Piketty in Rotterdam: ongelijke verdeling pensioenen en vermogens door de woningmarkt

pikettyOnlangs waren wij in Rotterdam om over de woningmarkt te praten. Dit op uitnodiging van Jong WBS de jongeren organisatie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Onderzoeker Barend Wind liet bovenstaand plaatje zien.

Het komt uit het boek van de econoom Piketty die laat zien dat het rendement op kapitaal harder stijgtdan op arbeid:Hierdoor wordt de vermogende klasse steeds rijker ten opzichte van de werkende klasse.

Kijk eens goed wat je ziet. Het vermogen stijgt de laatste decennia voor zo hard door de woningmarkt. De gevolgen zijn verstrekkend zo laat ik zien in onderstaande presentatie.

Mensen met huizen in gebieden waar nu veel mensen heengaan, omdat daar de meeste banen zijn zullen hun vermogens in hun huis aanzienlijk zien stijgen en hun pensioen hier mee aan kunnen vullen. Voor huurders zullen hun vaste lasten echter stijgen: inflatie is voor hun kostenstijging maar voor kopers waarde stijging.

Wat te doen? In de sheets geef ik enkele suggesties. Biivoorbeeld: wat mensen nu gespaard hebben aan pensioen kunnen gebruiken om een huis te kopen. Zo kunnen meer mensen deelnemen aan de koopmarkt en profiteren van de waarde stijging. Als je met pensioen gaat kun je je huis verkopen aan het pensioenfonds en de waardestijging gebruiken als aanvulling op je pensioen.  

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Zwolle

Een Zwolse nieuwslog heeft een verslag geschreven over ons bezoek en onze voorstellen voor betaalbare huren en meer sociale huurwoningen:
https://www.weblogzwolle.nl/content/view/52750/55/

adrimichielzwollezwollepresentatie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Kansen voor initiatieven met nieuwe omgevingswet?

Vandaag was er een sessie van netwerk ruimte van de Pvda over de nieuwe omgevingswet. Die biedt kansen om lokaal maatwerk te bieden. Maar dan moet je die wel benutten en er verantwoord mee omgaan.

Neem nu de transformatie van een kantoorpand naar woningen in Amsterdam Sloterdijk. Een aantal mensen wilde daar zelf hun woning realiseren nadat ik ze daartoe had opgestookt. Maar het werd tegengehouden door rijksregels voor geluidshinder. Ik pleitte toen voor een vrijstelling: https://michielmulder.wordpress.com/?s=Kluskantoor&submit=Zoeken

Die lijkt nu in de nieuwe ‘amvb’ te zitten: een nadere uitwerking van de wet. Zou transformatie naar woningen nu mogelijk worden op die plek?

Ik ga het onderzoeken. op 19 december staat het op de kameragenda. Maar de kamer mag er niet over beslissen, want een amvb is bevoegheid van de minster ‘algemene maatregel van bestuur’. Best gek eigenlijk.

Maar we zijn er nog niet met de nieuwe wet. maar die dwingt lokale bestuurders wel principiele keuzes te maken. Keren bewoners zich tegen de komst van een moskee? Poeier ze niet af met ‘het mag van de parkeernorm’ maar ga oprecht met ze ingesprek in een vroeg stadium over de wenselijkheid. Nu komt ‘inspraak’ vaak te laat. we moeten toe naar echte participatie waarin mensen zich serieus genomen voelen. Dat kan met de nieuwe wet. Maar dan moeten wij als Sociaal-dmocraten lokaal wel echt gaan doen.

Daar gaat deze wet over: wat wil ik lokaal mogelijk maken (meer betaalbare woningen?) en wat heb ik daarvoor over (meer flexibele regels?).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Betaalbaar wonen in Leeuwarden

Onlangs was ik in Leeuwarden om samen met Adri Duivesteijn onze plannen uit het verkiezingsprogramma, waar we met een werkgroep op last van het partijbestuur een jaar aan hebben gewerkt, toe te lichten

De conclusie was dat ook in Friesland de huren flink zijn gestegen en er te weinig sociale huurwoningen worden bijgebouwd.

Daarvoor hebben wij twee oplossingen. De huur moet voortaan afhankelijk gemaakt worden van het inkomen, zodat grote groepen mensen een huurverlaging zullen krijgen. Uit de cijfers bleek onder andere dat veel mensen in Friesland hun inkomen hebben zien dalen, doordat zij bijvoorbeeld werkloos zijn geworden tijdens de crisis. De huur beweegt dan niet mee. Dat willen we veranderen.

We willen bovendien meer sociale huurwoningen door een investeringsfonds in het leven te roepen. Voor het eerst wordt de volkshuisvesting dus weer iets waar we in gaan investeren in plaats van een bezuinigingspost.

Daarnaast werden er leuke initiatieven getoond van bewoners die zelf het complex hadden verworven van de woningcorporatie en zelf beheerden, zoals Doarpskorporaasje Jirnsum. Het blijkt in de praktijk lastig dit van de grond te krijgen als de overheid niet helpt met financiering: de gemeente stond in dit geval garant voor de financieringssom. Dit willen wij ook als partijwerkgroep: de garantiestelling die nu voor woningcorporaties geld uitbreiden naar andere groepen, bijvoorbeeld de zogeheten ‘wooncoöperaties’.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Amendement Offensief Nationaal Evenwicht

Beste mensen, willen jullie alsjeblieft helpen te komen tot voldoende steun om het volgende amendement op ons verkiezingsprogramma in te dienen, dat meer aandacht vraagt voor krimpregio’s. Met een groepje mensen uit zowel de Randstad als krimpgebieden hebben we dit opgesteld en we hopen op voldoende steun, zodat het een eerlijke kans krijgt op het congres. We moeten voor woensdagavond 23 november 23.59 uur voldoende steun hebben, anders wordt het amendement niet behandeld!

Met deze amendementen willen we laten zien dat de Partij van de Arbeid de strijd tegen de tweedeling langs ruimtelijke grenzen serieus neemt, omdat we iedereen een eerlijke kans willen geven op een goede woning, goed onderwijs, goed werk en goede zorg. Doe je met ons mee?

Duik achter een vaste computer, het werkt niet op je smartphone! Ga naar het online platform van de PvdA: de ledenkamer. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Weet je niet wat dit is? Mail naar ledendemocratie@pvda.nl of per tussen half twaalf en half 1 naar 020-5512169. Nog geen lid? Dat kan hier: https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden%20

Ben je ingelogd? Ga dan naar ‘amendementen’. Ga dan naar hoofdstuk 9 en klik door naar de paragraaf  9.3 ‘Sterke steden, sterke regio’s’ en ga naar de amendementen die zijn toegevoegd aan de laatste zin van de paragraaf over krimp. Je ziet dat de amendementen. Klik hierop, dan zie je een groen vierkantje met een cijfer. Dit geeft aan hoe vaak deze reeds is geliked. Klik op het plusje om ‘m te liken. (vergeet niet alle vijf amendementen te liken, omdat ik ‘m aan dezelfde zin heb toegevoegd, verschijnen die onder elkaar, dus scroll naar beneden. Het eerst ingediende amendement moet je eigenlijk het eerst lezen, maar die vind je dus onderaan. Begrijp je het niet? Er is een mooie instructievideo. (Klik naar het eind van de video om te liken)

Je kunt ook de directe linkjes gebruiken. Het amendement bestaat uit vijf delen. Die moet je allemaal even aanvinken om het geheel te steunen, zie voor de directe linkjes:

https://ledenkamer.pvda.nl/t/9-3-sterke-steden-sterke-regio-s-amendeerbaar/398#annotation_970

https://ledenkamer.pvda.nl/t/9-3-sterke-steden-sterke-regio-s-amendeerbaar/398#annotation_969

https://ledenkamer.pvda.nl/t/9-3-sterke-steden-sterke-regio-s-amendeerbaar/398#annotation_968

https://ledenkamer.pvda.nl/t/9-3-sterke-steden-sterke-regio-s-amendeerbaar/398#annotation_967

https://ledenkamer.pvda.nl/t/9-3-sterke-steden-sterke-regio-s-amendeerbaar/398#annotation_966

Nota bene, laat je niet afleiden, het eerst ingediende amendement staat onderaan. Het leest echter als een geheel, dat zie je hieronder.

Hieronder volgt de integrale tekst van het amendement.

Huidige tekst over ‘krimp’ onder ‘sterke steden, sterke regio’s’ (p. 54):

‘Krimpgebieden willen wij meer financiële steun geven om hun regio leefbaar te houden. Voor krimpgebieden schrappen we allerlei regels zodat creatieve oplossingen mogelijk worden om de voorzieningen zoals onderwijs, zorg, detailhandel en openbaar vervoer toch te behouden. Krimpgebieden gaan we beter aansluiten op de steden nabij, ook de steden die over de grens liggen. De verstedelijkingsopgave koppelen we aan de opgave voor leefbaarheid en behoud van voorzieningen in krimpgebieden.’ Aanvullen met: ‘In ons land is meer en meer sprake van een tweedeling langs ruimtelijke grenzen: in krimpgebieden trekken mensen weg, blijven huizen leeg staan en verdwijnen voorzieningen, terwijl het in de Randstad en de universiteitssteden steeds drukker wordt en de woningprijzen de pan uitrijzen. Rijksbeleid houdt vaak onvoldoende rekening met deze verschillen of versterkt deze. Dit willen we veranderen. Het sluiten van een kleine school, een verzorgingshuis of een onrendabele buslijn kan een dorp per saldo onleefbaar maken.

Daarom willen wij een Nationaal Evenwichtsoffensief, een actieprogramma dat ervoor zorgt dat de tweedeling langs ruimtelijke grenzen verkleind wordt.

Hier willen wij in opgenomen zien de volgende punten:

Woningmarkt: corporaties moeten meer investeringsruimte krijgen om de ruimtelijke opgave te financieren. Hiertoe schaffen wij de verhuurderheffing af voor corporaties in krimpgebieden en verruimen de taakafbakening, zodat corporaties meer kunnen investeren in leefbaarheid, voorzieningen en huisvesting van mensen met middeninkomen. Het Rijk investeert samen met de corporaties in een sloop- en transformatiefonds voor het opkopen, verhuren en waar nodig slopen van particulier bezit. Ook het WEW (uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) werkt hier aan mee. In Groningen wordt de krimpproblematiek nog verzwaard door de aardbevingen, het Rijk en de Nam moeten hier ruimhartig optreden. We geven vrijstellingen voor belemmeringen voor energetische maatregelen in het bouwbesluit. Gemeenten en provincie krijgen meer wettelijke instrumenten om de leegstand in de vastgoedmarkt te verkleinen en de kwaliteit van woon- en leefomgeving te verbeteren, zoals een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling en een leegstandsbelasting kantoren en bedrijfsruimte. Het Rijk zorgt bij afstoot van Rijksvastgoed zelf voor goed hergebruik of sloop.

Economie: we steunen zoveel mogelijk de regionale economie in krimpgebieden. Door betere infrastructurele verbindingen, slechten van grensoverschrijdende barrières en een investeringsimpuls. Krimpgebieden gaan we beter aansluiten op de steden nabij, ook de steden die over de grens liggen. We verbeteren de infrastructuur door NS te verplichten door te rijden naar Aken (Keulen) en Arriva naar Oldenburg / Bremen. Alle Nederlanders hebben recht op een regelmatige busverbinding en op hoge kwaliteit internet, dus ook in krimpgebieden. De arbeidsmarkt en het onderwijs moet niet meer belemmerd worden door nationale grenzen. We werken daarom aan het opheffen van verschillen in regelgeving tussen Nederland, Duitsland en België (bijv. sociale zekerheid, pensioenen, diploma’s en belastingen). We versterken het Duitse taalonderwijs. Waar dit helpt doet het Rijk gerichte investeringen in de lokale economie, bijvoorbeeld door haar eigen activiteiten te spreiden zodat ook krimpgebieden van de bijbehorende werkgelegenheid profiteren of een gerichte investeringsimpuls door te participeren in projecten die de economische structuur versterken.

Voorzieningen: Het schrappen van regels voor creatieve oplossingen geldt ook voor veiligheid en zorg. Hoewel in het landelijk gebied de aanrijdtijd van hulpdiensten langer is dan in de stad, is het onacceptabel dat politie en brandweer er minder nabij en bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor een wijkverpleegkundige of de langdurige zorg. We zorgen dat zorgverzekeraars voor krimpgebieden tot een beter afwegingskader komen, zodat er voldoende nabijheid van verzorgingshuizen is voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in zijn dorp of regio waar hij zich thuis en geborgen voelt, ongeacht je portemonnee of gezondheid. We investeren in scholen en onderwijzers, zodat het niet afhangt van de plaats waar je opgroeit of je een goede school in de nabijheid hebt. Dat betekent maatwerk in de financiering en soepel zijn met de minimum schoolnorm.

In een nieuw kabinet willen we dat alle relevante ministeries mee helpen dit Nationale Evenwichtsoffensief te realiseren. Maar daarnaast willen wij graag dat er in het nieuwe kabinet een aparte staatssecretaris komt die bewaakt dat ons nationaal beleid de tweedeling langs ruimtelijke grenzen verkleint in plaats van vergroot.
 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Meer zeggenschap voor huurders in Katwijk

Naar aanleiding van ons bezoek aan katwijk (zie hier: https://michielmulder.wordpress.com/2016/09/24/19498/

Heeft de Pvda een motie ingediend voor meer zeggenschap voor huurders. Zie bijgaand krantenartikel!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Waar moeten wij wonen?

fb_img_1477332501865

Opgave voor woningbouw en infrastructuur in de regio rond Almere en Amsterdam

Op woensdag 16 november organiseren wij voor PvdA’ers uit de hele woningmarktregio rond Almere en Amsterdam tot aan het Gooi een strategische sessie over woningbouw en infrastructuur. Wij nodigen jullie bij deze uit om met ons van gedachten te wisselen en plannen te maken over de volgende vraagstukken:

* Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen nu en in de toekomst?
* Hoe willen wij als partij de opgave voor woningbouw en infrastructuur in de regio opvangen?
* Wat is daarvoor nodig?
* Hoe kunnen gemeenten en provincies in de regio deze opgave samen aanpakken?
* Wat is hiervoor nodig van politiek Den Haag?

De opgave liegt er niet om. Als we de hele regio Amsterdam en omgeving, ’t Gooi en Almere nemen, zullen er tot 2040 zo’n 165.000 woningen nodig zijn, waarvan 100.000 tot 2030.* Dat vereist een toename van het aantal woningen dat hoger lag dan de afgelopen jaren. Waar moeten deze woningen komen, en zijn deze gebieden goed bereikbaar? Welke maatregelen zijn nodig voor de bereikbaarheid, zijn de huidige investeringen genoeg of moet er een verbinding over het IJ komen? Waar ligt de ruimte om de woningbouwopgave op te vangen en waar liggen de wensen van de woonconsument?

Over deze vraagstukken gaan we met elkaar in gesprek, met als doel te komen tot enkele prioriteiten die wij als sociaal-democraten in de regio willen realiseren. Hiertoe hebben we een deskundige inleider bereid gevonden en interessante speciale gasten uitgenodigd, waaronder onze bestuurders aan beide zijde van het IJ:

* Ton Schaap is als Amsterdams stedenbouwkundige betrokken geweest bij de vele grote projecten, waaronder IJburg. Hij zal vanuit zijn deskundigheid een inleiding verzorgen over de opgave.
* Tjeerd Herrema, wethouder van Almere.
* Thijs Reuten, stadsdeelwethouder Amsterdam Oost (waaronder IJburg)
* Rina van Rooij, statenfractie Noord-Holland.

Hiertoe nodigen wij jullie uit op woensdag 16 november om 20.00 uur in het stadhuis van Almere (stadhuisplein 1). Zou je je alsjeblieft willen aanmelden op een van onderstaande mailadressen?

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 16 november.

John van de Pauw en Michiel Mulder
(Gemeenteraadslid Almere en vrml. gemeenteraadslid te Amsterdam)
John: jbvdpauw@almere.nl
Michiel: mulder020@gmail.com

Cijfers voor hele regio Amsterdam en omstreken, ‘t Gooi en Almere.

 

Nog geen lid? Lid worden kan hier:

https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden%20

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie