Raad

Een goeie raadsvergadering vandaagover de voorjaarsnota waarin de hoofdlijnen van de begroting van 2008 worden vastgesteld. Al onze voorstellen op één na (pilot gratis ov) zijn raadsbreed aanvaard. Het is goed te zien dat er zo’n grote steun is voor onze voorstellen.

Bij deze mijn speech:

Ondanks de sombere schets die wordt gedaan in het Financieel Meerjarenperspectief 2008-2011 is de beschikbare ruimte in de Voorjaarsnota 2007 toch behoorlijk:  €24,1 miljoen structureel en €128 miljoen incidenteel. Dat komt voor een deel omdat het relatief goed gaat, zie het overschot in de Jaarrekening 2006, maar we weten ook dat die besteedbare ruimte er niet zomaar is, maar mede wordt gecreëerd door de keuzes die de wethouder daartoe maakt. Allereerst dus complimenten aan Lodewijk Asscher die ervoor zorgt dat er middelen zijn voor nieuwe prioriteiten.

 

Zoals gebruikelijk vult het College onmiddellijk die ruimte zelf in door met eigen voorstellen te komen en er blijft zo’n 10% vrij besteedbare ruimte over. Daarvan wordt notabene gevraagd die weer voor een belangrijk deel oningevuld te laten. Het adagium “eerst schrappen, dan besteden” wordt aanbevolen. Dat is wel eens lastig want de partij die schrapt is in het nadeel. En na goede bestudering blijken er ook nauwelijks voorstellen schrapbaar.

 

Wél zien wij mogelijkheden de structurele ruimte hoger vast te stellen aangezien met het bedrag voor de Zuidas NV nu ook de lasten voor het projectbureau vrijvallen.

 

Over de voorstellen van het College:

 

over het algemeen is het programakkoord goed in de bestedingsvoorstellen terug te vinden. jeugd en kinderen, werk en inkomen, luchtkwaliteit en groen en veiligheid en overlast zijn zaken waarvan we hebben afgesproken dat we daaraan gaan werken. Hartstikke goed dat er voldoende ruimte is om de vastgelegde rood-groene prioriteiten waar te maken.

 

Evenwel zien wij mogelijkheden om samen met GroenLinks een aantal zaken te versnellen en te accentueren. Onze fractievoorzitter ging daar al op in, maar ik zal ze wat specifieker maken met de financiële consequenties erbij vermeld. Het solidariteitsoffensief duldt geen uitstel

 

Wij stellen voor om 3,1 miljoen euro uit te trekken voor een aantal zorg- en jeugdgerelateerde kwesties.

We moeten in de zorg toe naar een Amsterdamse aanpak waar we eerder en meer adequaat reageren op signalen uit de omgeving. Nog voordat het mis gaat zijn we erbij volgens de Er op af aanpak. En we schromen niet om tot achter de voordeur te gaan. Als de acute problemen opgelost zijn proberen we mensen via het eigen netwerk zo snel mogelijk weer de regie over hun eigen leven te geven. De aanpak van vroegtijdige gezinsinterventie (VIG) in Noord en Zeeburg willen we uitbreiden. naar nog 2 stadsdelen met (elk) 30 gezinnen. (kosten 760.000 euro). Hetzelfde geldt voor de SIP huisbezoeken (van deur tot deur benadering) sociaal investeringsprogramma) zoals die worden gedaan in Slotervaart. ook die willen we uitbreiden naar nog twee stadsdelen, met een bereik van 250-300 gezinnen per stadsdeel. (kosten 900.000 euro). Als het om zorg gaat mag geen kind worden uitgesloten. Daarom komen we het brengen aan wie het niet komt halen. Niemand hoeft uitgesloten te worden van hulp bij opvoeden. Daarnaast moet het schrijnende tekort aan plaatsen in de jeugdopvang en pleeggezinnen worden weggenomen. Als het thuis misgaat, moet een kind direct uit huis geplaatst kunnen worden. Hiervoor is echter een wachtlijst van +/- 50 plaatsen, zo bleek uit het PvdA-project jongerenhuisvesting. Wij kunnen en willen niet tolereren dat kinderen niet in veiligheid kunnen worden gebracht als dat nodig is. Dat betekent een uitbreiding van acute jongerenhuisvesting met enkele tientallen plaatsen, waarvoor we 1 miljoen euro reserveren. Ook willen we in Amsterdam een campagne om pleeggezinnen te werven en kijken we naar de mogelijkheden om die pleeggezinnen in Amsterdam extra te ondersteunen (250.000 eureo). Er zijn op dit moment te weinig pleeggezinnen. dat is een ernstige zaak. Jongeren die uit huis zijn geplaatst moeten snel in een warme omgeving kunnen worden opgenomen.

 

Voor duurzaamheid hebben we gezamenlijk als speerpunt benoemd waar een structurele impuls van 0,40 miljoen voor nodig is, daar zal mijn collega Van der Meer nader op ingaan, evenals het woonlastenfonds, dat we met 0,5 miljoen euro structureel willen versterken.

 

Veiligheid krijgt veel aandacht in Amsterdam en dat is terecht. Maar die van ondernemers is te lang onderbelicht gebleven. ER zijn de afgelopen tijd weer voorbeelden geweest van weggepeste mensen en bedreigde middenstanders. Hoewel de veiligheidscijfers zijn verbeterd is de overlast gestegen. We stellen voor extra toezicht te realiseren op winkelcentra, de aangekondigde regeling veiligheidsmaatregelen voor winkeliers (dat inhoudt dat een bijdrage wordt geleverd aan de detectiepoortjes) snel uit te voeren en meer aandacht te geven aan de positie van senioren. De aanpak in nieuwendam met professionele beveiligers van een winkelcentrum werkt. Wacht dan niet met uitbreiden tot de zoveelste evaluatie of het tigste stuurgroep overleg: de urgentie is eenvoudigweg te hoog. Bovendien willen we de straat coach benadering uitbreiden naar meer gebieden en meer doelgroepen.

 

Dat is motie 1.

 

Voorts dienen wij een beleidsmotie in die beoogd cultuur meer naar de wijken te brengen. Wij menen dat de gelden van Vogelaar voor prachtwijken en ook het sociaal kopprogramm ivm de parkstad deal óók ter beschikking moeten komen te staan van cultuur. Teven vragen we het college om wat bestuurlijke daadkracht ter realisering van een podium in een gebied waar nu weinig voorzieningen zijn, zoals Slotervaart of Noord.

 

Voor de Hortus komen wij met een beleidsmotie die beoogt over een concreet plan te beschikken tegen de tijd dat er begrotingsbehandelingen zijn, zodat we dit op haar merites kunnen beoordelen.

 

En we komen met een beleidsmotie aangaande kleinschalige, openbare, aangeklede en multifunctionele groenvoorzieningen in de buurt die de leefbaarheid, saamhorigheid en uitstraling van een buurt bevorderen. Het is van groot belang dat het kleinschalige buurtniveau waarop de stad beleefd wordt, niet ondergesneeuwd raakt aan de stormachtige grote ontwikkelingen waar deze stad zo goed in is en die ook onlosmakelijke met een metropool verbonden zijn.

 

Vervolgens de bouwproductie. Daar maken wij ons zorgen om. Behalve het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt heeft onze RO-woordvoerder een motie opgesteld. Het was de bedoeling van De Grote Vereenvoudiging  met een vaste grondprijs voor een bouwenvelop, dat er geen eindeloze onderhandelingen meer plaats zouden vinden waardoor partijen sneller gaan bouwen. Tot nu toe heeft de invoering van de bouwenvelop niet de beoogde versnelling van de bouwproductie heeft opgeleverd en daarom verzoeken wij het College te onderzoeken of en hoe de bouwers een bouwplicht kan worden opgelegd; of het zinvol is om de bestaande eenmalige vaststelling van de grondprijs (vaststelling bouwenvelop) aan te vullen met een afroom/ bijplus regeling; voor de begrotingsbehandeling van december 2007 de raad over de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te informeren.

 

Tot slot twee verzoeken aan het college die wij niet in een motie vervat hebben vanwege de hoogte van het bedrag, maar daardoor niet minder belangrijk zijn. Wij zouden graag de aanpak van monumenten versterkt zien met 200.000 euro. Wij weten dat dit ook leeft bij onze coalitiepartner. En wij zouden graag 200.000 euro die nu onder algemene zaken valt voor het voorkomen van recidive, aan de zorgkant tot besteding zien komen, zodat de GGD in staat wordt gesteld haar nuttige werk op dit punt te doen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s