Financien

Vrijdag hadden we mijn eerste commissie financien. Mijn hoofdlijnen van inbreng op de jaarrekening waren:

– Er moet een reserve komen om de kwantiteit en kwaliteit van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning te garanderen (thuiszorg enz.)

– Of de wethouder een idee heeft hoe volgend jaar de overschrijdingen die wij zien voorkomen kunnen worden. Volgens de wethouder waren er niet veel overschrijdingen, maar ik vond dat bv een stelpost (waar het college al veel ruimte heeft om de invulling te beaplen) overschrijdt een teken aan de wand. Komen we nog op terug.

– Aan de andere kant wordt er ook geld niet uitgegeven. Bijvoorbeeld ook zoiets belangrijks als 2 ton voor radicalisering. Maar ook op het gebied van veiligheid. Dit was volgens de wethouder deels het gevolg van de financieringssystematiek door het rijk (je krijgt een soort ‘voorschotten’ die dan in een pot moeten voor latere jaren) maar ook voor een deel het gevolg van het feit dat plannen nog uitgevoerd moeten worden. Ik krijg nu een mooie notitie waarin dit onderscheid wordt gemaakt. Ik heb dreigend gesteld dat als uitvoering uitblijft, wij gewoon zelf met plannen komen, zoals we met radicalisering ook gaan doen voor de zomer.

Hieronder mijn volledige inbreng.

Algemene opmerkingen/leesbaarheid

Niet zelden gaat het rekeningendebat met name over de leesbaarheid. Dat is jammer, want het gaat uiteindelijk om de politieke keuzes. Toch een paar opmerkingen. Het is helder dat men zich bij de dienst financiën inspant het zo leesbaar mogelijk te maken. Dan komt vervolgens de meer filosofische kwestie of er zoiets bestaat als een jaarrekening die voor iedereen leesbaar is. Ikzelf heb bijvoorbeeld toch nog heel wat vragen nodig om alles goed te begrijpen. In dit geval heb ik 150 technische vragen gesteld. Maar je kunt moeilijk het boek nog twee keer zo dik maken. En als je het dunner maakt in het kader van ‘op hoofdlijnen sturen’ ga ik gewoon meer vragen stellen, want de onaangename boodschappen zitten toch meestal verwerkt in de details.

Wat wel knip en klaar is is dat men strikt de afspraken heeft opgevolgd die vorig jaar in de raad zijn gemaakt. Me dunkt dat de ‘Leo Verhoef’ kritiek nu dan ook definitief terzijde kan worden geschoven.

Een belangrijk punt van kritiek is evenwel dat de afkortingen lijst niet compleet is. Misschien is dat een mooi verbeterpunt voor volgend jaar.

Tot slot de resultaat gebieden. Wij vinden het logischer dat archeologie en monumenten onder ‘stedelijke ontwikkeling’ gaat vallen. En de raad heeft zich in een inmiddels behoorlijk ver verleden uitgesproken voor één resultaatgebied ICT. Waarom is dat er nu nog steeds niet?

Positief

 • Het Jaarverslag en de rekening van 2006 geeft een positief beeld als gekeken wordt naar de  meevallers (bijv. positief saldo exploitatie Haven en resultaat afkoopsommen erfpacht). Het resultaat is dat er 60 miljoen euro meegaat naar de begroting van 2008. Dat is pure winst.
 • Verder valt op dat veel afgesproken resultaten gehaald zijn. Dat mag ook best gezegd worden.
 • Ziekteverzuim gedaald naar 6,3% en zelfs lager dan verwacht. Een snel sommetje levert op dat als we de doelstelling zouden halen van 4,5% korter dan een jaar ziek in 2008, dit nog zo’n 7 miljoen euro kan opleveren voor de gemeente. Als we op het landelijk gemiddelde van ziekteverzuim zouden zitten zou het zo’n 10 miljoen opleveren. Graag dus doorgaan op deze weg en de –ambitieuze- doelstelling overeind houden.

Negatief

 • Geld over. Dat er ‘geld over’ is is natuurlijk leuk voor de begroting van 2008, maar het impliceert in veel gevallen dat we meer hadden kunnen doen op bepaalde beleidsterreinen. En dat is zorgelijk, want de problemen van onze stad en dan met name de oplossingen dulden geen uitstel. 32 miljoen van de prioriteiten 2006 niet uitgegeven. Soms is daar wellicht een goede verklaring voor zoals bij de nieuwe bibliotheek (7,4 miljoen). Maar in veel gevallen is het gewoon balen dat er iets zinvols niet gebeurd is: denk aan de sportaccommodaties (0,4 miljoen), extra middelen voor taaltrajecten (8,4 miljoen), tegengaan van agressie tegen homo’s (0,1 miljoen).
 • Dat geldt niet alleen voor de prioriteiten van 2006 maar ook in de rompbegroting zijn er veel bedragen die niet besteed zijn. Bijvoorbeeld de kleurverlichting van bruggen: de rekening is lager dan de begroting, terwijl de verlichtingsinstallaties achterstallig onderhoud kennen.
 • Er zijn ook pregnante dan wel schrijnende voorbeelden. Als voorbeeld noemen we de GSB-gelden (grote steden beleid). Wij bewegen hemel en aarde om geld vrij te maken voor een sociaal kopprogramma in de westelijke tuinsteden, wij schreeuwden moord en brand naar Den Haag om geld, krijgen het van Donner en zo lazen wij in de krant vorige week ook van Hirsch Ballin en dan hebben we het nog niet eens over Ella Vogelaar. Dan is het niet uit te leggen dat we tegelijkertijd geld dat bedoeld is voor problemen van grote steden niet wordt uitgegeven. Bij elkaar gaat het om 11,8 miljoen euro. Hiervan was een deel, namelijk dat deel dat bestemd was voor onderwijs, laat beschikbaar gekomen en dat is een alleszins plausibele verklaring. Maar hoe zit dat met de 6,4 miljoen euro die bedoeld is voor veiligheid (p. 255)? Ik lees in elk geval niet dat die laat ter beschikking is gesteld, wél lees ik dat er al 1,4 miljoen euro was en die is dus óók niet uitgegeven, terwijl – dunkt me – het veiligheidsprobleem nog niet is opgelost. Iets soortgelijks geld voor de 4e tranche agressie en geweld waarvoor 900.000 ter beschikking is gesteld en maar 360.000 gebruikt is. Kan de wethouder aangeven of er concrete plannen zijn waar dit aan besteed gaat worden en op welke termijn? Zo niet, dan komen wij zelf nog met plannen.
 • Ditzelfde geldt voor de 2 ton die niet is uitgegeven voor het bestrijden van radicalisering. Je kunt je dan afvragen of dat erg is, want vergeleken met de zojuist genoemde posten is het een kleiner bedrag. Maar gezien het belang van het onderwerp ben ik geneigd te zeggen dat het dus wel erg is. Wij hebben al eerder aan Cohen gevraagd om een uitvoeringsprogramma naar aanleiding van de aanbevelingen van het IMES rapport. Aangezien dit al maar op zich laat wachten komen wij nu zelf nog voor de zomer met een actieplan tegen radicalisering.
 • Aangaande het GSB-geld is er 0,9 miljoen euro niet tot besteding op het cluster ‘economie’. Mijn collega Kaplan zal daar nog nader op ingaan.
 • Wij bedanken colleg van der Meer voor zijn scherpzinnigheid aangaande de structurele onderbestedingen, bij elkaar zo’n 10,8 miljoen. Wij weten inmiddels dat er meer onderzoek nodig is om te kijken welk deel hiervan daadwerkelijk structureel aangewend kunnen worden, maar wij zouden toch willen aandringen op enige haast rondom dat onderzoek want wij zijn erg benieuwd naar de resultaten in verband met het voorjaarsnotadebat.
 • Marktconform werken en overschrijdingen. Het idee is, zo lezen we in de stukken dat diensten ‘marktconform’ werken (en kostendekkend en kwaliteit leveren). Dan vraag ik me altijd af wat is dat dan precies? Ik heb het vermoeden dat dit niet helemaal lukt als ik zie dat bestuursdienstclubs als ‘projectbureau 2200’ en de ‘ABC pool’ die budgetten met miljoenen overschrijden, dat wil zeggen, dat ze meer hebben gewerkt dan voorspeld voor andere diensten. Als ik zie dat de externe inhuur stijgt. Als ik zie dat voor de invoering van de WMO het budget met 1,2 miljoen euro wordt overschreden. Met andere woorden wat houdt dat streven naar markconform werken precies in en slagen we daar volgens de wethouder in?
 • Iets soortgelijks bij sport resultaten zijn wel behaald, maar veel bedragen zijn overschreden. Is daar dan extern voor ingehuurd? Het blijkt dus nodig begroting te overschrijden om resultaten te behalen. Dat geeft te denken voor de voorjaarsnota en de daarop volgende begroting. Haken we dan aan bij de rekening bedragen of gaan we voor lagere bedragen met het risico dat we de resultaten niet halen tenzij het college op eigen houtje weer gaat overschrijden wat wij dan geacht worden met terugwerkende kracht goed te keuren.
 • En wat vinden wij eigenlijk van de legio overschrijdingen? Zelfs een ‘stelpost’ wordt overschreden en wel met drie ton (stelpost werk). De Jaap Edenhal overschrijd 1,5 miljoen. Wij worden dat geacht allemaal achteraf weer democratisch te legitimeren en gaan dan bij de begroting weer braaf ruzie maken tot op de laatste 20.000 euro. Die verhouding is af en toe zoek, heeft de wethouder financiën ideeën hoe in de procesbeheersing en de interne P&C-cyclus geborgd kan worden dat we beter binnen de begrotingen blijven? Heeft dit zijn volle aandacht en is het mogelijk dit volgend jaar bij de rekening in elk geval in mindere mate te zien dan nu het geval is?
 • Niet bereikte resultaten dan wel vaagheden bij de resultaten. Er zijn ook resultaten fors achtergebleven bij de doelstellingen. Een pregnant voorbeeld wordt gevormd door de ‘evenementen’ bij kunst en cultuur. 20.000 bezoekers was de doelstelling en het werden er 1.140, maar de 689.000 euro is doodleuk uitgegeven dus dat is 600 euro per bezoeker, nog afgezien van de kosten van de website. Wij komen op de specifieke achtergronden van dit probleem nog in de vakcommissie terug maar het is illustratief voor de X aantal dat er grote afwijkingen zijn. Bij voorbeeld het informeren van 40.000 jongeren aangaande en 10.000 jongeren kennis laten maken met topsport wordt bij lage na niet bereikt. Hoe kan dit? Soms ook staat er ronduit nonsens. Zo is het bereikte resultaat op het gebied Amsterdam aantrekkelijk houden als toeristenstad dat er een Vlinderkas is geopend in Artis. Laat dan de uitleg maar liever zitten zou ik zeggen. De veiligheid neemt toe maar ook de overlast. Belangrijk om dat niet te vergeten en een relatie te leggen met zorg en heel belangrijk in het kader van mijn opmerkingen over niet uitgegeven veiligheidsgeld.
 • Nota bene: bij ICT ontbreken überhaupt te bereiken resultaten. Graag bij de begroting wel specificeren en anders doen we dat tegen die tijd zelf wel met een amendement.

Reserves en voorzieningen

 • Er vallen veel reserves vrij en dat is te prijzen. Tegelijkertijd worden er veel reserves gevormd, waarvan niet altijd nut en noodzaak expliciet duidelijk is en zeker niet waarom nou juist dat bedrag.
 • Een reserve die nog ontbreekt en die wat ons betreft getroffen zou moeten worden is een reserve voor kwaliteit en kwantiteit van de WMO. Wij willen niet dat de invoering van de WMO leidt tot beknibbeling op kwaliteit en kwantiteit. Daar is nu in elk geval in financieel opzicht niet in voorzien. Wij zien ruimte om zo’n reserve te vormen ter grootte van 1 miljoen euro. Voor de WWB-risico’s hebben we een reserve van 45 miljoen, dus als je die vergelijking trekt is de verhouding enigszins zoek gezien het feit dat de reserve voor de WMO nu 0 bedraagt.
 • Het was overigens schrikken dat de aanbesteding aan Connexxion vooralsnog maar 0,6 miljoen euro heeft opgeleverd. Dat is een wat karig resultaat gezien de heisa die het heeft veroorzaakt. De verwachting is evenwel dat in de toekomst nog meer ‘opbrengsten’ hiervan zichtbaar worden. Het past evenwel in binnen de afspraken om deze ‘winst’ ook voor de WMO-risico’s aan te wenden. Ook daarom is het nú opportuun om zo’n WMO-reserve te treffen.

BTW

 • Het is ons niet helder wat er overal nou precies met BTW gebeurd, met het compensatiefonds en waarom. Ten behoeve van onze controlerende taak vragen wij om een verhelderende notitie met een uitleg zodat we het allemaal begrijpen (kan ter kennisname).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s