Jaarrekening

 Mijn speech vandaag over de jaarrekening gemeente Amsterdam:

Iedereen die de Europese verkiezingen heeft gevolgd heeft kunnen zien dat de kiezer de PvdA een boodschap mee heeft willen geven. En die boodschap luidt niet: halleluja!

 Hoe gaat het dan in een stad waar zoveel PvdA’ers aan het roer staan?

 Ik heb voor de kiezer een boodschap terug: er gaan verdomd veel dingen hartstikke goed.

Aangaande de veiligheid is het aantal overlastgevende groepen terug gebracht van 120 naar 60. Jongeren die terugkomen van een taakstraf, of gevangenis worden intensief begeleid zodat ze niet terugvallen, ook die aanpak begint vruchten af te werpen. Zo weten we ook de jongeren die al wel in aanraking met politie en justitie zijn geweest,op het rechte pad te krijgen. Drugspanden worden dankzij een motie van de PvdA aangepakt en daarmee zorgen we ondermeer voor een veilige Transvaalbuurt waar de pleinen en straten weer terug gaan naar de bewoners. Bovendien zijn we eindelijk begonnen met de intensieve opsporing van illegale bordelen en escorts met een speciaal team dat er op initiatief van de PvdA-fractie is gekomen.

Aangaande de investeringen in de economie: we zitten boven de doelstellingen van het aantal Amsterdammers dat op glasvezel is aangesloten. Dit helpt om zodadelijk weer sterker uit de crisis te komen. Het topstadprogramma: we zitten weer in de top-5 van meest aantrekkelijke vestigingssteden. In de haven groeide de overslag in het eerste kwartaal nog met 7%

Ons sociale beleid: armoede is weliswaar hardnekkiger geworden, maar het bereik van de armoedemiddelen is vergroot. Doordat we jarenlang succesvol mensen aan de slag hebben kunnen helpen, is er nu een financiële buffer waarmee we de, onvermijdelijke nieuwe werklozen vanwege de crisis, weer aan de slag kunnen helpen.

En ook voor de autorijders is er goed nieuws: de gemiddelde snelheid waarmee met door de stad rijdt is toegenomen. Men rijdt nu gemiddeld maar liefst 16,4 km per uur ten opzichte van  de doelstelling van 15 km/uur.

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in twee jaar tijd met 35% teruggedrongen. 2.270 tegen nulmeting in 2006 van 3.500 en een doelstelling voor 2008 van 3.150. De strenge aanpak lijkt effect te hebben. Ook het aantal leerlingen dat schakelklassen bezoekt neemt fors toe (970 tov nulmeting van 480 en doelstelling van 800 in 2008) zodat kinderen een eerlijke kans krijgen op vervolgonderwijs.

En dan kom ik op het punt aangaande de financiën, dat bij de jaarrekening toch zo’n beetje het hoofdonderwerp is.

Dan past een groot compliment dat niet alleen een goedkeurende accountantsverklaring is verkregen, maar ook een positief resultaat. Het is het college en de ambtenaren gelukt ruimte te vinden om de grote tegenvaller bij de NoordZuidlijn te dekken, en toch geld over te houden om te investeren in de mensen die Amsterdam groot maken. We hebben geen Noord-Hollandse toestanden gezien in Amsterdam, waarbij geld is verdwijnen naar IJsland. Het is het college gelukt de dienst werk en inkomen op orde te brengen en van een goedkeurende verklaring te voorzien en het grondbedrijf is dankzij de inspanningen van wethouder van Poelgeest op orde. Om u allen daarvoor te bedanken bied ik u dit bosje bloemen aan.

Laat ik nog wat meer inzoomen op de onderliggende treasury, die dikwijls niet genoemd wordt, maar die in het licht van de kredietcrisis ineens zeer belangrijk is gebleken. Ten eerste het egalisatiefonds kapitaallasten. Dat is een buffer om renteschommelingen op te vangen. Uit de bijdrage van de rekeningencommissie kan men de suggestie opmaken dat die wellicht wat hoog is. De PvdA denkt van niet. Er hoeft wat ons betreft ook niet nader onderzoek gedaan te worden of een nieuwe visie op te komen. De beste stresstest was de kredietcrisis en die heeft het fonds glansrijk doorstaan. De marktrente ligt inmiddels fors boven de omslagrente. Er wordt nu voor het tweede jaar op rij weer geschept uit het rente egalisatiefonds. Het is goed dat we indertijd op voorspraak van deze fractie besloten hebben de omslagrente niet te laten dalen, zodat dit fonds zoveel mogelijk op peil blijft.

En dan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Ik hoor de kijkers thuis, die uiteraard en masse aan de buis gekluisterd zitten om de uitkomsten van dit spannende debat te volgen, denken: ha, een zapmoment!

Maar toch zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm heel belangrijk, juist in tijden van stijgende rente door de kredietcrisis. Het werkt als volgt. We mogen als gemeente maar een beperkt deel kort lenen. Daarnaast moet je ervoor waken dat de looptijden van de lange leningen niet allemaal in hetzelfde jaar aflopen, zodat je niet je hele vreemd vermogen in één keer opnieuw bij de bank moet lenen tegen hogere rente.

Beide normen halen we ruimschoots, en dat is dus heel belangrijk voor de Amsterdammer, want dat levert geld op waarmee we kunnen investeren in de stad en de mensen. Dit debat krijgen we uiteraard bij voorjaarsnota.

Sinds op voorspraak van de fractie de regeling risicovolle projecten is vastgesteld zijn er al 6 projecten onder de regeling gaan vallen, onder andere het glasvezelnet, project 1012, het afvalverwerkingsbedrijf. Het is goed de Amsterdammer te laten weten dat de raad zich op deze wijze inspant om haar controlerende taak te versterken, om de overschrijdingen zoals die gezien zijn bij de NoordZuidlijn voor te zijn. Maar wij beseffen ons terdege dat het moeilijk zal zijn het vertrouwen op dit punt terug te winnen, waar we geraamde overschrijdingen zien van 100% van het initieel geraamde budget bij de NoordZuidlijn.

 

Maar er zijn natuurlijk ook zaken die nog beter kunnen. Ik noem hier de manier waarop wij het weerstandvermogen ramen. Dat kan en moet beter. Graag aandacht hiervoor en verbetering op dit punt. Ik zal niet opmerkingen van rekeningecommissie herhalen hier.

En dan……de inhuur externen. Het voornaamste pijnpunt van deze fractie zit hier.

Eind 2008, 1,5 jaar geleden, diende de PvdA fractie haar eerste motie in die beter inzicht vroeg over de omvang en de doelmatigheid. Een jaar geleden, bij de voorjaarsnota, zette wij die vraag meer kracht bij door de inhuur externen als middelpunt van de door ons gevraagde bezuinigingen te maken.

En wat schetst onze verbazing: bij de Jaarrekening 2008 blijkt de omvang van de inhuur externen nog maar weer eens fors gestegen! Tot 144 miljoen in 2008 en 33 miljoen meer dan in 2007!

Wij weten dat het College druk doende is om een inventarisatie te maken die de diensten over wat voor soort inhuur, wat het kost en waar het uit betaald wordt. Daar hebben wij immers om gevraagd. Maar deze verhoging geeft toch maar weer eens aan de pogingen vooralsnog geen zichtbaar effect sorteren.

 Dan wijst het college erop dat een andere definitie is ingevoerd, waardoor het begrip externe inhuur is opgerekt. Er zou nu dus meer onder vallen en daarom zijn de kosten hoger. Maar wij gaan toch niet meedoen met het wegdefinieren van het probleem. De inhuur is in twee jaar tijd met 45% gestegen. Wij zijn ervan overtuigd dat het minder kan en moet. En al zou de definitiekwestie een deel van het probleem verklaren dan blijft het nog steeds gaan om een forse verhoging (17 miljoen in plaats van 33).

Hier vraag ik dan speciaal even aandacht voor de categorie ‘overige inhuur’, want dat zijn vaak de ‘dure consultants’. Die post is gestegen van  14 miljoen in 2006 tot 77 miljoen in 2008. Die 60 miljoen zal toch niet volledig een definitiekwestie zijn, want dan ga ik me pas echt zorgen maken over de cijfers die aan ons gepresenteerd worden.

Behlave de definitiekwetsie zou de verhoging ook komen door een administratieve samenvoeging van het projectbureau Noordzuidlijn en het adviesbureau, maar hier heeft de rekeningencommissie zich nuttig gemaakt en laten zien dat de verhoging te zien is over de hele linie. De rekeningencie merkt op dat je de brandweer er dan eigenlijk af moet trekken, want die maakt geen onderdeel van de gemeente meer uit in 2008. Dan bedraagt de stijging 39 miljoen euro.

Uit het overzicht dat we in januari in de raad besproken blijkt bovendien dat het echt niet om allerlei ‘logische’ klussen gaat: er worden bijvoorbeeld bij bepaalde diensten uitzendkrachten ingehuurd boven de formatie voor reguliere taken.

Dat kan dus echt niet en ons geduld is op op dit punt.

Om extra inzicht te krijgen hebben wij als PvdA niet zo’n behoefte aan de vergelijking van het overzicht dat de rekeningcommissie vraagt tussen 2008 en 2007 volgens het nieuwe overzicht. Eerder hebben wij behoefte aan meer inzicht in de concrete opdrachten en concrete opdrachtgevers. Wij hebben daar in de commissie om gevraagd en dat heeft de wethouder ook toegezegd. Om de workload van ambtenaren die overzichten te maken niet nodeloos te belasten kan wat ons betreft overigens volstaan worden met een steekproef van drie diensten.

Daarnaast willen wij graag een overzicht van de gehanteerde uurtarieven die afdelingen en diensten (zoals het PMB, en het OGA,) hanteren bij interne uithuur van personeel (aan stadsdelen etc.). Daarbij zien wij ook graag wat de gemaakte productieve uren zijn, op jaarbasis, per functiecategorie. 

Verder kijken wij bij voorkeur, zoals het een progressieve partij betaamd, naar oplossingen. Inspanning is vereist om voor de volgende begroting reëel te gaan ramen en dan vervolgens binnen deze raming te blijven. Dat is een ander debat, namelijk dat bij de voorjaarsnota. Wij komen er dan op terug.

En graag zouden wij zien dat bij de begroting en dus ook de nieuwe rekening het college de raadsgremia zoals de omhudsman en de rekenkamer onder een ander kopje opneemt en niet onder de algemene collegegremia schaart.

Tot slot komt veel dank toe aan de rekeningencommissie. Zij hebben weer met bewonderenswaardige inzet en forse workload de hele raad een dienst bewezen door haar diepgravende onderzoek naar de jaarrekening. Wij zijn het ook met vrijwel al hun punten eens, behalve dus op de reeds door mij genoemde punten. Speciale aandacht vragen wij ook voor het punt van de rekeningencommissie aangaande de verantwoording aan het rijk van de rijksbudgetten. Graag maximale inzet hiervoor.

Door het werk van het college en de rekeningecommissie kunnen wij met een gerust hart het college dechargeren van het door haar gevoerde beleid beleid over 2008.

4 reacties

Opgeslagen onder Politiek

4 Reacties op “Jaarrekening

 1. hoi Michiel, je bent vast een goede spreker die z’n speech met overtuiging weet te brengen! En in veel punten kan ik me herkennen. Maar je moet me toch eens vertellen hoe het zit met je zicht op waaarom er externen worden ingehuurd en hoe het komt dat de eigen medewerkers veel werk er niet meer bij kunnen hebben! Dat komt ook- niet alleen- maar wel mede door mensen zoals jij, die werk, projecten en kerntaken onderschatten en teveel vragen van wat een mens, medewerker kan verzetten! Je doet er goed aan dat eens vanuit de interne organisatie mee te maken. Dan kijk je ook anders aan tegen externe inhuur. Kijk eens op mijn blog http://www.sleecommunicatietips.nl en dan wens ik je een hele fijne avond en tot twits! Andrea Slee

 2. Hoi Michiel, goeie speech! Ik heb je nog nooit horen en zien spreken, maar neem aan dat je een goede overtuigende spreker bent. In veel punten kan ik me herkennen, alleen een punt: externe inhuur, daar vind ik jou, en velen met jou te kort door de bocht. Externe inhuur is namelijk een symptoom van meerdere samenhangende aspecten, waar jij als raadslid waarschijnlijk aan bijdraagt. En misschien is het goed om het eens van de andere kant te ervaren en in de gemeentelijke organisatie een klus te doen. Dan ervaar je dat veel hardwerkende mensen in vaste dienst gewoon teveel werk op hun bord hebben liggen en niet toekomen aan al die projecten die wethouders en raadsleden bedenken om te kunnen scoren. Ik zou zelf bijvoorbeeld geen interne medewerker willen zijn, om de simpele reden dat ik dan constant mijn werk niet af kan krijgen, ook als ik nog harder (en geloof me, ik maak lange dagen, ook in vaste dienst) ga werken. Dat helpt gewoon niet meer. Externe inhuur gaat over capaciteit inhuur en over expertise inhuur. Maar ervaar het eens van binnen uit zou ik zeggen, dan krijg je er meer zicht op. of dat voor je politieke lijn handig is betwijfel ik. Zonder dat inzicht kun je goed stellig zijn. Maar zal het ook niet lukken om de externe inhuur in te dammen. Daarvoor moet er namelijk iets anders gebeuren, waar raadsleden, en andere bestuurders mede verantwoordelijk voor zijn. Lees eens mijn blog van gisteren over 5 tips om het imago van de afdeling communicatie te verbeteren. http://www.sleecommunicatietips.nl Het geeft een andere kijk. Heel veel succes en ik volg je op twitter! Hartelijke groet, Andrea Slee

 3. michielmulder

  Hoi andrea, ik ga je weblog lezen!

  Mocht je geinteresseerd zijn in de levensechte versie dan vind je die hier:
  http://www.salto.nl/streamplayer/amsterdam_1_ondemand.asp?y=09&m=06&d=10&t=1400

  Ergens halverwege de 14u en 15u.

  Nb de inhuur is in Amsterdam in 2 jaar tijd met 50% gestegen. Ik kan mij niet voorstellen dat raadsleden 50% meer moties ingediend hebben.

  Bovendien heb ik diverse overzichten gevraagd en gekregen, waaruit blijkt dat de inhuur echt niet alleen voor ‘logische’ expertise is. Er zit echt nog genoeg gekkigheid tussen. De externe inhuur hoeft niet naar nul gereduceerd te worden, ik wil graag de gekkigheid eruit. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan.

 4. Pingback: MulderMail! « Website van Michiel Mulder!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s