Maandelijks archief: mei 2009

Scheefwonen

In een brief aan de kamer stelt minister Van der Laan dat de goedkope scheefheid slechts 4% bedraagt.

Waar gaat het om?

‘Goedkope scheefheid’ behelst het probleem van mensen die met een te hoog inkomen een te lage huur betalen. Te laag, omdat deze huren kunstmatig laag vastgesteld wordt conform het huurbeleid, waarin huren beneden de marktwaarde bij wet gereguleerd zijn. Zo moet voor iedereen een huis betaalbaar zijn. Als er teveel mensen in deze sociale huurwoningen wonen met een te hoog inkomen, zijn er te weinig woningen voor mensen met een laag inkomen. Een groot probleem, omdat deze impliciete subsidies dan bij verkeerde mensen terecht komen. En net zoals sociale zekerheid alleen voor mensen met lage inkomens bedoeld is en niet voor de rijken geldt dit ook voor ander sociaal beleid zoals de huurprijzen.

Het hangt er echter helemaal van af hoe je het probleem definieerd. De minister legt de grens van sociale huurwoningen bij een huur van 350 euro per maand, de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens. De grens van ‘ te hoog inkomen’  legt hij bij de voormalige ziekenfondsgrens, 33.000 euro. Dan concludeert hij: het aantal scheefwoners bedraagt 4%, namelijk mensen met een inkomen boven de 33.000 die in een huurwoning van 350 euro huur wonen.

Maar is dit wel terecht? De liberalisatiegrens is de huurgrens waarboven huurprijzen op basis van vrije marktwerking worden vastgesteld (600 euro huur per maand). Hierbeneden zijn de huren gereguleerd. Waarom? Omdat dit sociale huurwoningen zijn die bedoeld zijn voor lage inkomens. Boven deze grens van  600 euro mag je geen huursubsidie ontvangen.

Het is deze grens die vergeleken moet worden met de inkomensgrens van 33.000 euro. Dan blijkt dat er sprake is van 20% scheefwoners! Dit zijn mensen met hoge inkomens die ten onrechte profiteren van de impliciete subsidie door middel van de vaste lage huurprijzen. Zij zouden meer huur kunnen betalen of op zoek kunnen gaan naar een andere woning om plaats te maken voor mensen met lage inkomens waarvoor deze woningen bedoeld zijn.

Het is jammer dat de minister dit probleem niet erkend maar wegdefinieerd. In Amsterdam is het aantal scheefwoners nog hoger, hetgeen bevestigd wordt door de minister. Uit de brief blijkt ook dat het aantal scheefwoners verminderd, wat natuurlijk goed nieuws is. Maar 20% scheefwoners in het hele land is nog steeds een reeel probleem, dat een serieuze oplossing verdiend. Het is jammer dat de minister zich niet wil inzetten voor een oplossing op basis van verkeerd gekozen definities.

Advertenties

4 reacties

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Reactie Voorjaarsnota

De PvdA stelt prioriteit bij mensen zo goed mogelijk door de crisis te slepen. Hun woning, hun baan en inkomen, de toekomst van hun kinderen: die hebben nu prioriteit. Ten eerste het wonen. Gezien de collegevoorstellen menen wij dat met name dit gebied het stadsbestuur nog wat harder moet lopen: de problemen zijn groot en we willen geen crisisbouw in tijden van bouwcrisis. De vraag naar koopwoningen neemt af maar de vraag naar huurwoningen neemt toe: we kunnen nog meer doen om bouwprojecten met koopwoningen om te zetten in huurwoningen. Ten tweede de werkgelegenheid en armoede. Voor de PvdA: elke arme erbij betekent meer geld uittrekken voor armoedegeld. Tot onze vreugde zien we dat het college onze voorstellen van job-to-job plaatsing overneemt en alles in het werk stelt mensen aan de slag te houden of te scholen. Ten derde de toekomst van de kinderen: we moeten er alles aan doen om sterker en duurzamer uit de crisis komen. Tot slot zijn wij verheugd dat de bezuinigingsvoorstellen van de PvdA op de bureaucratie van het stadhuis voortvarend worden aangepakt: 16 miljoen structureel. Wel menen wij dat de inhuur van dure consultants nog sterker verminderd kan worden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Vrij

Maar natuurlijk zijn er wegen
Om te ontkomen aan de tijd
Soms een snelweg
Een smal steegje
Altijd realiteit

Maar het is niet aan eenieder gegeven
Die te vinden zonder smart
Niet iedereen heeft de juiste TomTom
Niet eenieder die een list verzon
Te ontkomen aan een klemmend hart

Dus ga maar
Voel je vrij
Ook al blijven wij hier
In het gemis
En jij daar
Waar vrede is

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gedichten

Zuidas is plan Zuid van de 21 ste eeuw

Klik hier voor de recente berichtgeving in Parool over de Zuidas.

Het stuk dat ik met collega Hetti schreef over de Zuidas:

‘Mooi Nederland’ is een hot issue. Politiek en burgers, fietsers en automobilisten, allen willen zij behoud van landschapswaarden én een mooie woning. Dit is alleen bereikbaar als we investeren in kwalitatief hoogwaardige binnenstedelijke woningbouwlocaties. De Zuidas zal de testcase zijn of dit echt gaat lukken. De negatieve berichtgeving rondom de Zuidas valt de laatste tijd over elkaar heen. Aanvankelijk ging het om het afhaken van de banken als geldschieter. Wegens de kredietcrisis een niet zo verrassende ontwikkeling. Verrassender is het dat er allerlei tussenvarianten van het zogenaamde ‘dokmodel’ in de media verschijnen die niet voldoen aan de randvoorwaarden die de Amsterdamse gemeenteraad gesteld heeft, en al helemaal niets te maken hebben met het ambitieniveau op rijksniveau voor een mooi Nederland. Waar gaat het om? In het ‘dokmodel’ van de Zuidas wordt de infrastructuur ondergrond aangelegd. Zo kan een ‘maaiveldstad’ ontstaan: een prachtig gebied, niet doorsneden door een muur van lawaaierige treinen en CO2-uitstotende auto’s, waarin mensen kunnen werken, wonen en recreëren. Een nieuw stukje Nederland waar 20.000 mensen kunnen wonen en een toplocatie voor het internationale bedrijfsleven, zodat Nederland ook op lange termijn mee kan blijven doen in de wereldwijde economische ontwikkeling. Tevens is de Zuidas een vervoersknooppunt en ligt er een belangrijke opgave op rijksniveau om het spoor en de wegen naar Almere te verbreden. Al deze ruimtelijke opgaven komen samen op de Zuidas. Voor de Zuidas ligt er een door de gemeenteraad van Amsterdam in juni 2008 vastgestelde visie Zuidas. Een visie die benadrukt dat de Zuidas met zijn strategische, internationaal georiënteerde ligging een project van nationaal en Europees belang is. Een visie die eveneens de historische ligging van het gebied in de lijn van de grote bouwmeester Berlage doortrekt. Een visie die een Nieuw Amsterdam van de 21 ste eeuw manifesteert, een Amsterdam waar vele generaties na ons met even veel plezier wonen, werken, winkelen en uitgaan als wij dat nu doen in het centrum en de Amsterdamse school wijken in Zuid van voor de tweede wereldoorlog. Een visie waarin de gemeenschappelijke belangen van rijk, regio en gemeente op het gebied van verkeer en vervoer (uitbreiding openbaar vervoerscapaciteit richting Almere en Lelystad en station Zuid / WTC, A10 capaciteit en luchtkwaliteit, parkeermogelijkheden) de economie en Schiphol (internationale en nationale bedrijven op hoogwaardige kantoren locatie, winkelaanbod, restaurants), wonen en leefbaarheid (toevoeging gedifferentieerd woningaanbod, binnenstedelijk bouwen, hoogwaardige inrichting openbare ruimte, mooie architectuur, groen, sportvoorzieningen), cultuur (kunst, musicaltheater) en onderwijs en wetenschap. Wij hebben met onze notitie Mooi Amsterdam. Prachtstad voor eens en altijd als gemeenteraadsleden initiatieven genomen om de kwaliteit van de stedenbouw en de architectuur weer een prominente plaats te geven. Reacties vanuit de samenleving maar ook de discussie en berichtgeving in de media sterken ons erin dat er een revival is om Mooi Bouwen weer prominent in het ontwerpproces een plek te geven. Sinds enkele weken verschijnen er varianten voor de Zuidas in de pers waarbij de infrastructuur niet volledig onder de grond wordt aangelegd, maar een vier meter hoge muur blijven vormen in dit unieke stukje Nederland. In onze optiek desastreus: de Zuidas zal hiermee niet het plan Zuid van de 21e eeuw worden, maar enkel een vervoersknooppunt tussen Schiphol en Almere. In de Volkskrant van vrijdag 15 mei jl reageert de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest namens het college op deze varianten. In onze optiek is de wethouder er in dit interview onvoldoende in geslaagd duidelijk te maken waar Amsterdam voor staat. Wat moet de argeloze lezer zich voorstellen bij de uitspraak dat de wethouder “zich kan voorstellen dat al de infrastructuur minder diep komt te liggen en dat je aan de oppervlakte een hoogteverschil overhoudt? Maar dat mag geen obstakel vormen. Dat is een uitdaging voor ontwerpers.” Om te voorkomen dat potentiële of toekomstige bedrijven, bewoners of investeerders een verkeerd beeld kunnen krijgen van de gemeentelijke ambities op de Zuidas, willen we dat beeld rechtzetten. Wij achten het ondenkbaar dat de gemeenteraad meewerkt met een dergelijk plan en dat zij bereid is het geld dat verdiend is op de ontwikkeling van de huidige Zuidas te besteden aan een dergelijk plan. Het rijk is primair verantwoordelijk voor de aanleg van de benodigde infrastructuur van Schiphol naar Almere. Het geeft geen sjoege de rekening voor deze opgave bij de Amsterdammers neer te leggen als zij daar een afzichtelijk gespleten stadsdeel voor terugkrijgen. De Zuidas staat of valt met het op maaiveld kunnen inrichten en aansluiten op zowel Buitenveldert als op het plan Zuid van Berlage. Een plan Zuid wat in de zware tijden van de grote depressie en de jaren dertig gestaag en in het vertrouwen op de toekomst werd gebouwd. Wij roepen het Rijk op om de woorden op 6 maart 2009 uitgesproken door de Directeur Generaal Ruimte van het ministerie van VROM tijdens het congres Stedelijke netwerken in Amsterdam navolg te geven: De Zuidas is een project van nationaal en internationaal project. Zeker niet alleen Amsterdams. Er moet veel meer aandacht geven worden aan de externe kant ervan, het belang van de uitstraling. Wij zien graag dat Rijk, regio en stad gezamenlijk optrekken op basis van een gezamenlijke visie waarin de verschillende ruimtelijke en economische opgaven (verkeer, wonen, werken, leefbaarheid) niet verkokerd maar integraal worden behandeld. Met een visie op de verantwoordelijkheid die wij dragen voor vele generaties na ons: als erflaters van onze beschaving.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Twitter

U kunt mij nu ook vinden op twitter: www.twitter.com/michielmulder en ook rechtsboven in deze site ziet u mijn ‘Tweeds’. Verdomd handig, want die kan ik ook per sms vanaf de mobiel plaatsen.

Via deze weg wordt u door mij als ‘follower’ als eerste op de hoogte gesteld van spannende ontwikkelingen, live vanuit de raadszaal, of de verste nieuwtjes op ander gebied heet van de naald. En natuurlijk andere interessante kwesties. Mits het in 140 woorden past. Wordt dus ‘follower’!

Zo was u inmiddels al op de hoogte geweest dat wethouder Ossel tijdens de opnamen van CrisisTV vandaag een eerste reactie geeft op de plannen van de commissie De Boer die het kabinet adviseert over bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Vanavond is de uitzending om 19.00u op Salto, A1, of te volgen via de site www.salto.nl, zowel live als streaming on demand.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Altijd al willen bellen met de wethouder?

Wethouder Ossel met Souat Haouli, wethouders assistent van Carolien Gehrels

Wethouder Ossel met Souat Haouli, wethouders assistent van Carolien Gehrels

Deze week is uw kans! Wethouder Freek Ossel is te gast bij het televisieprogramma van de PvdA Amsterdam over de kredietcrisis. Ditmaal staat de werkgelegenheid centraal in de uitzending. Wethouder Ossel zal in gesprek gaan met de voorzitter van de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam, de heer Heusdens en reageren op de mening van de jongerenafdeling van de vakbond FNV over de kredietcrisis. Maar bovenal zal hij vragen van Amsterdammers beantwoorden. Freek Ossel heeft een brede portefeuille: zowel werkgelegenheid als armoede, zowel haven als Schiphol alsmede diversiteit behoren tot zijn verantwoordelijkheid. Vreest u voor uw baan? Heeft u dat er op uw werk te weinig gebeurd om ontslagen te voorkomen? Wordt er wel voldoende geïnvesteerd in het personeel? Leeft u op de rand van de armoede en ziet u het echt niet meer zitten? Heeft u al honderd sollicitaties gestuurd en nog steeds geen gesprek? Dit is uw kans de wethouder en de ondernemersvertegenwoordiging uw persoonlijke situatie voor te leggen. Neem dan vandaag of morgen nog contact op met de PvdA-Amsterdam via: pvda@raad.amsterdam.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Nieuwe uitzending

Er is weer een nieuwe uitzending van Kredietcrisis TV! Je kunt ‘m hier bekijken. Te gast zijn Patricia Linhard, zelf ondernemer (modezaak Linhard op de Van Baerlestraat) en toevallig ook binnenkort lid van de Tweede Kamer. En Kees Verhoeven, directeur van MKB Amsterdam. Centraal staat dus de rol van de kleine ondernemer. Op de Ten Katemarkt legt een marktkoopman dat hij mensen halverwege de markt weer ziet teruglopen. Mijn collega Derya Kaplan houdt een column.

Tevens heeft onze burgemeester Job Cohen speciaal voor het programma zijn visie uiteengezet, niet alleen op de concrete collegevoornemens, ook houdt hij een hartstochtelijk betoog voor een nieuwe balans tussen enerzijds winstbejag en egocentrisme en zekerheden voor werknemers anderszijds. De column van Job Cohen begint bij minuut 23.

NEW YORK 2009 139Ondertussen in New York…

Was ik op vakantie en heb natuurlijk intussen de kredietcrisis aldaar bestudeerd. Hoewel het nieuws daar gedomineerd werd door het ‘H1N1Virus’ ofwel de Swineflu, konden ook de bezuinigingen die  burgemeester Bloomberg heeft afgekondigd niet aan de aandacht ontsnappen. Er gaan honderden ontslagen vallen bij de gemeente om op een ‘balanced budget’ uit te komen, de staat heeft de ‘payrol taxes’ verhoogd en men was in rep en roer of scholen en openbaar vervoer instellingen deze payroll taxes wel konden betalen – druk gedebatteer over of die niet gecompenseerd konden worden en de stad New York gaat de belastingen op onroerend goed verhogen.

Nogal een wat andere ‘beleidsaccenten’ dan in Amsterdam! Maar hoewel New York sterk beinvloed is door zijn eerste Nederlandse decennia (gelezen: Russel Shorto, de Geert Mak van New York, later meer daarover) zijn er dus ook substantiele verschillen…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie