Maandelijks archief: oktober 2007

Financiele beschouwingen

Morgen zijn de financiele beschouwingen in de Amsterdamse gemeente raad. VAndaag alvast een paar berichten in de krant wat we inbrengen.

Ik ben dus ook weer terug van vakantie dus de weblog wordt weer regelmatig gevuld per heden.

‘Stadsontbijt’ voor leerling

 

Van een verslaggever

 

AMSTERDAM – Kinderen moeten op school kunnen ontbijten of lunchen, als ze thuis niet genoeg of ongezond te eten krijgen. In Amsterdam moet een proef komen om duizend leerlingen een jaar lang op school te laten ontbijten.

De PvdA stelt dat morgen voor in de gemeenteraad. ”Als gemeentelijke overheid hebben we een verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die thuis onvoldoende of niet gezond te eten krijgen,” zegt raadslid Michiel Mulder.

De partij heeft een half miljoen euro over voor een proef waarmee duizend leerlingen een jaar lang kunnen ontbijten of lunchen. Volgens Mulder gaat het om relatief veel kinderen die met een lege maag naar school gaan.

Uit een onderzoek in 2005 bleek dat in Zuidoost één op de vijf kinderen zonder ontbijt naar school gaat. Veel ouders zagen het belang van een goed maaltijd in de ochtend niet in. De GGD adviseerde toen om kinderen die niet hadden ontbeten, naar huis terug te sturen. Toenmalig wethouder Hannah Belliot was tegen omdat de kinderen dan lessen mislopen.

Sommige scholen in Zuidoost organiseerden toen al een ontbijt voor leerlingen. De GGD is betrokken bij een project om kinderen op basisscholen groente en fruit te laten eten.

Wijlen Theo Fransman, voorzitter van de Voedselbank, riep de gemeente dit voorjaar op om alle leerlingen tussen de middag een warme maaltijd te geven.

 

 

 

 

PvdA wil minder uittrekken voor Museumplein

 

Van een verslaggever

 

AMSTERDAM – De PvdA wil minder overheidsgeld uittrekken voor de verbouwing van het Museumplein. Private partijen moeten meebetalen aan de nieuwe ingrepen.

De gemeente heeft nu vijf miljoen gereserveerd voor de vernieuwing van het plein, stadsdeel Oud-Zuid de andere vijf miljoen. Volgens PvdA-raadslid Michiel Mulder zouden bedrijven rond het plein mee kunnen betalen. Hij denkt onder andere aan ING. De bank is een belangrijke sponsor van het Concertgebouworkest.

Het geld dat de gemeente op deze manier bespaart, wil de PvdA onder andere uitgeven aan het voortzetten van een proef met gratis openbaar vervoer van en naar transferia aan de rand van de stad. Doordat een andere proef met gratis openbaar vervoer niet doorgaat, is drie miljoen beschikbaar.

De PvdA wil ook dat illegale bordelen actiever worden opgespoord, om mensenhandel tegen te gaan. Daarvoor heeft de partij een half miljoen euro over. De partij zal dit woensdag voorstellen als de gemeenteraad over de begroting spreekt.

GroenLinks wil door een andere wijze van begroten af van het relatief grote aantal financiële meevallers dat de gemeente doorgaans heeft. Dit jaar belopen de meevallers in de dertig miljoen. Amsterdam zou vooruit moeten lopen op de daling van de ‘omslagrente’ in de komende jaren. Die rente wijkt af van de marktrente en heeft betrekking op leningen van de gemeente. Door minder behoudend te begroten, zou jaarlijks 7,5 miljoen euro extra beschikbaar komen. Dat geld wil GroenLinks onder meer inzetten voor extra docenten op scholen en voor openstelling van het Woonlastenfonds voor alleenstaanden onder de 65. Dat fonds is bedoeld voor mensen met lage inkomens en hoge woonlasten. Daarnaast wil de partij investeren in maatschappelijke opvang, zoals de thuiszorg.

De SP zal voorstellen doen voor een betere manier van armoedebestrijding. Ook zouden meer scholen een conciërge moeten krijgen. De partij vindt de tachtig miljoen voor verbreding van snelwegen te veel geld.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Even weg

BEste mensen,

Ik ben even een weekje op vakantie. Na 20 oktober treft u hier weer berichten aan!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

starterslening, doorstartlening, emancipatielening

Ik geloof dat het het eerste voorstel was dat ik door de raad kreeg, samen met Hetti Willemse, dat sinds gisteravond de uitvoeringsfase in kan. Het betreft een renteloze lening voor starters op de koopmarkt die een sociale huurwoning achter laten. De doorstroming wordt hiermee bevorderd, er komen meer huizen vrij in de sociale huurvoorraad, en mensen wordt een carrière kans op de woningmarkt gegund. In het raadsdebat werd het voorstel door verschillende mensen van de meest liederrijke termen voorzien: doorstartlening, emancipatielening, toe maar.

Ik ben blij dat het nu echt gaat gebeuren!

Zie hieronder het persbericht

PvdA: lening voor starters nieuwbouwwoning

De PvdA wil dat meer Amsterdammers de mogelijkheid krijgen om een nieuwbouwwoning te kopen. Daarom is er een voorstel gedaan om de beschikbare startersleningen te spreiden over verschillende typen huishouden en inkomensgroepen onder de grens van een bruto jaarinkomen van € 59.300,-. De gemeenteraad heeft woensdag 10 oktober de Verordening VROM Starterslening aangenomen. De PvdA fractie pleitte vorig jaar al voor extra geld voor de starterslening.

De starterslening is de opvolger van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek en stelt huishoudens die aan bepaalde criteria voldoen, in staat een nieuwbouwwoning te kopen. De PvdA Amsterdam vindt dat het college de toekenning van startersleningen moet kunnen bijsturen als na een jaar blijkt dat bepaalde groepen die wel voldoen aan de criteria, toch niet meedingen naar een lening, omdat de volgorde naar datum van binnenkomst bepalend is geweest. Daardoor worden bijvoorbeeld lagere inkomensgroepen of grotere gezinnen onvoldoende met de starterslening bediend.

Daarnaast heeft de PvdA fractie voorgesteld dat de uitvoeringsregels voor de VROM starterslening zodanig worden aangepast dat de inkomenstoets jaarlijks kan worden afgenomen, via bijvoorbeeld de belastingopgave. Op die manier wordt voorkomen dat er door een inkomens- of vermogensstijging van de starter te weinig wordt terugbetaald tot het moment dat er een volgende inkomenstoets wordt afgenomen.

Beide PvdA voorstellen zijn in de raadsvergadering van donderdag 10 oktober aangenomen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Schulden

Vandaag waren de algemene beschouwingen: de burgermeester en wethouder financien gaven hun visie op de stad, en daarna alle fractievoorzitters. Onze fractievoorzitter Manon van der Garde hield een zeer goede speech, onder ander over de Amsterdamse identiteit, maar ook over de schuldenproblematiek. Het was wel erg frappant dat net vandaag de Amsterdamse Rekenkamer een rapport publiceerd waarmee onze voorstellen ten principale ondersteund worden. Zie hier het rapport.

Erg gebeurd soms te weinig in de eerstelijns hulpverlening (helpen op een moment dat de schulden nog op ‘normale’ wijze gesaneerd kunnen worden, zodat er teveel druk ligt op de crisis schuldhulpverlening, als huisuitzetting dreigt. Dat is precies wat Manon in de algemene beschouwingen aankaartte en daarom dede wij het voorstel voor een ‘superteam’ in de schuldhulpverlening die actief ‘Er op af’ gaat om de problematiek in een vroeg stadium aan te pakken. Zie hier.

Ik vind het wel een beetje jammer dat verantwoordelijk stadsdeelbestuurder in zuioost Jude Kehla in Parool zich inspant om kritiek te uiten op het Rekenkamer rapport. Terwijl wij als stad dit instituut betalen om onafhankelijk onderzoek te doen waar we allemaal verstandiger van worden. Maar dan moeten we wel bereid zijn kritiek serieus te nemen en deze te gebruiken om de prestaties van de overheid te verbeteren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Hoera voor Maxima

Maxima verdient veel lof voor haar heldere een eerlijke speech over het Nederlanderschap, waarbij zij een lans brak voor een ruimer begrip hiervan, dan gevat kan worden in een inburgeringstest. De reacties waren niet van de lucht. Van Geert Wilders tot de Oranjeverenigingen: men stond op de achterste benen. Dit komt niet omdat Maxima het niet bij het rechte eind had. Integendeel, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid toont haarfijn aan dat een identiteit niet iets is waar een hek omheen is te zetten (om met Maxima te spreken), geen statisch geheel, maar een dynamische ontwikkeling met een internationale dimensie. Het enige dat de reactie haarfijn toonden, was dat Nederland moeilijk omgaat met discussies over identiteit, omdat er een leegte wordt gevoeld. Dat is een reëel probleem en daar kom ik spoedig op terug. We lossen het in elk geval niet op met inburgeringscursussen over nootmuskaat, de elementen in de tuin en hoe je je oude frituurvet weggooid.

Doet u het zelf maar eens: alhier, gebaseerd op de echte test. Ik was tenauwernood geslaagd.

En lees de speech van Maxima eens helemaal, het is echt een heel goede speech: alhier.

Indrukwekkend citaat van wijlen prins Claus:

“Eén vraag die heel moeilijk te beantwoorden is en die mij herhaaldelijk gesteld werd, is hoe het voelt Nederlander te zijn. Mijn antwoord is: ik weet niet hoe het is Nederlander te zijn. Ik heb verschillende loyaliteiten en ik ben wereldburger en Europeaan en Nederlander.”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Drama na het drama afgewend

De bewoners van Bos en Lommerplein die de dupe waren van de constructiefout, kunnen opgelucht ademhalen. Ze hoeven geen belasting te betalen over de onkostenvergoeding die zij ontvingen van de gemeente Amsterdam. Hiermee is een einde gekomen aan de dreiging van een kafkaëske situatie, zoals we die niet moeten willen in Nederland.

 

De nieuwe staatssecretaris De Jaeger neemt zijn taak serieus. Er moet nu eenmaal belasting geheven worden in het land, óók bij mensen die onkostenvergoedingen ontvangen wegens constructiefouten van gebouwen.

 

Dit was echter wel een heel erg scherpe interpretatie van de rol die hij heeft. Hij verschool zich achter ‘het gevaar van precedentwerking’ dat zou ontstaan als hier geen belasting zou worden geheven. ‘Nooit meer’ zou er dan enige tijdelijke uitkering kunnen ontstaan. Onze wethouder financiën debiteerde in onze commissie de wijsheid dat bestuurders die zich beroepen op precedentwerking, meestal geen stevig verhaal hebben.

 

Zo bleek, want door middel van een goed gesprek is het onze wethouder gelukt een compromis te bereiken, waarbij de gemeente Amsterdam een klein deel van de kosten op zich neemt (40.000 euro) en het te heffen bedrag niet meer op de bewoners wordt verhaald, omdat veronderstelt wordt dat daar daadwerkelijke onkosten tegenover hebben gestaan.

 

Zo is dus gelukkig een bevredigende oplossing gevonden (mits de raad daarmee instemt) en zijn de bewoners verlost van een kafkaëske nachtmerrie. En dat is het minste wat een overheid kan doen, na alle ellende die zij reeds hebben ondervonden van de hele situatie.

De brief van de wethouder: Download brief_asscher.doc

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

62.000 woningen

Gisteren was ik bij de presentatie van een rapport van Ing aangaande de woningbouw. Het gaat over innovatie in de bouw en zij bepleiten betere samenwerking in de processen en in de relaties tussen opdrachtgever, architect, aannemer en onderaannemers, om een hogere arbeidsproductiviteit te bereiken in de bouw. Zij voorzien namelijk dat de bouwdoelstellingen van het kabinet helemaal niet gehaald kunnen worden met het aantal werknemers dat we nu in de bouw zien. Daarmee kunnen maximaal 62.000 woningen gebouwd worden per jaar, zo hebben de onderzoekers van ING berekend.

Inderdaad baart het tekort aan arbeidskrachten zorgen in de bouw. De uitstroom uit de sector is groter dan de instroom. Jongeren voelen zich niet aangetrokken tot de bouwsector. Het percentage allochtonen dat in de bouw werkt is reeds zeer lange tijd zeer laag en stijgt niet.

Met de voorjaarsnota hebben we een motie aangenomen die beoogd dit probleem aan te pakken, door beter te gaan samenwerken met gemeentelijke werkgelegenheidsprogramma’s en initiatieven om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De tekorten op de arbeidsmarkt leiden tot hogere aanneemsommen en menig woningbouwproject stagneert omdat de ontwikkelaar eenvoudigweg weigert te bouwen.

De urgentie is alomtegenwoordig. Nu nog de oplossing.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek