Maandelijks archief: januari 2009

Weekendacademie

Vandaag was ik op bezoek bij de Weekendacademie. Een heel goed initiatief waarbij kinderen van rond de twaalf, dertien jaar in het weekend huiswerkbegeleiding krijgen en extra lessen over interessante zaken en er is ook tijd voor ontspanning.

Al met al een bijzonder nuttig en goed initiatief, waarbij me telkens weer opvalt hoeveel kinderen van die leeftijd al weten, hoe assertief ze zijn en dus meer in het algemeen hoeveel potentie en kracht er in onze Amsterdamse jeugd zit.

Om een lang verhaal kort te maken: altijd weer een fantastische ervaring.

Mijn les ging over de kredietcrisis. Ik heb het ontstaan van de crisis uitgelegd, vanuit elementaire begrippen als wat is nu eigenlijk rente? Dan kom je op de definitie: vergoeding voor onzekerheden en risico’s. Vanuit een simpele transactie tussen dhr. Jansen en dhr. Pietersen kom je dan op de bancaire sector en hoe de onzekerheden daar doorwerken in onze reele economie, om te eindigen in stijgende werkloosheid.

Na afloop kwamen er nog interessante vragen over hoe de VS nu eigenlijk aan al dat geld komt om die banken te financieren. Een interessante vraag: de helft van de Amerikaanse financieringsbehoefte wordt door China betaald, een ander aanzienlijk deel door staten uit het Midden-Oosten. Wat als die geen geld meer aan de VS willen lenen? Dan hebben we pas echt een serieus probleem. Het lijkt alleen niet echt de verwachting, want China heeft zelf gigantisch veel vermogen in Dollars aangehouden, en als ze financiering intrekken, zakt de Dollar onderuit en dit kost China veel geld in termen van vermogen. Maar ja, de kredietcrisis zagen we ook niet aankomen…

Verder kwam er een interessante vragen waarom we eigenlijk goudstaven hebben. Als antwoord tekende ik de pyramide van de geldcreatie: boven in zit De Nederlandse Bank (met de goudstaven in de kelder), daaronder de banken die een bepaald deel van hun vermogen bij DNB moeten aanhouden, daaronder zit het giraal geld (geld dat het publiek bij de bank aanhoud) en uiteindelijk het chartaal geld (muntjes en briefjes). Dit is bij elkaar de geldhoeveelheid, hoewel tegenwoordig ook de kortlopende geldmarktleningen eronder worden geschaard. Doordat er enigszins vaste verhoudingen in die geldhoeveelheid zitten met de andere treden van de pyramide naar boventoe, behoud je het vertrouwen. Maar vertrouwen is kwetsbaar zo hebben we gezien: gelukkig is met de kredietcrisis ons een spaarcrisis bespaard gebleven. Op basis van de pyramide van geldcreatie kun je je een voorstelling maken van de ramp die ontstaan was als iedereen z’n spaargeld van de bank afhaalde…

Nog andere vragen?

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Schaatsen

Komt die tijd nog terug? Terwijl de dooi inzet wordt het jubileum van de elfstedentocht gevierd. Deze tragiek kan ik niet meer aan en ik vertrek naar het zuiden. Maandag terug.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Zondagopenstelling

Een persbericht:

De PvdA-fractie wil meer duidelijkheid voor Amsterdamse winkeliers over de zondagopenstelling en is voor uitbreiding van het zogenaamde ‘toeristisch regime’ over heel Amsterdam. Op die manier kunnen winkels gewoon op zondag open als ze willen.

Derya Kaplan, raadslid voor de PvdA: “We willen dat er een eind komt aan toestaan, gedogenen verbieden naast elkaar in de stad. Dat is verwarrend voor winkeliers en het winkelend publiek. De PvdA is vóór zondagopenstelling voor wie dat wil. Dat komt de lokale economie en de werkgelegenheid ten goede.”

De Winkelsluitingstijdenwet van 1996 biedt gemeenten de mogelijkheid de winkels open te stellen op de zondag, als een gedeelte van die gemeente veel toeristen trekt. De PvdA-fractie wil gebruik maken van die mogelijkheden die de wet momenteel biedt door de winkels zelf te laten kiezen of ze open willen op de zondag.

Michiel Mulder, raadslid voor de PvdA: ”Ook willen wij een eind maken aan de onduidelijkheid over wie er nu precies over beslist, door de bevoegdheid bij de centrale stad te leggen. Hiermee geven we gehoor aan de wens van onder meer MKB-Amsterdam, de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.”

De PvdA vraagt het college van B&W haar mening en een advies over het voorstel van de fractie en vraagt het college om in overleg te treden over de precieze uitwerking en invoering.

Hier vind je het hele voorstel

Hier vind je de berichtgeving in Parool over het onderwerp

Hier vind je de berichtgeving in de Telegraaf

Hier vind je de berichtgeving op nu.nl

Berichtgeving en geluidsfragmentje op RTV Noord-Holland

Berichtgeving op AT5

1 reactie

Opgeslagen onder Economie, Politiek

PvdA wil convenant tussen gemeente en vastgoedexploitanten voor bescherming MKB

Een persbericht:

De PvdAfractie in Amsterdam wil de positie van kleine ondernemers in Amsterdam versterken.  Bij wegopbrekingen, renovatie en herstructurering van winkelcentra worden zij nu veel te vaak de dupe. De PvdA wil een convenant tussen vastgoedexploitanten en de gemeente met duidelijke afspraken erin over hoe om te gaan met zelfstandige middenstanders.

Derya Kaplan, raadslid voor de PvdA: “Wat je ziet bij winkelcentra is dat de kleine ondernemer het onderspit delft ten opzichte van de ketens. Dat komt omdat ketens makkelijker huurverhoging betalen, maar ook omdat zij sterker staan bij de herstructurering van winkelcentra. Ketens hebben een schaalvoordeel en hebben een betere onderhandelingspositie. Toch zal iedereen beamen dat een goed winkelgebied een winkelgebied is met diversiteit aan winkels en producten.”

In het convenant moeten afspraken komen over wie de regie voert bij herstructurering -de overheid of de ontwikkelaar-, en wanneer een winkelier recht heeft op tijdelijke huisvesting en financiële en juridische steun gedurende het proces.

Gemeenteraadslid Michiel Mulder: “De vastgoedexploitant die een duurzame relatie met de stad wil, ook als het gaat om grondposities bij nieuwe ontwikkelingen, moet laten zien dat hij ook oog heeft voor de kleine middenstander. We hebben onderzoek gedaan in de stad en hebben gezien wat er in het verleden mis ging op bijvoorbeeld het Delflandplein en nu in de Amsterdamse Poort. In dat laatste geval verblijven enkele kleine ondernemers in een winkelgedeelte dat gesloopt gaat worden. Het hele stuk staat al leeg, en er komen geen klanten meer, maar deze ondernemers hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun eigen positie. Zo gaan we toch niet om met elkaar in Amsterdam?.”

De PvdA diende al eerder voorstellen in ter verbetering van de positie van het MKB. Zo komt er een boeteclausule voor aannemers bij vertraging van wegwerkzaamheden en krijgen ondernemers die teveel huur betalen voortaan gesubsidieerd advies van de bedrijfshuuradviescommissie.

Het hele voorstel vind je hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Laat homo’s zichzelf zijn

Met collega Jerry Straub schreef ik bijgaand opiniestuk:

Het doel van de staat is de vrijheid, staat er op de sokkel van het standbeeld van de Amsterdamse filosoof Spinoza, voor het stadhuis van Amsterdam. Voor Spinoza betekende de vrijheid in eerste instantie de mogelijkheid jezelf te zijn. Uit recent onderzoek blijkt echter dat jezelf zijn voor veel homo’s en lesbo’s in Amsterdam helemaal niet zo vanzelfsprekend en zelfs gevaarlijk is. Drie instituties van de staat – onderwijs, zorg en politie – blijken niet in staat zijn dit probleem op te lossen.

Uit politiegegevens blijkt dat er 201 homoseksuelen in 2007 melding deden bij de politie van geweld: 67 gevallen van fysiek geweld, 17 van beroving en 38 serieuze bedreigingen. Het werkelijk aantal incidenten is waarschijnlijk hoger: ongeveer 75 tot 96% van de incidenten wordt nooit bij de politie gemeld. Uit verschillende enquêtes is bovendien gebleken dat homoseksuelen  zich de afgelopen jaren onveiliger zijn gaan voelen. Daarom passen homoseksuelen zich aan om conflicten te voorkomen, bijvoorbeeld door uitingen van affectie te vermijden.

De mogelijkheid jezelf te zijn is het emancipatiedoel waar de sociaal-democratische beweging voor is opgericht. Íeder mens moet de mogelijkheid hebben zichzelf te ontplooien, het leven in te richten zoals hij dat wil op basis van een eigen identiteit. Op het moment dat anderen je belemmeren jezelf te zijn is de grens bereikt en is het aan de overheid om op te treden tegen daders.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat hier een aantal zaken mis gaan. Ondanks bestaande klachtenregelingen, registratie en voorlichtingen, blijkt dat op scholen te weinig wordt gedaan met het onderwerp homoseksualiteit. 61% van de jongeren heeft geen en 25% heeft een beetje les gehad over homoseksualiteit. Op 82% van de scholen wordt geen informatie over dit onderwerp verstrekt. 21% van de homoseksuele jongens en 12% van de homoseksuele meisjes wordt zelf veelvuldig slachtoffer van verbaal geweld en 28% van de scholieren rapporteert dat leraren grappen maken over homoseksualiteit. Schokkende feiten, treurigmakende cijfers!

Niet minder schokkend is de algemeen geconstateerde stroperigheid, desinteresse en onbegrip van(hulp)instanties. Instellingen doen niet altijd wat ze beloven en vaak kwam er van toegezegde samenwerking weinig terecht. Soms werden er barrières opgeworpen – vanwege privacybescherming van daders of de ‘onschuld’ van daders (scholieren) waarbij het belang van de homo-emancipatie het te snel aflegde tegen andere belangen. En niet alle instellingen werkten mee aan de dataverzameling ten behoeve van het onderzoek.

Het geweld tegen homo’s is structureel, maar dat geldt evenzeer voor het fenomeen institutionele onverschilligheid en de vrijblijvendheid ten aanzien van discriminatiebestrijding in het algemeen en homo-emancipatie in het bijzonder.
Als de uitvoering het laat afweten kun je ‘beleidskaders’ opstellen en ‘prioriteiten’ stellen tot je een ons weegt: het zal niet helpen.De school moet een veilige plek zijn voor studenten en docenten en (hulp)instanties moeten hulp, zorg en bescherming verlenen en meewerken aan onderzoeken. Tegen de achtergrond dat de potentiële dadergroep enorm groot is een uiterst zorgwekkende constatering.

Hiermee is het schokkende beeld compleet: drie instituties van de staat (onderwijs, maatschappelijke (hulp)instanties en politie slagen onvoldoende als het gaat om de kerntaak van de staat: mensen in staat te stellen zichzelf te zijn.

Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar ze zijn er wel. Het begint met het tonen van lef en erkennen van de urgentie. Van daaruit moet per betrokken organisatie diversiteit, discriminatiebestrijding en emancipatie daadwerkelijk worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en niet –zoals nu vaak het geval is– beschouwd worden als exotisch of als een ‘sluitpost’ van beleid, waardoor het zonder enige urgentiewaarde blijft.

De school lijkt in veel gevallen de ‘sluis’ naar de maatschappij en als deze plek al niet veilig is, is het einde zoek. Verbaal geweld mag op scholen absoluut niet getolereerd worden en dat leraren grappen maken over homoseksuelen is uit den boze. Daarnaast moet de informatievoorziening via scholen sterk worden verbeterd en standaard deel uitmaken van het lesmateriaal. Wij zullen het college van B&W verzoeken deze zaken samen met de scholen uit te werken in een actieplan en voor zover er al plannen zijn dat deze op zeer korte termijn en op álle scholen worden uitgevoerd.

Ook vinden wij dat bij subsidieverstrekking door de gemeente aan hulporganisaties het onderwerp als criterium moet worden gebruikt voor toekenning subsidiegelden.

Tot slot de politie en de daders. De laatste zijn vaak laagopgeleid, werkloos of nog studerend, en zijn eerder in fout gegaan. Marokkaanse jongeren zijn oververtegenwoordigd in de dadergroep, die vooral uit jongeren van rond de twintig jaar bestaat. Het geweld van de daders
is niet op religie geïnspireerd, constateren de onderzoekers.

We wéten dus op welke plekken het geweld het meeste voorkomt: geef daar prioriteit aan en wees snel ter plaatse. In december hebben wij het stadsbestuur samen met de VVD opgeroepen cameratoezicht in de Reguliersdwarsstraat te plaatsen. Urgentie bij de uitvoering van dit raadsbesluit is geboden. Pas het supersnelrecht toe zodat de daders snel gestraft worden en zorg dat daders kennis nemen van de moeilijke strijd die homo’s en lesbo’s de afgelopen eeuwen hebben gevoerd om zichzelf te kunnen zijn. En dat zij net als iedereen in Nederland hiertoe het recht hebben.
Jerry Straub en Michiel Mulder, raadsleden voor de PvdA in Amsterdam

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Gelukkig nieuwjaar?

Het nieuwe jaar begint lekker maar niet heus. VNG heeft onderzocht wat de gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeentefinancien kunnen zijn. Ze verwachten:
– 300 miljoen euro minder uit het gemeentefonds
– 163 miljoen euro nodig voor eigen risico gemeenten in de bijstand
– 100 miljoen wegens de inzakkende bouwmarkt (verslechterde grondexploitaties – voor de berekening is gebruik gemaakt van de EIB-cijfers aangaande de bouwproductie)

Dat is bij elkaar 563 miljoen euro. Voor Amsterdam bedragen dit soort cijfers doorgaans 8% van de landelijke financiele gegevens, dus dan zal de gemeentebegroting al gauw zo’n 45 miljoen euro verslechteren.

En de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aertsen, heeft een nieuw politiek concept gelanceerd: anticyclisch liberalisme. Hij wil woningprojecten naar voren halen en versnellen. Hoe men het ook noemt, met dergelijke aanbodvergrotende maatregelen moet men wel de effecten op de huizenprijs in de gaten blijven houden.

De huizenprijs is in Groot-Brittannie inmiddels met bijna Amerikaanse proporties gedaald: 18,9% daling in 2008.

Wat men met al deze westerse misere nog wel eens wil vergeten is dat de problemen in andere delen van de wereld waarschijnlijk groter zijn: grondstoffen daalden fors in prijs in 2008. Lood daalde 63,2% in prijs in een jaar tijd. Nikkel 62,6%. De prijs van koper daalde 58,1% en Zink daalde 54,3% Wat betekent dat voor de inkomens in de Derde wereld?

Dramatisch natuurlijk.

De prijs van cacao steeg met 67,9% in een jaar tijd: Amsterdam als grootste cacao haven ter wereld profiteerd daar van mee. Of wat dacht u van varkens? Levende varkens stegen18,1% in prijs in 2008. Wat pikken de Brabantse boeren daarvan mee?

Maar daarmee zijn we er nog niet. De kerst- en sinterklaasinkopen waren nog goed, maar de echte recessieverschijnselen op het niveau van de consument komen nog. Tot nu toe is namelijk nog niks mis met de consument: de werkloosheid is nog niet opgelopen en de salarissen worden maandelijks nog gewoon overgemaakt.

Maar als in 2009 de economie gaat krimpen en de arbeidsmarkt verslechterd, zal het gedaalde consumentenvertrouwen ook materieel omgezet worden in minder aankopen. Het afgelopen jaar hebben consumenten hun spaargeld aangesproken om meer te consumeren, maar het eind daarvan lijkt nu in zicht. Uit onderzoek van het economische bureau van ING blijkt dat 55% van de mensen van plan is meer te gaan sparen. 60% wil zuiger leven. De koopkracht ontwikkeld zich nog positief, maar deze koopkrachtontwikkeling lijkt dus niet ten goede te gaan komen aan de ondernemers die graag hun spullen willen verkopen.

En dan krijgen we de echt vervelende klappen voor de reele economie. Als in 2010 de oplopende werkloosheid zorgt voor tweede orde effecten is de conclusie snel gemaakt: hier zijn we voorlopig nog niet vanaf.

Evenwel een zo gelukkig mogelijk 2009 toegewenst.

1 reactie

Opgeslagen onder Economie

Nieuw jaar

Elk nieuwe jaar
Kent zijn voor- en tegenspoed
En zijn spijt
Om wat je niet over doet

Je weet wat er was
Maar nooit wat er komt
Je denkt dit of dat
Maar je lult maar wat
En het verleden verstomt

Maakt plaats voor het nieuwe
Van weer een nieuw jaar
Wat neem je mee?
En wat laat je daar?

Een ding is zeker
De pinda’s zijn zout
En voorwaar, ook dit jaar
Staat de champagne weer koud

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gedichten