Maandelijks archief: juni 2009

VJN

Inbreng PvdA commissie financiën (FEZ) 25 juni

De PvdA wil:

– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

In de Voorjaarsnota doet het College financiële voorstellen ten bedrage van 167 miljoen euro incidenteel en 18 miljoen euro structureel. Een deel uit het incidentele bedrag is het fonds van 73 miljoen. Het is heel knap dat het met de tegenvallers van de Noordzuidlijn gelukt is deze bedragen vrij te maken om te investeren in de Amsterdammers, zodat zij beter de crisis doorkomen. Well done!

Wij hebben ons afgevraagd als PvdA:
a) wat moet er nou echt gebeuren om de gevolgen van de crisis op te vangen?
b) hoe zorgen we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, juist in deze tijd, dat degene die het al het moeilijkst hadden het niet moeilijker krijgen?
c) welke zaken zijn een specifiek gemeentelijke verantwoordelijkheid en kunnen we aanvullend doen op wat het rijk doet?

Het antwoord is: de gemeente moet investeren in:
1. Werk en inkomen
2. Woningbouw
3. Economische structuur
4. En zorgen voor rust op het maatschappelijk front.

Samen met de coalitiepartner komen wij dan op de volgende voorstellen.

1. Investeren in werk: we willen 3 miljoen extra uittrekken voor het aan de slag houden van mensen tijdens de crisis. Dus bovenop wat het College in de VJN voorstelt. Wij komen nog met een meer concrete uitwerking op dat punt. Het college trekt in onze optiek genoeg geld uit voor het bestrijden van armoede, alleen voor schuldhulpverlening bij de jeugd willen we extra geld vrijmaken (zie punt 4). Ik kom daar zo op terug. Voor het behoud van ID-banen bij maatschappelijke instanties willen we samen met de coalitiepartner nog eens extra 1 miljoen meerjarig incidenteel uittrekken, dus bovenop de 1 miljoen structureel die het college al uittrekt. Dit kan gefinancierd worden binnen het vrijgemaakte geld voor werkgelegenheid. Zo komen we op de 2 miljoen euro waarom wij vroegen bij voorjaarsnota vorig jaar voor dit vangnet in de ID-regeling.
2. Woningbouw: De PvdA vindt woningbouw van groot belang en wil niet dat de woningbouw in Amsterdam compleet stagneert. Het is goed dat het college het plan van de PvdA om woningen van koop naar huur om te zetten uitvoert. Zo kunnen we volgend jaar 800 woningen extra bouwen. In het voorstel van het college wordt geld uitgetrokken binnen het fonds voor strategische aankopen en overige ruimtelijke ontwikkelingen. Wij willen dat het college deze uitgaven snel doet, zodat er gebruik gemaakt wordt van de kansen die de crisis biedt. We denken dan aan het ombouwen van leegstaande kantoren. Maar ook voor de grondprijsfaciliteit bij ombouw van koop naar huur kan nog meer geld uitgetrokken worden. Daar moet nu binnen het fonds de prioriteit liggen.
3. Voor de economische structuur is het van groot belang dat we doorgaan met de dingen die we doen. Daar moet dus niet op bezuinigd worden. En waar kan moeten we een tandje harder lopen. Wij vinden in dit verband de uitgaven die het college voor leefbaarheid doet ook heel relevant: ook dat is economische structuurversterking, zodat we sterker uit de crisis komen. Extra inzet willen we in dit verband voor onderwijskwaliteit: juist nu investeren in de scholen die het het hardste nodig hebben (zie punt 4). Wij zijn wel benieuwd naar een nadere toelichting op de middelen die nu worden uitgetrokken onder het kopje “economie, innovatie en ondernemerschap”, en vooral ook die binnen de pijler “kennis, innovatie, onderwijs en cultuur”. Wellicht kan de wethouder daar in eerste termijn nog op ingaan, wat precies beoogd wordt. Economische structuur is ook: betere luchtkwaliteit. Daarom willen we dat de post van 2,5 miljoen euro voor boodschappendienst en fijnmazig openbaar vervoer overeind blijft. Wij zullen volgende week samen met de coalitiepartner een voorstel indienen op dat punt. Wij accepteren dat we de P+R locatie in Oost op dit moment niet doen om voorrang te geven aan de werkzaamheden op de Wibautas die door moeten gaan. Maar van uitstel hoeft geen afstel te komen. De P+R locatie Oost kan echter slechts tegen hoge kosten worden aangelegd. We moeten ons de tijd gunnen te kijken wat de ontwikkeling van de bezettingsgraden is van de omliggende P+R locaties en of er nog andere mogelijkheden zijn. Het gaat hier overigens niet om geld uit verhoging van de parkeertarieven in het kader van Voorrang voor een gezonde stad, maar om geld uit een motie die vroeg om meer investeringen in bereikbaar, van de PvdA en GroenLinks. Die investeringen vinden dus nu plaats op het belangrijke project van de Wibautas. Tot slot: een goede economische structuur is ook een betalende overheid. Eerder al hebben we afgesproken dat alle facturen binnen een maand betaald worden door de gemeente. Ik ga er zonder meer vanuit dat die motie naar de letter wordt uitgevoerd op dit moment. Daarnaast willen we dat facturen, wanneer ze digitaal zijn, door de gemeente binnen vijf dagen betaald worden. Ook op dat punt komen wij samen met de coalitiepartner met een motie.
4. Rust op het maatschappelijk front. Het college betoont moed door ook de sociale sector kritisch tegen het licht te houden en te kijken naar efficiency verbetering en mogelijkheden van cofinanciering door andere overheden. Wij denken echter dat de door het college voorgestelde omvang van de bezuiniging aan de hoge kant is en niet volledig strookt met ons criterium: rust op het maatschappelijk front. Reeds vanaf de uitbraak van de kredietcrisis heb ik namens de PvdA-fractie bepleit dat de stad zoveel mogelijk door moet gaan met de lopende uitgaven en projecten en waar mogelijk bezuinigingen met maatschappelijke gevolgen vermijden. Wij prijzen overigens het college dat het hun gelukt is flinke bezuinigingen op de gemeentelijke apparaatskosten in te boeken. Het gaat om de lieve somma van 13 miljoen euro. Dat is een knappe prestatie!
Wij denken echter dat een aantal maatschappelijk kwetsbare bezuinigingen vermeden kunnen worden door nog één tandje harder te lopen. Met name op de externe inhuur is, bovenop de collegevoorstellen, nog geld te halen, is onze overtuiging. Gezien de sterke groei van de inhuur externen de afgelopen twee jaar, ook weer in 2008, vinden wij dat daar best een tikje bijkan. Dat gevoel is raadsbreed gedeeld in het rekeningendebat dat ik op dat punt niet over hoef te doen. Daarnaast denken wij aan huisvestingslasten, waar wij ook een motie op hebben ingediend, en aan inkoop en algemene apparaatskosten. Wij denken dat hiermee een aantal bezuinigingen vermeden kan worden, te weten:
• De post voor werk en sport: ondersteuning van participatiebanen in het domein van de sport. Ongewenst nu met de economische crisis steeds meer mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering.
• Mozes huis en volksuniversiteit
• Sport akkomodatieplan: vorig jaar aangenomen en financieel opgeplust door de raad. Doorgaan met investeren in sportakkomodaties nu.
• Toegankelijkheid gehandicapten: wij hebben vorig jaar een motie op dit punt ingediend. College, gaat u aub snel over tot uitvoering zodat bruggen toegankelijker worden gemaakt voor gehandicapten.
• Veiligheid scholen (vios): voor zover er efficiency winst te behalen is, vragen wij het college deze te herinvesteren in veiligheid voor scholen. We doen dan meer voor hetzelfde geld.
• Keten units jeugd: als het rijk wil meebetalen, graag, maar we willen er wel zeker van zijn dat deze belangrijke maatschappelijke prioriteit overeind blijft.
• School tv
• Leuk en spannend (jeugd): we moeten niet alleen arrangementen hebben voor de probleemjeugd, maar ook blijven investeren in leuke dingen voor kinderen. • Stadspas: wij zijn bang dat de voorgestelde bezuiniging tot een versobering leidt van het arrangement. • Streetcornerwork: doorgaan met hun belangrijke werk.
• Een bezuiniging die wij deels goedkeuren is die op stichting stedelijk jongerennetwerk. Daar wordt dan wat ons betreft wel minder op bezuinigd (0,5 miljoen in plaats van 1,2 miljoen) en ook hier willen wij dat het geld terugvloeit naar jongeren. Wij stellen dan ook voor 2,5 ton te besteden aan extra onderwijskwaliteit en 2,5 ton aan schuldhulpverlening, zodat alle kinderen goede kansen krijgen.

Bij elkaar gaat het om 4,6 miljoen euro. Met dit bedrag willen we dus de taakstelling externe inhuur en de overige genoemde posten verhogen, als het college er niet in slaagt cofinanciering te regelen voor de genoemde posten, van het rijk of van Europa. Voor het bedrag dat er cofinanciering geregeld wordt, kunnen wij de taakstelling verlagen. Wij menen dat er 1,6 miljoen aan cofinanciering mogelijk is, zodat een taakstelling van 3 miljoen euro resteert. Voor zover er efficiencyverbetering mogelijk is, zien wij graag dat het college dit herinvesteert in de maatschappelijke beleidsdoelen. Wij stellen ook voor de automatische periodiek voor ambtenaren, met name in hogere schalen, niet meer automatisch uit te laten keren, maar afhankelijk te maken van prestatie. Omdat het nu te vroeg is daar een financiële consequentie uit te trekken, is het voornemen samen met de coalitiepartner een beleidsmotie daarover in te dienen volgende week.

Tot slot nog een punt aangaande de externe inhuur. Wij willen graag het college helpen deze terug te dringen, als wij de taakstelling verhogen. Een mogelijkheid is dat we een plafond afspreken voor externe inhuur. Daarboven moeten alle voorstellen naar de raad. We zouden een ad hoc commissie kunnen instellen die gedelegeerd wordt deze aanvragen te beoordelen. Dat betekent dat elke dienst voor een bepaald bedrag zelf het mandaat heeft om externen in te huren, maar dat zij voor een extra bedrag elke keer een aanvraag moeten voorleggen aan een commissie. We slaan twee vliegen in een klap. Niet alleen zal hier een dempende werking op de uitgaven vanuit gaan en kunnen wij niet meer verrast worden met grote bedragen voor externe inhuur bij de jaarrekening zoals nu het geval is. Ook krijgt de raad beter inzicht in de nuttige en onnuttige inhuur.

U merkt: over het algemeen steunen wij de richting van het College als het gaat om de globale bestedingsrichting in de Voorjaarsnota. Het is knap dat het lukt te beginnen met fondsvorming. In de grote lijnen ziet het voorstel voor het fonds er ook goed uit. Wat ons betreft moet het college met de begroting met nadere voorstellen komen op de drie thema’s:
1 Duurzaamheid
2 Ruimtelijke ontwikkeling (incl woningbouw)
3 Economische structuur.
Waarbij wat ons betreft de maatregelen gericht op woningbouw temporeel voorrang hebben in het fonds, zoals reeds gezegd. Bestedingen aan woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen hoeft wat ons betreft niet revolving van karakter te zijn. Het gaat ook gewoon om grondexploitaties met tekorten die we daaruit kunnen financieren. Een nieuw stukje stad: dat is een waardevolle investering die niet ook nog eens financieel hoeft te renderen.

Aan de fondsvorming voor duurzaamheid willen we graag drie randvoorwaarden koppelen in de besteding:
1. Een revolving fund
2. Marktpartijen die op deze markt opereren worden niet weggeconcurreerd
3. Stimulering van lokale initiatieven.

Dus samenvattend:
– Meer investeren in werk, onderwijskwaliteit, schuldhulpverlening voor de jeugd en luchtkwaliteit
– Minder bezuinigingen op maatschappelijke doelen, meer op externe inhuur en overige posten op het stadhuis
– Snel werk maken woningbouwuitgaven

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

VanDerLaan

Huidige minister van der Laan is in Amsterdam een merk. Jarenlang was hij onze fractievoorzitter, daarna jarenlang trouble shooter. Geen bestuurscrisis zo groot of hij bezwoor deze. Als klap op de vuurpijl bracht hij het jaren/decennialange conflict tussen gemeente en enkele bedrijven in de haven over een woningbouwlocatie in de Houthavens tot een verzoening. De spade kan eindelijk de grond in.

En ook in Den Haag zorgt hij voor een goede beweging. Naast zijn sociaal-realisme op het gebied van culturele vraagstukken en Cohen-Terstalliaanse synthese is dat de woningmarkt.

Minister Van der Laan slaagt er in de door het stuntel van Vogelaar en Bos dramatisch verslechterde verhoudingen met de woningcorporaties te herstellen en  is het met Aedes, de koepelvereniging van de corporaties, eens geworden over een aantal crisismaatregelen voor de woningmarkt die woningcorporaties betreffen.

We zijn er natuurlijk nog niet, maar er is overeenstemming over de volgende maatregelen:

Verhoging borgingsgrens WSW van gemiddeld 200.000 naar gemiddeld 240.000 euro. Aedes drong al langer aan op deze maatregel, aangezien juist deze maatregel belangrijk is voor corporaties omdat het direct helpt bij de financiering van hun investeringen.

  • Een tijdelijke verhoging van de WSW-borgingsgrens naar 350.000 euro, specifiek voor de aankoop van onverkoopbaar gebleken nieuwbouwwoningen. Dit verbetert de financiële voorwaarden voor corporaties om eventueel nieuwbouwwoningen van commerciële projectontwikkelaars over te nemen. Overigens zullen corporaties dat natuurlijk alleen doen als het past binnen hun financiele mogelijkheden en als het past binnen hun woningvoorraad en de lokale woningmarkt.
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van financiering voor corporaties (met WSW-borging) op basis van een financieringsprogramma voor de openbare kapitaalmarkt (EMTN). De inzet daarvan is om, zo stelde Calon, die mogelijkheid voor elkaar te krijgen zodat het aanbod van financieringsmiddelen ruimer wordt en corporaties goedkoper geld kunnen lenen.
  • De bestaande regeling voor energie-investeringsaftrek (EIA) wordt tijdelijk uitgebreid met bestaande huurwoningen.
  • Van der Laan geeft aan dat hij bereid is te overleggen over een alternatief voor de bijzondere projectsteun (Vogelaar-heffing). Voorwaarde daarbij is dat de wijkactieplannen volledig uitgevoerd worden.

Tegenover deze maatregelen staat de verwachting dat de corporatiesector zich inzet om extra investeringen te realiseren.

  • Corporaties doen hun uiterste best om hun nieuwbouwproductie op peil te houden en, als het ook maar even mogelijk is, deze zelfs te verhogen.
  • Corporaties doen in 2009 en 2010 ieder jaar bij 100.000 woningen extra energiebesparende investeringen (met name met behulp van de EIA-regeling).
  • Van der Laan wil overleg met betrokken partijen over mogelijkheden om mensen te helpen die gedwongen hun huis moeten verkopen. Dat overleg zal ook op lokaal niveau plaats moeten vinden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Jaarrekening

 Mijn speech vandaag over de jaarrekening gemeente Amsterdam:

Iedereen die de Europese verkiezingen heeft gevolgd heeft kunnen zien dat de kiezer de PvdA een boodschap mee heeft willen geven. En die boodschap luidt niet: halleluja!

 Hoe gaat het dan in een stad waar zoveel PvdA’ers aan het roer staan?

 Ik heb voor de kiezer een boodschap terug: er gaan verdomd veel dingen hartstikke goed.

Aangaande de veiligheid is het aantal overlastgevende groepen terug gebracht van 120 naar 60. Jongeren die terugkomen van een taakstraf, of gevangenis worden intensief begeleid zodat ze niet terugvallen, ook die aanpak begint vruchten af te werpen. Zo weten we ook de jongeren die al wel in aanraking met politie en justitie zijn geweest,op het rechte pad te krijgen. Drugspanden worden dankzij een motie van de PvdA aangepakt en daarmee zorgen we ondermeer voor een veilige Transvaalbuurt waar de pleinen en straten weer terug gaan naar de bewoners. Bovendien zijn we eindelijk begonnen met de intensieve opsporing van illegale bordelen en escorts met een speciaal team dat er op initiatief van de PvdA-fractie is gekomen.

Aangaande de investeringen in de economie: we zitten boven de doelstellingen van het aantal Amsterdammers dat op glasvezel is aangesloten. Dit helpt om zodadelijk weer sterker uit de crisis te komen. Het topstadprogramma: we zitten weer in de top-5 van meest aantrekkelijke vestigingssteden. In de haven groeide de overslag in het eerste kwartaal nog met 7%

Ons sociale beleid: armoede is weliswaar hardnekkiger geworden, maar het bereik van de armoedemiddelen is vergroot. Doordat we jarenlang succesvol mensen aan de slag hebben kunnen helpen, is er nu een financiële buffer waarmee we de, onvermijdelijke nieuwe werklozen vanwege de crisis, weer aan de slag kunnen helpen.

En ook voor de autorijders is er goed nieuws: de gemiddelde snelheid waarmee met door de stad rijdt is toegenomen. Men rijdt nu gemiddeld maar liefst 16,4 km per uur ten opzichte van  de doelstelling van 15 km/uur.

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in twee jaar tijd met 35% teruggedrongen. 2.270 tegen nulmeting in 2006 van 3.500 en een doelstelling voor 2008 van 3.150. De strenge aanpak lijkt effect te hebben. Ook het aantal leerlingen dat schakelklassen bezoekt neemt fors toe (970 tov nulmeting van 480 en doelstelling van 800 in 2008) zodat kinderen een eerlijke kans krijgen op vervolgonderwijs.

En dan kom ik op het punt aangaande de financiën, dat bij de jaarrekening toch zo’n beetje het hoofdonderwerp is.

Dan past een groot compliment dat niet alleen een goedkeurende accountantsverklaring is verkregen, maar ook een positief resultaat. Het is het college en de ambtenaren gelukt ruimte te vinden om de grote tegenvaller bij de NoordZuidlijn te dekken, en toch geld over te houden om te investeren in de mensen die Amsterdam groot maken. We hebben geen Noord-Hollandse toestanden gezien in Amsterdam, waarbij geld is verdwijnen naar IJsland. Het is het college gelukt de dienst werk en inkomen op orde te brengen en van een goedkeurende verklaring te voorzien en het grondbedrijf is dankzij de inspanningen van wethouder van Poelgeest op orde. Om u allen daarvoor te bedanken bied ik u dit bosje bloemen aan.

Laat ik nog wat meer inzoomen op de onderliggende treasury, die dikwijls niet genoemd wordt, maar die in het licht van de kredietcrisis ineens zeer belangrijk is gebleken. Ten eerste het egalisatiefonds kapitaallasten. Dat is een buffer om renteschommelingen op te vangen. Uit de bijdrage van de rekeningencommissie kan men de suggestie opmaken dat die wellicht wat hoog is. De PvdA denkt van niet. Er hoeft wat ons betreft ook niet nader onderzoek gedaan te worden of een nieuwe visie op te komen. De beste stresstest was de kredietcrisis en die heeft het fonds glansrijk doorstaan. De marktrente ligt inmiddels fors boven de omslagrente. Er wordt nu voor het tweede jaar op rij weer geschept uit het rente egalisatiefonds. Het is goed dat we indertijd op voorspraak van deze fractie besloten hebben de omslagrente niet te laten dalen, zodat dit fonds zoveel mogelijk op peil blijft.

En dan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Ik hoor de kijkers thuis, die uiteraard en masse aan de buis gekluisterd zitten om de uitkomsten van dit spannende debat te volgen, denken: ha, een zapmoment!

Maar toch zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm heel belangrijk, juist in tijden van stijgende rente door de kredietcrisis. Het werkt als volgt. We mogen als gemeente maar een beperkt deel kort lenen. Daarnaast moet je ervoor waken dat de looptijden van de lange leningen niet allemaal in hetzelfde jaar aflopen, zodat je niet je hele vreemd vermogen in één keer opnieuw bij de bank moet lenen tegen hogere rente.

Beide normen halen we ruimschoots, en dat is dus heel belangrijk voor de Amsterdammer, want dat levert geld op waarmee we kunnen investeren in de stad en de mensen. Dit debat krijgen we uiteraard bij voorjaarsnota.

Sinds op voorspraak van de fractie de regeling risicovolle projecten is vastgesteld zijn er al 6 projecten onder de regeling gaan vallen, onder andere het glasvezelnet, project 1012, het afvalverwerkingsbedrijf. Het is goed de Amsterdammer te laten weten dat de raad zich op deze wijze inspant om haar controlerende taak te versterken, om de overschrijdingen zoals die gezien zijn bij de NoordZuidlijn voor te zijn. Maar wij beseffen ons terdege dat het moeilijk zal zijn het vertrouwen op dit punt terug te winnen, waar we geraamde overschrijdingen zien van 100% van het initieel geraamde budget bij de NoordZuidlijn.

 

Maar er zijn natuurlijk ook zaken die nog beter kunnen. Ik noem hier de manier waarop wij het weerstandvermogen ramen. Dat kan en moet beter. Graag aandacht hiervoor en verbetering op dit punt. Ik zal niet opmerkingen van rekeningecommissie herhalen hier.

En dan……de inhuur externen. Het voornaamste pijnpunt van deze fractie zit hier.

Eind 2008, 1,5 jaar geleden, diende de PvdA fractie haar eerste motie in die beter inzicht vroeg over de omvang en de doelmatigheid. Een jaar geleden, bij de voorjaarsnota, zette wij die vraag meer kracht bij door de inhuur externen als middelpunt van de door ons gevraagde bezuinigingen te maken.

En wat schetst onze verbazing: bij de Jaarrekening 2008 blijkt de omvang van de inhuur externen nog maar weer eens fors gestegen! Tot 144 miljoen in 2008 en 33 miljoen meer dan in 2007!

Wij weten dat het College druk doende is om een inventarisatie te maken die de diensten over wat voor soort inhuur, wat het kost en waar het uit betaald wordt. Daar hebben wij immers om gevraagd. Maar deze verhoging geeft toch maar weer eens aan de pogingen vooralsnog geen zichtbaar effect sorteren.

 Dan wijst het college erop dat een andere definitie is ingevoerd, waardoor het begrip externe inhuur is opgerekt. Er zou nu dus meer onder vallen en daarom zijn de kosten hoger. Maar wij gaan toch niet meedoen met het wegdefinieren van het probleem. De inhuur is in twee jaar tijd met 45% gestegen. Wij zijn ervan overtuigd dat het minder kan en moet. En al zou de definitiekwestie een deel van het probleem verklaren dan blijft het nog steeds gaan om een forse verhoging (17 miljoen in plaats van 33).

Hier vraag ik dan speciaal even aandacht voor de categorie ‘overige inhuur’, want dat zijn vaak de ‘dure consultants’. Die post is gestegen van  14 miljoen in 2006 tot 77 miljoen in 2008. Die 60 miljoen zal toch niet volledig een definitiekwestie zijn, want dan ga ik me pas echt zorgen maken over de cijfers die aan ons gepresenteerd worden.

Behlave de definitiekwetsie zou de verhoging ook komen door een administratieve samenvoeging van het projectbureau Noordzuidlijn en het adviesbureau, maar hier heeft de rekeningencommissie zich nuttig gemaakt en laten zien dat de verhoging te zien is over de hele linie. De rekeningencie merkt op dat je de brandweer er dan eigenlijk af moet trekken, want die maakt geen onderdeel van de gemeente meer uit in 2008. Dan bedraagt de stijging 39 miljoen euro.

Uit het overzicht dat we in januari in de raad besproken blijkt bovendien dat het echt niet om allerlei ‘logische’ klussen gaat: er worden bijvoorbeeld bij bepaalde diensten uitzendkrachten ingehuurd boven de formatie voor reguliere taken.

Dat kan dus echt niet en ons geduld is op op dit punt.

Om extra inzicht te krijgen hebben wij als PvdA niet zo’n behoefte aan de vergelijking van het overzicht dat de rekeningcommissie vraagt tussen 2008 en 2007 volgens het nieuwe overzicht. Eerder hebben wij behoefte aan meer inzicht in de concrete opdrachten en concrete opdrachtgevers. Wij hebben daar in de commissie om gevraagd en dat heeft de wethouder ook toegezegd. Om de workload van ambtenaren die overzichten te maken niet nodeloos te belasten kan wat ons betreft overigens volstaan worden met een steekproef van drie diensten.

Daarnaast willen wij graag een overzicht van de gehanteerde uurtarieven die afdelingen en diensten (zoals het PMB, en het OGA,) hanteren bij interne uithuur van personeel (aan stadsdelen etc.). Daarbij zien wij ook graag wat de gemaakte productieve uren zijn, op jaarbasis, per functiecategorie. 

Verder kijken wij bij voorkeur, zoals het een progressieve partij betaamd, naar oplossingen. Inspanning is vereist om voor de volgende begroting reëel te gaan ramen en dan vervolgens binnen deze raming te blijven. Dat is een ander debat, namelijk dat bij de voorjaarsnota. Wij komen er dan op terug.

En graag zouden wij zien dat bij de begroting en dus ook de nieuwe rekening het college de raadsgremia zoals de omhudsman en de rekenkamer onder een ander kopje opneemt en niet onder de algemene collegegremia schaart.

Tot slot komt veel dank toe aan de rekeningencommissie. Zij hebben weer met bewonderenswaardige inzet en forse workload de hele raad een dienst bewezen door haar diepgravende onderzoek naar de jaarrekening. Wij zijn het ook met vrijwel al hun punten eens, behalve dus op de reeds door mij genoemde punten. Speciale aandacht vragen wij ook voor het punt van de rekeningencommissie aangaande de verantwoording aan het rijk van de rijksbudgetten. Graag maximale inzet hiervoor.

Door het werk van het college en de rekeningecommissie kunnen wij met een gerust hart het college dechargeren van het door haar gevoerde beleid beleid over 2008.

4 reacties

Opgeslagen onder Politiek

MKB-plan

Een persbericht:

Geef kleine bedrijven een kans bij overheidsaanbestedingen

Door de kredietcrisis heeft het hele bedrijfsleven het moeilijk. Een van de weinige partijen die nu nog investeert is de overheid. Door eisen die gesteld worden aan overheidsopdrachten gaan deze echter in veel gevallen naar grote bedrijven. Kleine bedrijven vissen achter het net.

 

De PvdA-Amsterdam komt met een oplossing voor dit probleem. In Amsterdam willen we voortaan de eis stellen dat van de omzet die voortvloeit uit een overheidsopdracht,
20-25% wordt uitgevoerd door kleine bedrijven (MKB-ondernemers). Dit kan in de rol van onderaannemer. In de Verenigde Staten wordt dit  ‘subcontractor’ genoemd en functioneert dit systeem al jarenlang naar volle tevredenheid.

 

Michiel Mulder: ‘Een kwart van de Amsterdammers werkt in het midden- en kleinbedrijf. Door de kredietcrisis vallen daar de hardste klappen. Marktpartijen trekken opdrachten in en bij de overheid, die nog wel investeert in de economie, komen ze niet aan de bak. Met deze maatregel pakken we dat probleem aan. Het kan het Amsterdamse midden- en kleinbedrijf tientallen miljoenen extra omzet opleveren.’

 

Derya Kaplan: ‘In veel gesprekken die ik heb met kleine ondernemers komt het probleem van de gemeentelijke aanbestedingen naar boven. MKB-Amsterdam luidde onlangs de noodklok. Naast het verminderen van het bijeenvoegen van overheidsopdrachten, is dit een belangrijke maatregel om kleine bedrijven door de crisis te helpen.’

 De PvdA-Amsterdam wil het initiatiefvoorstel over de zogeheten subcontracters binnen een maand in de gemeenteraad bespreken, na advies van het college van B&W

Hier vind je het hele voorstel: subcontracters.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Een stukje analyse

Want waar was het, dat we onszelf kwijtraakten?

Vroeger was de PvdA onderdeel van een bruisende beweging, die midden in de samenleving stond, waar het gebeurde, waar je bij moest zijn, vehikel voor maatschappelijke ontwikkeling en innovatie. De sociaal-democraten zetten zich in het individu van de knellende groepsbanden te bevrijden, Joop de Uyl wees ons de weg naar vrijheid en liep voorop in demonstraties die gingen over waar de PvdA over gaat: solidariteit, participatie, mensen in staat stellen vooruit te komen, gelijkheid, vrijheid, broederschap. Allemaal noties waar men energie van krijgt, waarvan de noodzaak evident is, steeds meer.

Maar de PvdA is niet in staat gebleken haar maatschappelijke rol op te pakken en voor haar kernwaarden op de bres te gaan, mensen te overtuigen, op straat en aan de salon tafel.

Nee, want wij hebben een ‘genuanceerde’ boodschap. ‘Wat jammer, dat de kiezer dat niet begrepen heeft.’ ‘We moeten het beter uitleggen’.

Wanneer hoorden wij dat eerder?

Het is onwaar, behalve voor degene die het liefst het struisvogelhoofd in het zand begraaft, om de naakte waarheid niet te hoeven zien van een partij die van het bruisend maatschappelijk draaipunt, een partij die het verschil maakt, verworden is tot een maatschappelijk randverschijnsel, heen en weer geslingerd door mensen die wél in staat zijn te zeggen wat ze vinden.

Het is de plicht van elke politicus om de urgentie van de kernwaarden van de sociaal-democratie elke dag opnieuw te verdedigen, in een taal die niet doorspekt is met ambtenarenjargon en de mitsen en maren waar bestuurders hun wollige volzinnen graag mee tooien. Wie het fractievoorzittersdebat op Nova heeft gezien krijgt het bewijs dat niet alle voormannen en –vrouwen daartoe in staat zijn. Is dat erg? Ja dat is erg.

Dat bij de PvdA niet altijd de juiste mensen op de juiste plek belanden komt omdat de doorsnee-linkse intellectueel nog steeds bang is voor een ‘televisiedemocratie’. Maar het is denigrerend en getuigd van minachting van de kiezer dat niet meer moeite wordt gedaan de kernwaarden te verpakken op een wijze dat ze bij iederéén aankomen. Wederzijdse communicatie is het wezen van de democratie.

Want wat ziet de kiezer? Die ziet een kabinet dat het eenkennige individu inpakt in een wollen deken van goedbedoeld paternalisme en elke eigenheimer langs de sociaal-christelijke meetlat legt. Wezenlijke kwesties als de woningmarkt, onveiligheid, de vrijheid van meningsuiting: de kiezer heeft het gevoel dat ze in de ijskast worden gezet, genegeerd of niet begrepen. Zij krijgt er een rookverbod voor terug.

En de PvdA die staat erbij en kijkt ernaar met ‘een genuanceerd verhaal.’ Maar juist deze tijd vraagt om de sociaal-democratische kernwaarden. Maar dan moeten ze wel van de daken geschreeuwd worden.

5 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Pak op de broek

De PvdA heeft een geweldig pak op de broek gehad. In het hele land, maar ook in Amsterdam. Van 28% bij de vorige Europese verkiezingen tot 15% nu. Dat zijn geen toevallige rimpelingen, dat is niet in deze omvang te wijten aan de lage opkomst, maar is een duidelijk signaal van de kiezer. Het enige dat je positief zou kunnen noemen is dat we in Amsterdam anders dan ‘landelijk’ nog groter blijven dan de PVV.

Wat ik zelf het meest positieve aan de uitslag vindt is dat de winst van D66 en GroenLinks vele male groter is dan die van de PVV in Amsterdam. D66 krijgt 21% van de stemmen en GroenLinks 20%, terwijl de PVV blijft steken op 12%, iets meer dan indertijd MokumMobiel en Leefbaar Amsterdam van vader en zoon Bakker samen hadden. Het is dus geen nieuws dat er voor een dergelijke rechts-populistische partij zo’n beetje dat percentage te halen is bij de verkiezingen. Maar leuk is het niet, dat zoveel mensen zich zo grote zorgen maken dat ze op een partij stemmen met zulke extreme standpunten, zo ver van de sociale visie die de PvdA op de stad heeft.

De forse winst van met name D66 en in mindere mate GroenLinks geeft echter aan dat het aantal Amsterdammers dat het over een heel andere boeg wil gooien dan de PVV vele malen groter is. Dit is de visie die veel beter past bij de visie waarin de PvdA haar ideologische basis heeft: een open samenleving, waarin verschillende culturele groepen in tolerantie naast elkaar en mét elkaar leven.

Dat dit niet altijd lukt is zonneklaar en dat de PVV er in slaagt dit ongenoegen goed te verwoorden wordt door de kiezer herkend en beloont. Maar dat betekent niet dat de PvdA haar ideologische basis moet verlaten.

Het is de taak van de sociaal-democratie te laten zien dat een open, tolerante samenleving alleen kan bestaan in een omgeving die voor iedereen veilig is; dat de straat niet tot het domein van overlastgevende straatjeugd verwordt, maar net zo goed voor een oudere dame die ’s avonds nog wil pinnen; dat goedbedoelde regelgeving van staatswege er nooit toe mag leiden dat de vrije samenleving gebaseerd op vrijzinnige culturele waarden in de verdrukking komt en verstikt door een warme deken van goedbedoeld paternalisme.

We hebben nog tien maanden om de kiezer metterdaad te laten zien dat wij dat in Amsterdam anders doen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek