuinigingen met maatschappelijke gevolgen vermijden. Wij prijzen overigens het college dat het hun gelukt is flinke bezuinigingen op de gemeentelijke apparaatskosten in te boeken. Het gaat om de lieve somma van 13 miljoen euro. Dat is een knappe prestatie!
Wij denken echter dat een aantal maatschappelijk kwetsbare bezuinigingen vermeden kunnen worden door nog één tandje harder te lopen. Met name op de externe inhuur is, bovenop de collegevoorstellen, nog geld te halen, is onze overtuiging. Gezien de sterke groei van de inhuur externen de afgelopen twee jaar, ook weer in 2008, vinden wij dat daar best een tikje bijkan. Dat gevoel is raadsbreed gedeeld in het rekeningendebat dat ik op dat punt niet over hoef te doen. Daarnaast denken wij aan huisvestingslasten, waar wij ook een motie op hebben ingediend, en aan inkoop en algemene apparaatskosten. Wij denken dat hiermee een aantal bezuinigingen vermeden kan worden, te weten:
• De post voor werk en sport: ondersteuning van participatiebanen in het domein van de sport. Ongewenst nu met de economische crisis steeds meer mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering.
• Mozes huis en volksuniversiteit
• Sport akkomodatieplan: vorig jaar aangenomen en financieel opgeplust door de raad. Doorgaan met investeren in sportakkomodaties nu.
• Toegankelijkheid gehandicapten: wij hebben vorig jaar een motie op dit punt ingediend. College, gaat u aub snel over tot uitvoering zodat bruggen toegankelijker worden gemaakt voor gehandicapten.
• Veiligheid scholen (vios): voor zover er efficiency winst te behalen is, vragen wij het college deze te herinvesteren in veiligheid voor scholen. We doen dan meer voor hetzelfde geld.
• Keten units jeugd: als het rijk wil meebetalen, graag, maar we willen er wel zeker van zijn dat deze belangrijke maatschappelijke prioriteit overeind blijft.
• School tv
• Leuk en spannend (jeugd): we moeten niet alleen arrangementen hebben voor de probleemjeugd, maar ook blijven investeren in leuke dingen voor kinderen. • Stadspas: wij zijn bang dat de voorgestelde bezuiniging tot een versobering leidt van het arrangement. • Streetcornerwork: doorgaan met hun belangrijke werk.
• Een bezuiniging die wij deels goedkeuren is die op stichting stedelijk jongerennetwerk. Daar wordt dan wat ons betreft wel minder op bezuinigd (0,5 miljoen in plaats van 1,2 miljoen) en ook hier willen wij dat het geld terugvloeit naar jongeren. Wij stellen dan ook voor 2,5 ton te besteden aan extra onderwijskwaliteit en 2,5 ton aan schuldhulpverlening, zodat alle kinderen goede kansen krijgen.

Bij elkaar gaat het om 4,6 miljoen euro. Met dit bedrag willen we dus de taakstelling externe inhuur en de overige genoemde posten verhogen, als het college er niet in slaagt cofinanciering te regelen voor de genoemde posten, van het rijk of van Europa. Voor het bedrag dat er cofinanciering geregeld wordt, kunnen wij de taakstelling verlagen. Wij menen dat er 1,6 miljoen aan cofinanciering mogelijk is, zodat een taakstelling van 3 miljoen euro resteert. Voor zover er efficiencyverbetering mogelijk is, zien wij graag dat het college dit herinvesteert in de maatschappelijke beleidsdoelen. Wij stellen ook voor de automatische periodiek voor ambtenaren, met name in hogere schalen, niet meer automatisch uit te laten keren, maar afhankelijk te maken van prestatie. Omdat het nu te vroeg is daar een financiële consequentie uit te trekken, is het voornemen samen met de coalitiepartner een beleidsmotie daarover in te dienen volgende week.

Tot slot nog een punt aangaande de externe inhuur. Wij willen graag het college helpen deze terug te dringen, als wij de taakstelling verhogen. Een mogelijkheid is dat we een plafond afspreken voor externe inhuur. Daarboven moeten alle voorstellen naar de raad. We zouden een ad hoc commissie kunnen instellen die gedelegeerd wordt deze aanvragen te beoordelen. Dat betekent dat elke dienst voor een bepaald bedrag zelf het mandaat heeft om externen in te huren, maar dat zij voor een extra bedrag elke keer een aanvraag moeten voorleggen aan een commissie. We slaan twee vliegen in een klap. Niet alleen zal hier een dempende werking op de uitgaven vanuit gaan en kunnen wij niet meer verrast worden met grote bedragen voor externe inhuur bij de jaarrekening zoals nu het geval is. Ook krijgt de raad beter inzicht in de nuttige en onnuttige inhuur.

U merkt: over het algemeen steunen wij de richting van het College als het gaat om de globale bestedingsrichting in de Voorjaarsnota. Het is knap dat het lukt te beginnen met fondsvorming. In de grote lijnen ziet het voorstel voor het fonds er ook goed uit. Wat ons betreft moet het college met de begroting met nadere voorstellen komen op de drie thema’s:
1 Duurzaamheid
2 Ruimtelijke ontwikkeling (incl woningbouw)
3 Economische structuur.
Waarbij wat ons betreft de maatregelen gericht op woningbouw temporeel voorrang hebben in het fonds, zoals reeds gezegd. Bestedingen aan woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen hoeft wat ons betreft niet revolving van karakter te zijn. Het gaat ook gewoon om grondexploitaties met tekorten die we daaruit kunnen financieren. Een nieuw stukje stad: dat is een waardevolle investering die niet ook nog eens financieel hoeft te renderen.

Aan de fondsvorming voor duurzaamheid willen we graag drie randvoorwaarden koppelen in de besteding:
1. Een revolving fund
2. Marktpartijen die op deze markt opereren worden niet weggeconcurreerd
3. Stimulering van lokale initiatieven.

Dus samenvattend:
– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s